lunes, 9 de febrero de 2015

1a Edició Premi Concòrdia-Fedefarma

1a Edició Premi Concòrdia - Fedefarma

La Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, convoca en aquesta 1a edició, el Premi Concòrdia - Fedefarma per a treballs de recerca relacionats amb novetats en el món farmacèutic.
Termini de presentació de treballs fins el 13 de febrer de 2015.

Objectius

Un dels àmbits de coneixement de la Universitat de Barcelona és la relacionada amb el món del medicament, que desenvolupen diversos grups de recerca i que s’imparteix en la titulació de grau de Farmàcia i la doble titulació de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica, així com en diversos màsters i cursos de postgrau.
A fi de promocionar aquests estudis, i també per afavorir treballs de recerca que relacionin aquestes ciències amb les realitats quotidianes, la Universitat de Barcelona convoca un premi per a treballs de recerca de batxillerat sobre aquesta temàtica.
Fedefarma, la principal plataforma logística farmacèutica catalana, ha acceptat que el Premi porti el seu nom, col·laborant en el programa i en l’esponsorització.

Destinataris

Poden optar al Premi els treballs de recerca de batxillerat relacionats amb l'àmbit temàtic de les ciències farmacèutiques elaborats per alumnes de batxillerat matriculats durant el curs 2014-2015 en els centres d’ensenyament de Catalunya.

Presentació de treballs

S'ha de lliurar una còpia impresa i una còpia en suport digital (CD o DVD), adequadament etiquetats.
Cada treball s'ha d'entregar juntament amb la fitxa de les dades de l'autor/a i tutor/a del treball [model de la fitxa] i el model d'autorització per a la publicació del treball [model d'autorització] si s'escau.
El treball es pot lliurar personalment o per correu postal a:

Servei d'Atenció a l'Estudiant
Universitat de Barcelona
c. Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona (com arribar-hi)

Premi

Els premis relacionats amb l’àmbit farmacèutic consisteixen en un primer premi de 150 euros i dos accèssits de 100 euros cadascú. Els set treballs finalistes rebran un diploma acreditatiu.
A més, tots els participants a la jornada tindran diploma d’assistència.
El premi es podrà declarar desert, si a judici del jurat, cap dels treballs presentats té el nivell adequat.
Els treballs premiats, i prèvia autorització de l’interessat/ada (veure fitxa adjunta), es podran publicar al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (http://diposit.ub.edu), on hi constarà que els autors/es mantenen la titularitat dels drets de propietat intel·lectual.

Els treballs guanyadors i finalistes quedaran en possessió de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Els altres treballs podran ser recollits pels interessats (o persona autoritzada) a la mateixa adreça de lliurament.

Bases


Per obtenir-ne més informació consulteu les bases del Premi.

Informació treta de: http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-concordia-fedefarma.html [2015_02_09]


sábado, 7 de febrero de 2015

12è Premis ARGÓ - UAB


12è Premis ARGÓ - UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona convoca el 12è Premi Argó a treballs de recerca de
batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer
l’esforç dels estudiants en l’aprenentatge i en la recerca i d’incrementar els vincles amb els
centres d’ensenyament secundari.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Es poden presentar:

a) Treballs de recerca fets en el marc dels assessoraments del Programa Argó i
presentats durant el curs 2014-2015 que el centre on l’estudiant està matriculat consideri
amb prou qualitat per ser guardonats.

b) Altres treballs de recerca de Batxillerat presentats durant el curs 2014-2015,
seleccionats prèviament pel centre de secundària on l’estudiant està matriculat. S’hi
poden presentar, com a màxim, dos treballs per centre, que poden ser tres si el tercer
treball és de l’àmbit tecnològic o artístic.

c) Pel que fa als projectes de CFGS es podran presentar dos treballs per centre
desenvolupats al llarg del curs 2014-2015.

2. Els treballs poden ser individuals o col•lectius.

3. Cal presentar-ne dos exemplars en paper, i una còpia en CD/DVD (memòria en format
pdf), a més d’un exemplar de tot el material que es consideri oportú i que sigui producte
del treball, com maquetes, plànols i altres, si s’escau. En el format digital també es poden
incloure els documents complementaris (fotografies, vídeos, programes informàtics,
etc.) relacionats amb el treball. En el cas que els treballs siguin guardonats, un exemplar
restarà en dipòsit a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

4. Juntament amb el treball, els participants hauran de lliurar la sol•licitud d’admissió
signada pels autors i la direcció del centre i amb el segell de l’entitat docent. El formulari
de sol•licitud es troba a http://blogs.uab.cat/argo

5. Els treballs poden haver estat presentats a altres premis.

6. Els treballs presentats podran ser utilitzats i difosos per l’ICE de la UAB amb finalitats
educatives.

7. L’ICE podrà publicar fotografies i materials videogràfics dels actes de lliurament dels
Premis i altres situacions relacionades.

8. La sol•licitud, el treball i els materials complementaris es lliuraran a:

12è Premi Argó Treballs de recerca de Batxillerat i projectes de CFGS 2015
12è Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de CFGS
Institut de Ciències de l’Educació
Plaça Acadèmica
Edifici A - Rectorat
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Horari: de dilluns a dijous de les 9 a les 14 i de les 15 a les 16:30 hores, els divendres de les 9 a les 14 hores.

Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau Sant Antoni M. Claret, 171
08041 Barcelona
Horari: de dilluns a divendres de les 15 a les 19 hores.

9. En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

• L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els objectius i
les conclusions.

• La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure’n dades.

• La capacitat de síntesi i de valoració crítica.

• La creativitat i l’originalitat del treball.

• L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

10. La data límit de lliurament dels treballs de Batxillerat és el 15 d’abril de 2015. Per als
projectes de CFGS la data límit és el 30 de juny de 2015.

11. El jurat està format per professorat de la UAB i de secundària. Se’n podrà consultar la
composició al web del Programa Argó (http://blogs.uab.cat/argo).

12. El veredicte per als treballs de Batxillerat s’anunciarà el dia 4 de juny de 2015 al web
del Programa Argó i l’acte de lliurament serà el dimarts 16 de juny, a la sala d’actes de
l’edifici del Rectorat, a les 18 h. Per als projectes de CFGS el veredicte es farà públic el dia
30 de setembre de 2015 i el lliurament s’anunciarà a la pàgina web.C

13. El jurat podrà declarar desert algun dels premis.

CATEGORIES

Pel que fa a treballs de recerca de Batxillerat:

1. Treballs fets en el marc dels assessoraments del Programa Argó de qualsevol àmbit.
2. Treballs de recerca que no han tingut suport del Programa Argó
a) Àmbit de Ciències
b) Àmbit de Biociències i Ciències de la Salut
c) Àmbit de Tecnologia
d) Àmbit d’Humanitats
e) Àmbit de Ciències Socials
f) Àmbit d’Arts

Pel que fa CFGS:

3. Projectes de qualsevol dels cicles formatius de grau superior.

PREMIS

Per a cada una de les categories (treballs fets en el marc del Programa Argó, treballs de
les diferents categories del Batxillerat i dels Projectes de CFGS) s’estableixen els premis
següents:

• Primer premi: un obsequi a determinar per treball premiat i la matrícula gratuïta per
cursar el primer curs de Grau a la UAB a tots els autors del treball (*)

• Segon premi: un obsequi a determinar per treball premiat.

• Tercer premi: un obsequi a determinar per treball premiat.

• Mencions: quatre mencions honorífiques per a cada categoria
Notes:

(*) Els estudiants guardonats amb els primers premis i que ja tinguin dret a matrícula gratuïta per
Matrícula d’Honor al Batxillerat tindran la gratuïtat corresponent al Premi en la matrícula de 2n
curs de Grau.

(**) Els exemplars dels treballs no premiats es podran recollir des del 2 de novembre fins el 18 de
desembre de 2015.

Informació treta de: http://blogs.uab.cat/argo/files/2014/06/12-Premi-Argo.pdf [2015_02_07]

viernes, 6 de febrero de 2015

2a Edición Premios Dialoga ESADE

La Facultad de Derecho de ESADE y el Colegio de Notarios de Catalunya, con la colaboración de los departamentos de Ensenyament y Justícia de la Generalitat de Catalunya, ponemos en marcha la 2ª Edición del Premio Dialoga ESADE. Esta iniciativa está dirigida a los alumnos de 1º de bachillerato con la que se pretende integrar la mediación en la cultura de afrontar cualquier tipo de conflicto.

Cómo participar:
  De forma individual o en grupo, solo se debe responder a esta pregunta:
“¿Qué harías para promover la cultura de la mediación en tu entorno?”
  Deberán proponer 2 o 3 acciones innovadoras y creativas con las que poder fomentar la resolución de conflictos mediante el uso de la mediación y la palabra.
Premio:
  Los galardonados obtendrán una beca para realizar el curso preuniversitario “Law Summer School” de la Facultad de Derecho de ESADE
  Los colegios e institutos que participen se podrán beneficiar de una formación en Mediación que impartirán expertos en la temática de la Facultad de Derecho de ESADE. Asimismo, el Colegio de Notarios premiará al colegio ganador con material escolar.
Cuándo:
  Inscripción: Hasta febrero de 2015
  Entrega del trabajo: hasta el 5 de abril de 2015 
                        

miércoles, 21 de enero de 2015

Premi Xavier Domingo

PREMI XAVIER DOMINGO

Xavier Domingo, doctor en Química per la UB, fou president del Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED) de l’any 2001 al 2004, directiu d’una indústria de tensioactius, professor ajudant del Departament de Química Tècnica de la Universitat de Barcelona i enginyer químic de l’Institut Químic de Sarrià. El 2007 li fou atorgada la medalla del CED a títol pòstum.


Termini de presentació de treballs fins el 30 de gener de 2015.

Objectius

Algunes de les funcions de la UB són la creació, el desenvolupament, la transferència i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura.
A fi de fomentar el coneixement dels aspectes científics i tecnològics de la vida quotidiana entre el joven en formació, la Universitat de Barcelona ha signat un conveni amb el CED amb la intenció de crear i promocionar un premi relacionat amb la detergència i cosmètica adreçat a estudiants de secundària de tot l’Estat espanyol.
El CED és una entitat d’àmbit estatal que té com a socis les principals empreses del sector i l’objectiu del qual és afavorir el desenvolupament científic i tècnic d'aquest sector i incrementar-ne el coneixement.
Destinataris
Poden optar al Premi els treballs d’investigació relacionats amb la detergència i la cosmètica duts a terme durant els cursos 2013-14 i 2014-15 per alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que el curs 2014-15 estiguin matriculats en centres d’ensenyament espanyols.
Els treballs que optin al premi poden ser treballs d'investigació curriculars, per aquells alumnes de comunitats autònomes en el currículum dels quals hi figuri aquesta activitat. Poden també ser treballs amb alguna component d'indagació, experimental o no, sobre qualsevol aspecte de la temàtica del premi. Poden incloure's treballs d'índole científica, tècnica, medioambiental, sanitària, econòmica, social, històrica o qualsevol altre relacionada amb els detergents, cosmètics i productes afins. L'extensió dels treballs és lliure i poden presentar-se en qualsevol llengüa docent, incloses les estrangeres.

Presentació de treballs

Els treballs que optin al Premi han de ser presentats per l’autor o autora a través d'aquesta pàgina fins al 30 de gener de 2015 (inclòs).
Els autors finalistes hauran de fer una presentació oral del seu treball. Cada autor/a disposarà de quinze minuts per a la seva presentació, i el jurat tindrà deu minuts per formular-li preguntes.
Premi

El premi consisteix en un import de 1.000 € per a l’estudiant i un de 500 € per al professor tutor o director del treball guanyador, en forma d’un xec regal per a material cultural.
L’organització es farà càrrec de les despeses de desplaçament d’anada i tornada —des del lloc de residència fins al lloc on es duguin a terme la presentació oral i el lliurament del premi— de l’autor o autors dels treballs finalistes i d’un acompanyant. Així com d'una nit d'allotjament en cas necessari.
La Junta Directiva de la Societat Espanyola de Químics Cosmètics (SEQC) ha aprovat la concessió d'1 any gratuït com a soci de la SEQC, per al/la guanyador/a (o guanyadors/res) del premi Xavier Domingo, que es concedirà a les properes Jornades Anuals del CED 2015, el dia 10 de març de 2015.
Per obtenir-ne més informació consulteu les bases del Premi.


Inscripció

La inscripció al premi es pot realitzar enviant un correu electrònic a sae.futurs@ub.edu amb la següent informació:
  • Assumpte/Tema: Premi Xavier Domingo.
  • Títol del treball i nom compet de l'autor/a.
  • Adjuntar el treball d'investigació.
  • Adjuntar la fitxa amb les dades de l'autor/a (descarregar la fitxa)

També podeu fer arribar el treball i la fitxa per qualsevol altra via al Servei d'Atenció a l'Estudiant de la UB (carrer Adolf Florensa, 8 - Barcelona 08028 - telèfon: 93.403.44.60)

Informació treta de: http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-xavier-domingo.html [21/01/2015]      

domingo, 18 de enero de 2015

X Premi PRBB

Edició especial 10è Aniversari, 2014-2015


La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques, convoquen el X Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida per a estudiants de batxillerat.

Per celebrar el 10è Aniversari del Premi, seran guardonats els 5 millors treballs de recerca en aquest àmbit realitzats durant el present curs acadèmic 2014-2015 i desenvolupats en centres de secundària i batxillerat públics, concertats o privats de Catalunya. A més, s'atorgaran dues mencions especials.

Els premis que s’ofereixen en aquesta edició especial seran els següents:

Primer Premi: 1 MacBook Air
Segon Premi: 1 iPad
Tercer Premi: 1 iPad mini
Quart Premi: lector digital + 2 llibres de divulgació científica
Cinquè Premi: lector digital

Dues mencions especials:
1. Kit Makey Makey + 2 llibres de divulgació científica
2. Kit Makey Makey + 2 llibres de divulgació científica

Per a més informació consulteu les Bases de participació o el web del Premi.

El termini de registre i presentació dels treballs finalitzarà el proper 2 de març de 2015.
Resolució del jurat dels 5 finalistes: 31 de març del 2015. (consulteu el web a partir d'aquesta data)
Acte de lliurament de premis: 17 d’abril de 2015.
Informació treta de: http://premi.prbb.org/ [18/01/2015]

jueves, 25 de diciembre de 2014

Premi Minerva - Edició 2015

La Facultat de Filosofia convoca un Premi per a treballs de recerca de batxillerat amb les bases següents:

Destinataris

Poden optar al Premi els treballs de recerca de batxillerat de  temàtica o tractament filosòfic que hagin estat qualificats amb una nota igual o superior a 8.

Objectius

La convocatòria té com a finalitat establir una relació de diàleg i intercanvi entre els estudiants i professors de batxillerat i la facultat.
Consisteix en el reconeixement i suport per part de la Facultat de Filosofia de la tasca d'investigació que s'inicia al batxillerat i que continuarà a l'ensenyament universitari i també en l'aportació que parteix del treball dels professors d'institut, al determinar temàtiques i formes de tractament que poden no estar sistematizades a l'ensenyament de la facultat. I això, pot repercurtir en l'orientació de l'oferta de certes temàtiques a l'ensenyament de grau de filosofia.

Característiques

Es valoraran sobretot aspectes com l’originalitat del plantejament, el tractament transversal de la temàtica objecte d’estudi , la redacció, l’ordre expositiu, la capacitat d’anàlisi i de raonament, el mètode i
la bibliografia.


Presentació

Cal presentar un original imprès a la Secretaria de la Facultat de Filosofia (per correu o presencialment en horari d'atenció) on hi  ha de figurar el nom i els cognoms de l’autor, l’ adreça electrònica, el nom del centre de batxillerat corresponent i el nom del tutor del treball de recerca, juntament amb la justificació de la qualificació obtinguda signada pel tutor del treball.

Termini d’admissió

El termini de presentació de treballs acaba el 30 d'abril de 2015

Premi

El premi, cedit per l'Agència "A_Paseo Travel Experience", consisteix en dues nits d'hotel de categoria 3 estrelles, en règim d'allotjament i esmorzar en qualsevol ciutat d'Espanya.

Jurat i veredicte

El jurat estarà constituït per tres professors de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Publicació de Finalistes

Els treballs seleccionats com a finalistes es publicaran al web de la Facultat el dia 11 de maig de 2015.
Juntament amb la publicació es donarà a conéixer la data i el lloc de l'acte de lliurament del premi.

En l’acte de lliurament s'anunciarà el treball premiat i es lliurarà el premi corresponent.

Informació treta de: http://www.ub.edu/filosofia/futurs_estudiants/premi_minerva.htm [25/12/2014] 

1a Edició dels Premis GMC als millors treballs de mineralogia

El Grup Mineralògic Català convoca la primera edició dels Premis GMC als millors treballs de mineralogia del curs acadèmic 2014-2015 en dues modalitats: premi al millor treball de recerca de batxillerat de Catalunya i premi sènior al millor treball de recerca mineralògica.

Els premis es regiran segons les següents Bases Reguladores.

1.- Premi GMC al millor treball de recerca de batxillerat (TRB) de Catalunya relacionat amb la mineralogia.

1.       Es podran presentar tots els treballs de recerca de batxillerat en l’àmbit de la mineralogia, mineria i patrimoni miner, sigui quina sigui la seva temàtica, escrits tant en català com en castellà i desenvolupats en centres d’estudis ubicats dins el territori català durant el crus acadèmic 2014-2015. L’autor haurà d’acompanyar el seu treball d’una carta de presentació del seu tutor de batxillerat, en el que aquest ha de posar de manifest els mèrits del treball presentat.
2.       Els treballs es podran enviar en format digital (extensió pdf) a l’adreça electrònica que el GMC facilita per tal finalitat (gmc@minercat.com), abans del 30 de juny de 2015 a les 14 hores. L’arxiu ha de tenir com a títol la següent estructura: TRB2014_nomcognom1cognom2.pdf.  També s’haurà d’incorporar la carta del tutor en idèntic format i una altra carta (també en format pdf), que pels menors d’edat vindrà signada per un dels progenitors o tutors legals, autoritzant la seva participació i la utilització del seu nom i imatge en la difusió de l’acte que es realitzi en els mitjans de comunicació propis del GMC.
3.       El jurat del premi estarà format pel president o presidenta del GMC o persona en qui delegui, el degà o degana de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona o persona en qui delegui i el director o directora d’Expominer o persona en qui delegui.
4.       El jurat seleccionarà fins a un màxim de tres finalistes, que seran informats abans del 30 de setembre de 2015 a les 20 hores. Entre tots els finalistes, el jurat seleccionarà el guanyador, que es donarà a conèixer durant la cerimònia de lliurament de premis. La seva decisió serà inapel·lable i el premi es pot declarar desert.
5.       El concurs constarà d’un únic premi, que es lliurarà al guanyador en un acte que tindrà lloc en data i hora encara per determinar durant la celebració d’Expominer 2015. El premi consistirà en una col·lecció educativa pel centre i una peça mineral d’exposició pel guanyador (amablement donades per Natura Kucera) i el gaudiment del carnet de soci del GMC gratuïtament durant un any.
6.       L’autor del treball guanyador serà convidat a redactar una nota divulgativa sobre la seva recerca, que serà publicada en un número posterior del butlletí del GMC Infominer.
7.       La participació en aquest concurs suposa l’acceptació incondicional de les seves normes.


2.- Premi GMC Sènior al millor treball de recerca de Catalunya relacionat amb la mineralogia.

1.       Es podran presentar tots els treballs de recerca en l’àmbit de la mineralogia, mineria i patrimoni miner, sigui quina sigui la seva temàtica, escrits tant en català com en castellà, sempre i quan el seu autor sigui resident a Catalunya. L’autor haurà d’acompanyar el seu treball d’una carta en què exposi els mèrits del treball presentat.
2.       Els treballs es podran enviar en format digital (extensió pdf) a l’adreça electrònica que el GMC facilita per tal finalitat (gmc@minercat.com), abans del 30 de juny de 2015 a les 14 hores. L’arxiu ha de tenir com a títol la següent estructura: TSN2014_nomcognom1cognom2.pdf. També s’haurà d’incorporar una carta en idèntic format autoritzant la utilització del seu nom i imatge en la difusió de l’acte que es realitzi en els mitjans de comunicació propis del GMC.
3.       El jurat del premi estarà format pel president o presidenta del GMC o persona en qui delegui, el degà o degana de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona o persona en qui delegui i el director o directora d’Expominer o persona en qui delegui.
4.       El jurat seleccionarà fins a un màxim de tres finalistes, que seran informats abans del 30 de setembre de 2015 a les 20 hores. Entre tots els finalistes, el jurat seleccionarà el guanyador, que es donarà a conèixer durant la cerimònia de lliurament de premis. La seva decisió serà inapel·lable i el premi es pot declarar desert.
5.       El concurs constarà d’un únic premi que es lliurarà al guanyador en un acte que tindrà lloc en data i hora encara per determinar durant la celebració d’Expominer 2015. El premi consistirà en una peça mineral d’exposició (amablement donada per Fabre Minerals)  i el gaudiment del carnet de soci del GMC gratuïtament durant un any. S’estableix també la possibilitat de què el jurat concedeixi un accèssit a un segon treball finalista, que podrà també gaudir del carnet de soci del GMC gratuïtament durant un any.
6.       L’autor del treball guanyador serà convidat a redactar un article divulgatiu sobre la seva recerca, que serà publicada en un número posterior del butlletí del GMC Infominer. Eventualment, i subjecte a la disponibilitat d’espai, també es publicarà a la revista Mineralogistes de Catalunya i les seves versions en llengua castellana (Revista de Minerales) i anglesa (MinerUp).
7.        La participació en aquest concurs suposa l’acceptació incondicional de les seves normes.