sábado, 28 de febrero de 2015

X PREMI ERNEST LLUCH DE CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES

X PREMI ERNEST LLUCH DE CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES

La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen el X Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques.
Aquest premi s’atorga al millor treball de recerca desenvolupat en l’àmbit de les Ciències Socials
i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2014-2015, en els centres de secundària
públics, privats o concertats de Catalunya, i té una dotació de 1.000 euros.


• Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
• La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
• Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits.
• Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies impreses (original i còpia) i una còpia en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s’han d’adjuntar per duplicat.
• Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les Ciències Socials i Polítiques i es ponderarà que l’autoria del treball sigui individual o col·lectiva.
• Es valorarà l’adquisició de criteris formals en diferents aspectes: presentació, redacció, bibliografia, anotacions i cites.
• Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri “Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques” i el pseudònim de l’autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar:
1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça postal, correu electrònic i telèfon de l’alumne/a que concursa.
2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
3. Nom i adreça del centre.
4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.
• El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dilluns 27 d’abril de 2015.
• El jurat estarà format pel degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, que el presidirà; tres professors d’aquesta Facultat i tres membres designats perla Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
• El premi estarà dotat amb 1.000 euros
• Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats.
• El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, el 22 de maig de 2015.
• Tots els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment, en horari de 9:30 a 14:00 h i de 15:30 a 17:00 h, a: Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques. Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials Universitat Pompeu Fabra.
Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona
• La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch, a partir del 15 de maig de 2015.
• La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 18 de desembre de 2015.
• Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.
• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Informació treta de: http://www.fundacioernestlluch.org/files/o_diptic14.pdf [2015_02_28]

lunes, 9 de febrero de 2015

1a Edició Premi Concòrdia-Fedefarma

1a Edició Premi Concòrdia - Fedefarma

La Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, convoca en aquesta 1a edició, el Premi Concòrdia - Fedefarma per a treballs de recerca relacionats amb novetats en el món farmacèutic.
Termini de presentació de treballs fins el 13 de febrer de 2015.

Objectius

Un dels àmbits de coneixement de la Universitat de Barcelona és la relacionada amb el món del medicament, que desenvolupen diversos grups de recerca i que s’imparteix en la titulació de grau de Farmàcia i la doble titulació de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica, així com en diversos màsters i cursos de postgrau.
A fi de promocionar aquests estudis, i també per afavorir treballs de recerca que relacionin aquestes ciències amb les realitats quotidianes, la Universitat de Barcelona convoca un premi per a treballs de recerca de batxillerat sobre aquesta temàtica.
Fedefarma, la principal plataforma logística farmacèutica catalana, ha acceptat que el Premi porti el seu nom, col·laborant en el programa i en l’esponsorització.

Destinataris

Poden optar al Premi els treballs de recerca de batxillerat relacionats amb l'àmbit temàtic de les ciències farmacèutiques elaborats per alumnes de batxillerat matriculats durant el curs 2014-2015 en els centres d’ensenyament de Catalunya.

Presentació de treballs

S'ha de lliurar una còpia impresa i una còpia en suport digital (CD o DVD), adequadament etiquetats.
Cada treball s'ha d'entregar juntament amb la fitxa de les dades de l'autor/a i tutor/a del treball [model de la fitxa] i el model d'autorització per a la publicació del treball [model d'autorització] si s'escau.
El treball es pot lliurar personalment o per correu postal a:

Servei d'Atenció a l'Estudiant
Universitat de Barcelona
c. Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona (com arribar-hi)

Premi

Els premis relacionats amb l’àmbit farmacèutic consisteixen en un primer premi de 150 euros i dos accèssits de 100 euros cadascú. Els set treballs finalistes rebran un diploma acreditatiu.
A més, tots els participants a la jornada tindran diploma d’assistència.
El premi es podrà declarar desert, si a judici del jurat, cap dels treballs presentats té el nivell adequat.
Els treballs premiats, i prèvia autorització de l’interessat/ada (veure fitxa adjunta), es podran publicar al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (http://diposit.ub.edu), on hi constarà que els autors/es mantenen la titularitat dels drets de propietat intel·lectual.

Els treballs guanyadors i finalistes quedaran en possessió de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Els altres treballs podran ser recollits pels interessats (o persona autoritzada) a la mateixa adreça de lliurament.

Bases


Per obtenir-ne més informació consulteu les bases del Premi.

Informació treta de: http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-concordia-fedefarma.html [2015_02_09]


sábado, 7 de febrero de 2015

12è Premis ARGÓ - UAB


12è Premis ARGÓ - UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona convoca el 12è Premi Argó a treballs de recerca de
batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer
l’esforç dels estudiants en l’aprenentatge i en la recerca i d’incrementar els vincles amb els
centres d’ensenyament secundari.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Es poden presentar:

a) Treballs de recerca fets en el marc dels assessoraments del Programa Argó i
presentats durant el curs 2014-2015 que el centre on l’estudiant està matriculat consideri
amb prou qualitat per ser guardonats.

b) Altres treballs de recerca de Batxillerat presentats durant el curs 2014-2015,
seleccionats prèviament pel centre de secundària on l’estudiant està matriculat. S’hi
poden presentar, com a màxim, dos treballs per centre, que poden ser tres si el tercer
treball és de l’àmbit tecnològic o artístic.

c) Pel que fa als projectes de CFGS es podran presentar dos treballs per centre
desenvolupats al llarg del curs 2014-2015.

2. Els treballs poden ser individuals o col•lectius.

3. Cal presentar-ne dos exemplars en paper, i una còpia en CD/DVD (memòria en format
pdf), a més d’un exemplar de tot el material que es consideri oportú i que sigui producte
del treball, com maquetes, plànols i altres, si s’escau. En el format digital també es poden
incloure els documents complementaris (fotografies, vídeos, programes informàtics,
etc.) relacionats amb el treball. En el cas que els treballs siguin guardonats, un exemplar
restarà en dipòsit a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

4. Juntament amb el treball, els participants hauran de lliurar la sol•licitud d’admissió
signada pels autors i la direcció del centre i amb el segell de l’entitat docent. El formulari
de sol•licitud es troba a http://blogs.uab.cat/argo

5. Els treballs poden haver estat presentats a altres premis.

6. Els treballs presentats podran ser utilitzats i difosos per l’ICE de la UAB amb finalitats
educatives.

7. L’ICE podrà publicar fotografies i materials videogràfics dels actes de lliurament dels
Premis i altres situacions relacionades.

8. La sol•licitud, el treball i els materials complementaris es lliuraran a:

12è Premi Argó Treballs de recerca de Batxillerat i projectes de CFGS 2015
12è Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de CFGS
Institut de Ciències de l’Educació
Plaça Acadèmica
Edifici A - Rectorat
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Horari: de dilluns a dijous de les 9 a les 14 i de les 15 a les 16:30 hores, els divendres de les 9 a les 14 hores.

Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau Sant Antoni M. Claret, 171
08041 Barcelona
Horari: de dilluns a divendres de les 15 a les 19 hores.

9. En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

• L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els objectius i
les conclusions.

• La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure’n dades.

• La capacitat de síntesi i de valoració crítica.

• La creativitat i l’originalitat del treball.

• L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

10. La data límit de lliurament dels treballs de Batxillerat és el 15 d’abril de 2015. Per als
projectes de CFGS la data límit és el 30 de juny de 2015.

11. El jurat està format per professorat de la UAB i de secundària. Se’n podrà consultar la
composició al web del Programa Argó (http://blogs.uab.cat/argo).

12. El veredicte per als treballs de Batxillerat s’anunciarà el dia 4 de juny de 2015 al web
del Programa Argó i l’acte de lliurament serà el dimarts 16 de juny, a la sala d’actes de
l’edifici del Rectorat, a les 18 h. Per als projectes de CFGS el veredicte es farà públic el dia
30 de setembre de 2015 i el lliurament s’anunciarà a la pàgina web.C

13. El jurat podrà declarar desert algun dels premis.

CATEGORIES

Pel que fa a treballs de recerca de Batxillerat:

1. Treballs fets en el marc dels assessoraments del Programa Argó de qualsevol àmbit.
2. Treballs de recerca que no han tingut suport del Programa Argó
a) Àmbit de Ciències
b) Àmbit de Biociències i Ciències de la Salut
c) Àmbit de Tecnologia
d) Àmbit d’Humanitats
e) Àmbit de Ciències Socials
f) Àmbit d’Arts

Pel que fa CFGS:

3. Projectes de qualsevol dels cicles formatius de grau superior.

PREMIS

Per a cada una de les categories (treballs fets en el marc del Programa Argó, treballs de
les diferents categories del Batxillerat i dels Projectes de CFGS) s’estableixen els premis
següents:

• Primer premi: un obsequi a determinar per treball premiat i la matrícula gratuïta per
cursar el primer curs de Grau a la UAB a tots els autors del treball (*)

• Segon premi: un obsequi a determinar per treball premiat.

• Tercer premi: un obsequi a determinar per treball premiat.

• Mencions: quatre mencions honorífiques per a cada categoria
Notes:

(*) Els estudiants guardonats amb els primers premis i que ja tinguin dret a matrícula gratuïta per
Matrícula d’Honor al Batxillerat tindran la gratuïtat corresponent al Premi en la matrícula de 2n
curs de Grau.

(**) Els exemplars dels treballs no premiats es podran recollir des del 2 de novembre fins el 18 de
desembre de 2015.

Informació treta de: http://blogs.uab.cat/argo/files/2014/06/12-Premi-Argo.pdf [2015_02_07]

viernes, 6 de febrero de 2015

2a Edición Premios Dialoga ESADE

La Facultad de Derecho de ESADE y el Colegio de Notarios de Catalunya, con la colaboración de los departamentos de Ensenyament y Justícia de la Generalitat de Catalunya, ponemos en marcha la 2ª Edición del Premio Dialoga ESADE. Esta iniciativa está dirigida a los alumnos de 1º de bachillerato con la que se pretende integrar la mediación en la cultura de afrontar cualquier tipo de conflicto.

Cómo participar:
  De forma individual o en grupo, solo se debe responder a esta pregunta:
“¿Qué harías para promover la cultura de la mediación en tu entorno?”
  Deberán proponer 2 o 3 acciones innovadoras y creativas con las que poder fomentar la resolución de conflictos mediante el uso de la mediación y la palabra.
Premio:
  Los galardonados obtendrán una beca para realizar el curso preuniversitario “Law Summer School” de la Facultad de Derecho de ESADE
  Los colegios e institutos que participen se podrán beneficiar de una formación en Mediación que impartirán expertos en la temática de la Facultad de Derecho de ESADE. Asimismo, el Colegio de Notarios premiará al colegio ganador con material escolar.
Cuándo:
  Inscripción: Hasta febrero de 2015
  Entrega del trabajo: hasta el 5 de abril de 2015