jueves, 11 de febrero de 2016

Premi Xavier Domingo

Premi Xavier Domingo

Xavier Domingo, doctor en Química per la UB, fou president del Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED) de l’any 2001 al 2004, directiu d’una indústria de tensioactius, professor ajudant del Departament de Química Tècnica de la Universitat de Barcelona i enginyer químic de l’Institut Químic de Sarrià. El 2007 li fou atorgada la medalla del CED a títol pòstum.

Lliurament de treballs fins 31 de març.

Objectius
Algunes de les funcions de la UB són la creació, el desenvolupament, la transferència i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura.
A fi de fomentar el coneixement dels aspectes científics i tecnològics de la vida quotidiana entre el joven en formació, la Universitat de Barcelona ha signat un conveni amb el CED amb la intenció de crear i promocionar un premi relacionat amb la detergència i cosmètica adreçat a estudiants de secundària de tot l’Estat espanyol.
El CED és una entitat d’àmbit estatal que té com a socis les principals empreses del sector i l’objectiu del qual és afavorir el desenvolupament científic i tècnic d'aquest sector i incrementar-ne el coneixement.

Destinataris
Poden optar al premi per a estudiants de secundària els treballs de recerca presentats durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016 per alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que el curs 2015-2016 estiguin matriculats en centres d’ensenyament espanyols.
Poden optar al premi per a estudiants universitaris els treballs de fi de grau presentats durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016 per alumnes de grau de qualsevol titulació impartida en universitats espanyoles.
Els treballs poden ser individuals o, com a màxim, de dos autors.

Premi
El premi per als treballs guanyadors en cada modalitat és de 1.000 € per a l’alumne i 500 € per al professor tutor o directordel treball, en forma de xec regal per a material cultural. En el cas que el treball guanyador sigui de dos autors, el premi es reparteix equitativament. El jurat pot concedir en cada modalitat un accèssit de 300 € per a l’alumne i 200 € per al professor.
Per obtenir-ne més informació consulteu les bases del Premi.

Lliurament
Els treballs que optin al Premi han de ser lliurats al Servei d'Atenció a l'Estudiant fins al 31 de març de 2016 inclòs.
El lliurament es pot realitzar enviant un correu electrònic a sae.futurs@ub.edu amb la següent informació:
  • Assumpte/Tema: Premi Xavier Domingo.
  • Títol del treball i nom compet de l'autor/a.
  • Adjuntar el treball d'investigació.
  • Adjuntar la fitxa amb les dades de l'autor/a (descarregar la fitxa)

També podeu fer arribar el treball i la fitxa per qualsevol altra via al Servei d'Atenció a l'Estudiant de la UB (carrer Adolf Florensa, 8 - Barcelona 08028 - telèfon: 93.403.44.60)

II Premi Concòrdia Fedefarma

II Premi Concòrdia Fedefarma

La Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, convoca en aquesta 2a edició, el Premi Concòrdia - Fedefarma per a treballs de recerca relacionats amb novetats en el món farmacèutic.

Termini de presentació de treballs fins el 23 de febrer de 2016.

Objectius
Un dels àmbits de coneixement de la Universitat de Barcelona és la relacionada amb el món del medicament, que desenvolupen diversos grups de recerca i que s’imparteix en la titulació de grau de Farmàcia i la doble titulació de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica, així com en diversos màsters i cursos de postgrau.
A fi de promocionar aquests estudis, i també per afavorir treballs de recerca que relacionin aquestes ciències amb les realitats quotidianes, la Universitat de Barcelona convoca un premi per a treballs de recerca de batxillerat sobre aquesta temàtica.
Fedefarma, la principal plataforma logística farmacèutica catalana, ha acceptat que el Premi porti el seu nom, col·laborant en el programa i en l’esponsorització.

Destinataris
Poden optar al Premi els treballs de recerca de batxillerat relacionats amb l'àmbit temàtic de les ciències farmacèutiques elaborats per alumnes de batxillerat matriculats durant el curs 2015-2016 en els centres d’ensenyament de Catalunya.

Presentació de treballs
S'ha de lliurar una còpia impresa i una còpia en suport digital (CD o DVD), adequadament etiquetats.
Cada treball s'ha d'entregar juntament amb la fitxa de les dades de l'autor/a i tutor/a del treball [model de la fitxa] i el model d'autorització per a la publicació del treball [model d'autorització] si s'escau.
El treball es pot lliurar personalment o per correu postal a:

Servei d'Atenció a l'Estudiant
Universitat de Barcelona
c. Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona (com arribar-hi)

Premi
Els premis consisteixen en un primer premi de 200 euros al millor treball i dos accèssits de 150 i 100 euros cadascú.
Els autors dels deu treballs finalistes rebran un diploma acreditatiu i tots els participants a la jornada rebran un diploma d’assistència.
El premi es podrà declarar desert, si a judici del jurat, cap dels treballs presentats té el nivell adequat.
Els treballs premiats, prèvia autorització de la persona interessa da (vegeuel el model d'autorització), es pode n publicar al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (http://diposit.ub.edu) fent constar que els autors mantenen la titularitat dels drets de propietat intel·lectual.
Els treballs guanyadors i finalistes quedaran en possessió de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Els altres treballs podran ser recollits pels interessats (o persona autoritzada) a la mateixa adreça de lliurament.

Bases
Per obtenir-ne més informació consulteu les bases del Premi.


IV Premi de recerca en l'àmbit de la Informació i Documentació

IV Premi de recerca en l'àmbit de la Informació i Documentació

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya convoquen el Quart Premi Recerca en Informació i Documentació al millor treball de recerca en l'àmbit de la Informació  i la Documentació, amb l’objectiu de  promoure la recerca en aquests camps i  donar a conèixer els nostres entorns professionals entre els estudiants.

El premi està dotat amb 700 euros i s’adreça als estudiants de batxillerat i cicles formatius dels centres d’ensenyament de Catalunya. El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 15 de maig de 2016.

A tall d’exemple, els treballs poden tractar sobre el món del llibre, de les biblioteques i dels arxius, els sistemes d’informació i documentació, els arxius d’imatges i sonors, els hàbits i les pràctiques lectores, els nous formats de la informació, el llibre digital, la cerca i l’ús de la informació a Internet, la informació i els dispositius mòbils, les xarxes socials, les biblioteques i els arxius digitals, les llibreries, la gestió de la documentació a les empreses, l’estructuració dels con tinguts al web, etc.

En la seva primera edició, en va resultar guanyador del premi Joan Serra i Ortega, alumne de l’IES Pere Fontdevila de Gironella, pel treball Museu virtual de la Patum. Aplicació per iPhone. En la segona edició, la guanyadora va ser Clara Planas Torrella, alumna de l’escola La Salle Bonanova, pel treball Introducció a la col·lecció de Josep Planas Vila, que tracta un fons fotogràfic familiar de gran valor patrimonial. En la tercera edició ha resultat guanyadora Cristina Mitrica, de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, pel treball: 175 anys de biblioteca. Passat, present i futur de la Biblioteca Josep Pla de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres
 
Podeu consultar les bases de la tercera edició aquí.
Informació treta de: http://www.ub.edu/biblio/premiderecerca [2016_02_11]

XI Premi de Recerca per a la Pau

XI Premi de Recerca per a la Pau

El rector de la Universitat de Barcelona convoca l’onzena edició del Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, amb l’objectiu de promoure l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i d’enfortir la cultura de pau des de la recerca.
Presentació de treballs fins al 15 d’abril de 2016

1. Participants
Poden participar-hi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2015-2016 als centres d’ensenyament de Catalunya.
2. Presentació de treballs
2.1 Poden optar al Premi els treballs de recerca de batxillerat que tractin alguna qüestió relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament humà ple de totes les persones i l’eradicació de qualsevol mena de violència (guerra, injustícia, vulneració de drets humans, alienacions, etc.). Algunes de les temàtiques vinculades a aquest àmbit són la solidaritat internacional, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, els moviments socials, els drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc.
2.2 Els treballs poden ser individuals o col•lectius. El format i l’extensió són lliures.
2.3 Els treballs s’han de presentar a la Fundació Solidaritat UB, al carrer de Melcior de Palau, 140, de Barcelona (08014), a partir del’1 de febrer del 2016 i fins al 15 d’abril del 2016.
2.4. De cada treball se n’ha d’entregar una còpia impresa i una d’electrònica (memòria USB, CD o DVD), en un sobre tancat en què consti la referència «XI Premi de Recerca per a la Pau». La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible ni en el sobre ni en les còpies de cap dels materials que l’integren, a excepció dels supòsits en què aquestes dades personals siguin imprescindibles per exposar-lo. Al sobre s’hi ha d’incloure la fitxa A, amb les dades d’identificació de les persones i del centre d’ensenyament que presenten el treball. A l’USB, el CD o el DVD s’hi ha d’incloure la fitxa B, amb el resum del treball. Totes dues fitxes es troben disponibles a l’espai web http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/
3. Jurat
El Premi el resol un jurat interdisciplinari format íntegrament per professorat de la Universitat de Barcelona.
4. Criteris de valoració
Per elegir el treball guardonat, es tenen en compte els criteris següents:
  • - La vinculació i coherència del treball amb la cultura de pau.
  • - El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca.
  • - La integració de les dimensions local i global en el tractament de la temàtica.
  • - L'originalitat.
  • - La contribució de la recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.
5. Premis
5.1. L’estudiant —responsable de l’autoria del treball premiat— i el centre d’ensenyament reben cadascun un xec per valor de 500 €. El tutor del treball premiat rep un diploma de reconeixement.
5.2. A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d’accèssits o de mencions especials, sense dotació econòmica.
5.3. El Premi es pot declarar desert a criteri del jurat,la decisió del qual és inapel•lable. El seu veredicte es dóna a conèixer durant la segona quinzena de maig i es publica a l’espai web de la Fundació Solidaritat UB. El lliurament de premis té lloc a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona durant l’última setmana de maig o la primera de juny.
5.4. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet atorga el Premi Joan Gomis al millor treball de recerca procedent d’aquest municipi, segons el veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en un tauleta electrònica (o similar) per a l’estudiant. Es lliura —i se’n fa la difusió corresponent— el dia 27 de juny. Després del lliurament, una còpia impresa dels treballs procedents del municipi podran incorporar-se com a material de consulta del Fons Documental Joan Gomis de la Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet.
6. Difusió dels treballs
La Universitat de Barcelona es reserva el dret de publicació digital dels treballs participants al Dipòsit Digital (diposit.ub.edu) durant un any. Aquesta publicació es comunica mitjançant un correu electrònic a les adreces de contacte facilitades pels participants en la fitxa A. Un resum del treball pot publicar-se a l’espai web http://recercapau.ub.edu/ de suport a la recerca en els centres educatius.
7. Devolució dels treballs
Els treballs es poden recollir al local de la Fundació Solidaritat UB, els mesos de juny, juliol i setembre de 2016.
8. Interpretació i acceptació de les bases
La interpretació d’aquestes bases correspon al rector de la Universitat de Barcelona. La participació en el Premi de Recerca per a la Pau implica acceptar aquestes bases.

Informació treta de: http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/ [2016_02_11]

jueves, 10 de diciembre de 2015

Projecte Richi Talent

Què és Richi Talent?

Richi Talent és una iniciativa de la Richi Foundation amb la participació de MISTI Spain (MIT International Science & Technology Initiatives), l’objectiu de la qual és identificar, incentivar i donar suport a les joves promeses que, en un futur i des de diversos àmbits de les ciències, les humanitats i de les arts, seran peces fonamentals en el progrés de tot un País.

L’objectiu de Richi Talent és fer despertar la vocació en els estudiants de Batxillerat amb major talent, mitjançant la celebració d’un certamen anual en dues fases. En la primera, els participants hauran de presentar un projecte de recerca en relació a una temàtica concreta. En la segona, el resultat del projecte. 

TEMÀTIQUES

- Ciència i Tecnologia
- Humanitats i Ciències Socials
- Arts

El certamen es convoca a les ciutats de Barcelona i Madrid i els estudiants participen en representació dels seus centres educatius que escullen inscriure's en alguna de les dues convocatòries en funció de la ubicació geogràfica.

MECÀNICA DEL CERTAMEN

FASE TALENT


Podran participar-hi tots els estudiants de primer curs de Batxillerat d’aquelles institucions educatives inscrites a la convocatòria de Barcelona o Madrid.
Els centres donaran a conèixer a Richi Talent les 20 millors propostes de treball de recerca, donant als seus autors la possibilitat d'assistir in situ a les conferències i a la cerimònia de lliurament de premis a Barcelona o Madrid respectivament.
Els centres hauran d'escollir les 3 millors propostes finalistes que concursaran d'entre les 20 i el jurat premiarà a un únic guanyador de cada centre educatiu.

PREMI AL TALENT

En finalizar el primer curs, els premiats podran posar en pràctica les seves propostes de projecte en alguna de les institucions i centres de recerca nacionals i de prestigi adherits a Richi Talent.

El jurat seleccionará les deu millors propostes guanyadores d'entre Barcelona i Madrid i premiarà els seus respectius centres, que rebran un estudiant d'alta qualificació del programa MISTI - Global Teaching Labs per impartir classes a tots els alumnes del centre durant 3 setmanes.

Els guanyadors que hagin completat amb èxit la pràctica en la institució assignada, tindran dret a participar a la Fase Excel·lència.

FASE EXCEL·LÈNCIA

Podran participar-hi tots els estudiants que, cursant 2n de Batxillerat, hagin estat guardonats amb el Premi Talent i que hagin completat amb èxit la pràctica del seu projecte a la institució assignada.
El jurat enunciarà i farà entrega, en la cerimònia inclosa en el mateix certamen, dels Premis als 6 guanyadors d’entre tots els treballs presentats, tres a Barcelona i tres a Madrid.

PREMI A L'EXCEL·LÈNCIA

Els alumnes, autors, i els professors, directors, dels treballs guanyadors participaran sense cap cost al programa Richi Talent Summer Camp a la ciutat de Boston (Massachusetts, USA).

Els centres educatius, els alumnes dels quals hagin estat premiats, rebran una beca de 5.000€ per a promoure el talent i l’excel·lència en la seva Institució.

Un estudiant d'alta qualificació del programa MISTI - Global Teaching Labs, es desplaçarà als Centres dels alumnes guanyadors per impartir classes a tots els alumnes del centre durant 3 setmanes.

Els guanyadors rebran l’acreditació de Richi Talent Alumni, que els garantirà el mecenatge imentoring durant tota la seva trajectòria educativa.

RICHI TALENT SUMMER CAMP

Tots els centres participants podran inscriure a qualsevol dels seus alumnes al Richi Talent Summer Camp d'estiu a Boston amb un preu reduït.Informació treta de: http://www.richitalent.org/catal/#qu-s [2015_12_10]

sábado, 7 de marzo de 2015

Premi de recerca en l'àmbit de la Informació i Documentació

Premi de recerca en l'àmbit de la Informació i Documentació

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya convoquen el Tercer Premi Recerca en Informació i Documentació al millor treball de recerca de Batxillerat, amb l’objectiu de donar a conèixer els nostres entorns professionals entre els estudiants.

El premi està dotat amb 700 euros i s’adreça als estudiants de batxillerat dels centres d’ensenyament, públics o privats, de Catalunya i s’atorga a treballs que tinguin relació amb l’àmbit de la informació i la documentació. El termini de presentació dels treballs acaba el 15 de maig de 2015.

A tall d’exemple, els treballs poden versar sobre el món del llibre, de les biblioteques i dels arxius, els sistemes d’informació i documentació, els arxius d'imatges i sonors, els hàbits i les pràctiques lectores, els nous formats de la informació, el llibre digital, la cerca i l'ús de la informació a Internet, la informació i els dispositius mòbils, les xarxes socials, les biblioteques i els arxius digitals, les llibreries, la gestió de la documentació a les empreses, l’estructuració dels continguts a les webs, etc.

En la seva primera edició, en va resultar guanyador Joan Serra i Ortega, alumne de l’IES Pere Fontdevila de Gironella, pel treball Museu virtual de la Patum. Aplicació per iPhone. En la segona edició, la guanyadora va ser Clara Planas Torrella, alumna de l’escola La Salle Bonanova, pel treball Introducció a la col·lecció de Josep Planas Vila, que tracta un fons fotogràfic familiar de gran valor patrimonial.
Podeu consultar les bases de la tercera edició aquí.

Informació treta de: http://www.ub.edu/biblio/premiderecerca.html [2015_03_07]

Premis Accés Batxillerat 2014/15

Premis Accés Batxillerat 2014-2015

La Fundació Salas obre la convocatòria per a la 9a edició dels Premis Accés Batxillerat, distinció que s’atorgarà als millors Treballs de Recerca d’alumnes de Batxillerat de Catalunya que tractin el tema de l’accessibilitat i/o dependència.   L’objectiu dels Premis Accés Batxillerat és, un any més, promoure l’interès entre els més joves per l’accessibilitat i la igualtat, així com facilitar i donar suport a la tasca de sensibilització que es du a terme des dels centres de secundaria de Catalunya.

Poden presentar-se treballs d’ alumnes que cursin segon de batxillerat durant els cursos 2013-2014 o 2014-2015 en qualsevol dels centres educatius de Catalunya.


La data límit d’entrega dels treballs serà el dia 15 d’abril de 2015.

La dotació dels premis és de 1.500€ per al primer premi, 1.000€ per al segon i 500€ per al tercer, quantitat que queda repartida entre l’autor/a o autors/res (50%), el tutor/a (30%) i el centre (20%).

La fitxa d’inscripció s’ha d’enviar per e-mail a info@fundaciosalas.org

El treball cal enviar-lo per correu postal a Fundació Salas, Rambla 221, 08202 Sabadell

Consulta les Bases aquí: Bases batxillerat 2014_2015 cat


Descarrega’t la fitxa d’inscripció aquí:  Fitxa Inscripció Batxillerat cat 2014_2015

Informació treta de: http://www.accessibilitat.org/que-fem/premis-acces-batxillerat/premis-acces-batxillerat-2014-2015/ [2015_03_07]