miércoles, 27 de febrero de 2013

10a Convocatòria Premis ARGO - UAB


BASES DE LA CONVOCATÒRIA TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT:

1. Es poden presentar:

- Els treballs de recerca fets en el marc del Programa Argó durant el curs 2012-2013 que el centre on l’estudiant està matriculat consideri amb prou qualitat per ser guardonats.

- Altres treballs de recerca de batxillerat fets durant el curs 2012-2013, seleccionats prèviament pel centre de secundària on l’estudiant està matriculat. S’hi poden presentar, com a màxim, dos treballs per centre, que poden ser tres si el tercer treball és de l’àmbit tecnològic o artístic.

2. Els treballs poden ser individuals o col·lectius.

3. Cal presentar-ne dos exemplars en paper i una còpia en CD/DVD (format pdf), a més d’un exemplar del material complementari que es consideri oportú. En el cas que els treballs siguin guardonats, restaran en dipòsit a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

4. Juntament amb el treball, els participants hauran de lliurar una sol·licitud d’admissió signada (el formulari, que s’haurà d’emplenar i imprimir, es troba a www.uab.cat/ice/argo) amb el vistiplau de la direcció i el segell del centre.

5. Els treballs poden haver estat presentats a altres premis.

6. En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

• L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els objectius i les conclusions.

• La idoneïtat de les fonts d’informació i a capacitat d’extreure’n dades.

• La capacitat de síntesis i de valoració crítica.

• La creativitat i l’originalitat del treball.

• L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

7. La data límit per presentar els treballs de batxillerat és el 12 d’abril de 2013.

8. El jurat està format per professorat de la UAB i de secundària. Se’n podrà consultar la composició a la web del Programa Argó (www.uab.cat/ice/argo)

9. El veredicte per als treballs de batxillerat s’anunciarà el dia 5 de juny de 2013 al web del Programa Argó i l’acte de lliurament serà el dimarts 18 de juny, a la sala d’actes de l’edifici del Rectorat, a les 18 h.

10. El jurat podrà considerar desert algun dels premis.

CATEGORIES:

1. TREBALLS FETS EN EL MARC DEL PROGRAMA ARGÓ DE QUALSEVOL ÀMBIT, PRESENTATS EL CURS 2012-2013.

2. ALTRES TREBALLS DE RECERCA DEL CURS 2012-2013:

a) Àmbit científic/sanitari
b) Àmbit de les ciències socials i les ciències humanes
c) Àmbit tecnològic
d) Àmbit artístic

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PROJECTES DE CFGS:

1. Es poden presentar dos treballs per centre.

2. Els treballs poden ser individuals o col·lectius.

3. Cal presentar-ne dos exemplars en paper i una còpia en CD/DVD (format pdf), a més
d’un exemplar del material complementari que es consideri oportú. En el cas que els
treballs siguin guardonats, restaran en dipòsit a l’Institut de Ciències de l’Educació de
la UAB.

4. Juntament amb el treball, els participants hauran de lliurar una sol·licitud d’admissió
signada (el formulari, que s’haurà d’emplenar i imprimir, es troba a
www.uab.cat/ice/argo) amb el vistiplau de la direcció i el Segell del centre.

5. Els treballs poden haver estat presentats a altres premis.

6. En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

• L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els
objectius i les conclusions.

• La idoneïtat de les fonts d’informació i a capacitat d’extreure’n dades.

• La capacitat de síntesis i de valoració crítica.

• La creativitat i l’originalitat del treball.

• L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

7. La data límit per presentar els projectes de CFGS és el 27 de juny de 2013.

8. El jurat està format per professorat de la UAB i de secundària. Se’n podrà consultar la
composició a la web del Programa Argó (www.uab.cat/ice/argo)

9. El veredicte es farà públic el dia 26 de setembre i el lliurament s’anunciarà a la pàgina
web.

10. El jurat podrà considerar desert algun dels premis.

CATEGORIES:

- Projectes de qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Superior.

Informació treta de: http://ice2.uab.cat/argo/Premi_argo/BASES2013.pdf [27/02/2013]

1r Premi d'investigació Francesc Burniol


Les entitats Centre d’Estudis Argentonins i Natura convoquen els Premis Francesc Burniol d’Investigació Local per a Estudiants d’Argentona

BASES


1a El tema ha de ser inèdit i pot tractar de qualsevol aspecte històric, social, ecològic, natural, econòmic, científic, sociològic, etc. referent a Argentona.

2a Hi podran participar tots els estudiants de Batxillerat, 3er. i 4rt. d'ESO i FP. Hi
haurà dues categories: 
A) Ciències Socials i Història 
B) Ciències Naturals

3a El treball ha de tenir una extensió mínima de vint folis mecanografiats a doble espai i redactat en llengua catalana.

4a Ha de ser lliurat a l’Arxiu Història d’Argentona, en hores d’oficina, abans del 30
de juny de 2013.

5a El treball ha de ser anònim i portar la indicació de la categoria dins la qual es presenta i ha d'anar acompanyat d'un sobre tancat, a l'exterior del qual figurarà el títol del treball i en el seu interior una nota amb el nom, adreça i telèfon de l'autor, els estudis que cursa i el centre on els fa.

6a El premi de cada categoria serà de 150 € i la publicació del treball al web de les entitats convocants i a la Revista Fonts. El guanyador/s hauran d’aportar una còpia en format a les entitats convocants una còpia digital del mateix, en format Word.

7a El Jurat estarà format per 5 persones expertes en els àmbits deles Ciències Socials, la Història i les Ciències Socials i la Docència. El veredicte del jurat es farà públic a la revista Fonts i a Ràdio Argentona abans del final de juliol de 2013 i s’avisarà els guanyadors del moment del lliurament del premi.

8a Els premis poden ser declarats deserts i es podran concedir accèssits.

9a Correspon al jurat resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.
Aquests premis es convoquen anualment per promoure entre els estudiants els estudis locals i per reconèixer i recordar la tasca del mestre Francesc Burniol

Argentona, 5 de febrer de 2013

8a Edició Premis Accés Batxillerat Fundació SalasLa Fundació Salas obre la convocatòria per a la 8a edició dels Premis Accés Batxillerat, distinció que s’atorgarà als millors Treballs de Recerca d’alumnes de Batxillerat de Catalunya que tractin el tema de l’accessibilitat i/o dependència.   
L’objectiu dels Premis Accés Batxillerat és, un any més, promoure l’interès entre els més joves per l’accessibilitat i la igualtat, així com facilitar i donar suport a la tasca de sensibilització que es du a terme des dels centres de secundaria de Catalunya.
La data límit d’entrega dels treballs serà el dia 28 de juny de 2013.
Poden presentar-se treballs d’ alumnes que cursin segon de batxillerat durant el període 2012-2013 en qualsevol dels centres educatius de Catalunya.
La dotació dels premis és de 3.000€ per al primer premi, 2.000€ per al segon i 1.000€ per al tercer, quantitat que queda repartida entre l’autor/a o autors/res (50%), el tutor/a (30%) i el centre (20%).PREMIS ACCÉS BATXILLERAT

BASES DE PARTICIPACIÓ

La Fundació Salas té com a missió promoure la investigació, la difusió i l’aplicació de l’adaptabilitat dels habitatges i el seu entorn per tal d’afavorir l’autonomia de les persones amb discapacitat, en un sentit ampli.
Des d’aquest fonament, la Fundació Salas convoca els Premis Accés Batxillerat 2013 als millors treballs de recerca sobre accessibilitat i discapacitat per a estudiants de batxillerat de Catalunya.
Aquests premis tenen com a objectiu potenciar l'interès de les joves generacions per l’accessibilitat (normalització de l’espai físic i social) i el món de la discapacitat (patologies que tinguin un impacte social, informació que reforci la prevenció de la discapacitat, malalties que generin dependència, teràpies que afavoreixin l’autonomia i la integració social, la discapacitat en l’àmbit de les humanitats, entre d’altres). Així mateix, es pretén incentivar la tasca educativa que es porta a terme en els centres de secundària sobre aquestes temàtiques promovent una societat més sensibilitzada, empàtica i oberta a l’accés de totes les persones sigui quina sigui la seva condició o característiques físiques o psicològiques.

1. Objecte de premi

Pot ser objecte de premi qualsevol treball de recerca finalitzat i presentant durant l’any 2013 a
qualsevol centre educatiu de Catalunya i que compleixi amb els condicionants d’entrega i
participació especificats a continuació.

2. Participants a la convocatòria

La convocatòria dels Premis Accés Batxillerat 2013 està oberta a tots els alumnes que cursin segon de batxillerat durant el període 2012-2013 en qualsevol dels centres educatius de Catalunya.

3. Procés i format de presentació dels treballs

Se sol·licita a tots els participants que presentin els seus treballs en el següent format i seguint el següent procés:

a. Omplir la Fitxa de Inscripció als Premis Accés Batxillerat 2013 que es troba a la pàgina web de la Fundació Salas (www.fundaciosalas.org) i enviar-lo via e-mail (fundacio@fundaciosalas.org), per fax (93 745 02 24) o per correu (Rambla 221, 08202 Barcelona). Aquest enviament de la preinscripció ha de ser previ a l’enviament del treball de recerca en sí.

b. Entrega del treball de recerca del participant que constarà dels següents elements:

b.1. Entrega d’un exemplar del treball de recerca original.

b.2. Entrega d’un CD on hi figuri (en format PDF) el treball original, un resum del mateix,
tots els annexes i la documentació addicional que es consideri oportú aportar.

Al resum del treball ha de figurar-hi la següent informació: El nom, el DNI, l’adreça, el telèfon de contacte i el correu electrònic de l’estudiant o els estudiants que han realitzat el treball; el nom del professor tutor o la professora tutora, amb el seu DNI, el seu telèfon i correu electrònic; el nom del centre, el NIF del centre i l’adreça, el telèfon i el correu electrònic corresponent; el títol del treball; l’objectiu o objectius del projecte, breu descripció del treball amb clara referència als aspectes d’accessibilitat i discapacitat tractats i a les guies d’innovació que es proposen; i, finalment, les conclusions extretes del treball.

La participació a la convocatòria comporta el consentiment de l’autor/a a la seva publicació i
difusió per part de la Fundació Salas i, si resultés premiat, el compromís d’abstenir-se de publicarho d’una manera independent sense autorització de la mateixa Fundació durant un any des de la data de publicació dels premis, en contraprestació del premi atorgat. Tanmateix, aquest dret de difusió temporal exclusiu no implicarà cap dret sobre la propietat intel·lectual dels projectes.

4. Terminis de presentació de la candidatura

El termini de recepció dels treballs quedarà tancat el divendres 28 de juny de 2013, sent
també acceptats com a vàlids tots aquelles treballs que tot i ser rebuts amb posterioritat presentin una data d’entrada a correus anterior a l’esmentada.
En cas que la sol·licitud entregada no reuneix tots els requisits assenyalats o s’observi que falti
alguna documentació, un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds es requerirà a
l’aspirant que aporti dita documentació facilitant un termini de deu dies naturals des de la
comunicació. Tot sol·licitant que no aporti la documentació requerida en aquest termini de temps quedarà desestimat i arxivada la seva instància de sol·licitud.
Els treballs no seleccionats per al premi quedaran a la disposició dels seus autors i autores a la sèu de la Fundació (Rambla 221, 08202 Sabadell, telèfon 93 745 73 05) durant dos anys, passats aquests dos anys els treballs no podran ser reclamats.

5. Criteris de valoració

En la concessió dels premis es tindran en compte els següents aspectes:

1. El caràcter inèdit, l’originalitat del treball i l’interdisciplinarietat del projecte.

2. El tractament de l’accessibilitat i/o la discapacitat, i les millores que es pugui aportar en aquest àmbit i pel bé social.

3. El grau de consciència i sensibilització en relació amb la discapacitat i l’accessibilitat.

Els Premis s’atorgaran per majoria de vots i podran ser declarats deserts a criteri del Jurat. La
decisió del Jurat serà inapel·lable.

La Fundació Salas, en funció de la qualitat dels projectes presentats i un cop escoltat el veredicte del Jurat, podrà determinar la concessió d’accèssits de reconeixement.

Per altra banda, la Fundació Salas es reserva el dret unilateral d’anul·lació de la convocatòria
general dels Premis Accés Batxillerat dels premis per a circumstàncies completament alienes a la seva voluntat i que suposin obstacles insalvables per a la concessió de dits premis.

6. Composició del jurat

El Jurat estarà format per persones amb una trajectòria rellevant en el camp de la discapacitat i l’accessibilitat així com per representants del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
El veredicte del Jurat es farà públic en el transcurs d’un acte que tindrà lloc amb motiu del Dia
Internacional de la Discapacitat. En aquest sentit, serà prèviament comunicat a tots els
participants els noms dels alumnes finalistes de la convocatòria (encara que no serà comunicat el nom dels premiats fins el mateix acte) i els detalls de l’acte d’entrega dels premis.

7. Premis i lliurament

S’atorgaran tres categories de Premis Accés Batxillerat als tres millors treballs de recerca,
consistents en: 

Primer Premi: 3.000 euros a repartir de la següent manera: 50% per l’alumne o alumnes autor o autors del treball de recerca, 30% per el tutor i 20% per el centre d’estudis.

Segon Premi: 2.000 euros a repartir a repartir de la següent manera: 50% per l’alumne o
alumnes autor o autors del treball de recerca, 30% per el tutor i 20% per el centre d’estudis.

Tercer Premi: 1.000 euros a repartir a repartir de la següent manera: 50% per l’alumne o
alumnes autor o autors del treball de recerca, 30% per el tutor i 20% per el centre d’estudis.

La Fundació Salas podrà convocar als autors dels treballs finalistes per tal que facin una
presentació del seu projecte amb motiu del lliurament dels premis.

8. Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria implica automàticament la plena i total acceptació de les Bases de Participació dels Premis Accés Batxillerat presents.

Informació treta de: http://www.accessibilitat.org/wp-content/uploads/2013/01/Bases-batxillerat-2013-cat.pdf [27/02/2013]
martes, 26 de febrero de 2013

XI Premi Francesc Noy d'Humanitats 2013

Bases generals del Premi 2013

La Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra convoca el Premi Francesc Noy d'Humanitats al millor treball de recerca de Batxillerat de Catalunya en qualsevol disciplina d'Humanitats que hagi estat presentat durant el curs acadèmic en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.  

Bases generals

 • Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya.
 • Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d'ensenyament on estudiï l'alumne/a o alumnes que desitgin concursar. Cada centre d'ensenyament pot presentar al Premi només un treball de recerca.
 • Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s'hi podran presentar treballs premiats en altres concursos.
 • Els treballs de recerca s'han de presentar amb dues còpies (una impresa en paper i l'altra en format digital)  Tanmateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s'hauran d'adjuntar.
 • Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les humanitats. Es valorarà l'originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic així com la rellevància i pertinència del tema tractat.
 • Tots els treballs es presentaran en sobre o en un paquet tancat en què figuri "Premi Francesc Noy d'Humanitats de la UPF al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en Humanitats" i el pseudònim de l'autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l'autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar:
1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l'alumne/a o alumnes que concursin.
2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
3. Nom i adreça del centre.
4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 3 de maig de 2013.
El jurat del Premi estarà format per cinc professors de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i presidit per la degana de la mateixa facultat. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
Els premis atorgats en aquesta edició seran:
Un Primer premi al millor treball: 800€, Lector Electrònic i diploma.
Dues Mencions especials: 400€, lot de llibres i diploma.
Set finalistes:  diploma.
 
Tots els treballs s'enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment (de dilluns a divendres d’11.00h a 13.30 h i de dilluns a dijous de 16:00 a 17:00 h al despatx 40.271) a:

Premi Francesc Noy d'Humanitats al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en Humanitats
Secretaria de la Facultat d'Humanitats (despatx 40.271)
Universitat Pompeu Fabra
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

La relació de finalistes es farà pública a la pàgina de la web de la Facultat (http://www.upf.edu/fhuma )
 
ELS PREMIS ES LLIURARAN A LA FACULTAT D'HUMANITATS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA EL DIA 24 de maig de 2013 a les 13.00h a l’Auditori Mercè Rodoreda (C/Ramon Turró cantonada C/Wellington)
La Facultat d'Humanitats no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del 30 de setembre de 2013.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

Informació treta de: http://www.upf.edu/estudiants/_pdf/avisos/Premi_Francesc_Noy_bases_2013cat.pdf [26/02/2013]

lunes, 25 de febrero de 2013

4a Concurs Artístic de la cèl·lula

El concurs artístic de la cèl·lula està obert a tots els estudiants entre 8 i 18 anys i als seus professors!
No necessitaràs saber-ho tot sobre la cèl·lula, només cal imaginació i curiositat!

Som-hi!

Comença aprenent més coses sobre la cèl·lula, pregunta als experts o fes consultes a la biblioteca.
Després agafa el material i construeix la teva escultura de la cèl·lula.

BASES


Participants: ESTUDIANTS
 1. És necessari que els participants hagin nascut entre l’1 de gener de 1993 i el 31 de desembre de 2003.
   
 2. Hauran de presentar el seu treball en un grup d'un màxim de 10 persones i seran representats per un professor, tutor o responsable de grup
   
 3. Categories i Temàtica de les escultures per a cada categoria
 • A: Grup de nens/es de primària, cicle mitjà i superior, o grup de nens/es de 8 a 12 anys
 • B: Grup de nois/es de 1r, 2n i 3r de secundària obligatòria, o grup de nois/es de 13 a 15 anys 
 • C: Grup de nois/es de 4t de secundària obligatòria i postobligatòria, o grup de nois/es de 15 a 18 anys
  Temes
  A:
   Els organismes unicel·lulars i els seus habitats
  B: Totes les cèl·lules són iguals? Fan el mateix?
  C: Les cèl•lules mare, què són? On es troben?

  Serà necessari que tots els participants s’inscriguin al concurs, segons les instruccions detallades a l’apartat “Inscripcions”.
Participants: PROFESSORS
 1. La participació dels professors estarà vinculada a la participació dels seus alumnes en una de les tres categories del concurs (A, B o C).
 2. Els professors que vulguin participar hauran de completar el formulari disponible al web del concurs, dins l’apartat “Professors”, on hauran de descriure breument el desenvolupament de l’activitat dins el seu grup.
Mecanisme del concurs
 1. Les obres s’hauran de poder sostenir sobre un pedestal i la seva dimensió màxima hauria de ser 50 x 50 x 150 cm en qualsevol direcció.
 2.  Las dates de lliurament de les obres són: el 16 d'abril i el dimecres 17 d'abril de 2013, de les 10 a les 16 h, al Centre de Regulació Genòmica (CRG).
 3. Les escultures seran avaluades per un equip de professionals vinculats al món de l’art, la ciència, l’educació i la comunicació, segons els criteris següents: a. Representació científica o contingut científic
  b. Comunicació científica: Quants conceptes científics presenta i com s’expliquen?
  c. Originalitat i estètica de l’escultura

  e. Originalitat del material utilitzat (és valorarà l’ús de material de reciclatge)
  La decisió del jurat serà decisiva. L’organització, juntament amb el jurat, es reserva el dret de declarar els premis deserts en cas què els criteris esmentats més amunt no es reflecteixin en els treballs presentats i/o d’atorgar altres premis o mencions especials.

 4. Les escultures s’exposaran a l’edifici del PRBB. L’organització es reserva el dret de no exposar alguns treballs per raons científiques o ètiques
   
 5. Totes les escultures presentades al concurs passaran a ser propietat del Centre de Regulació Genòmica (CRG), mencionant les dades relatives a l'autoria.
   
 6. El plagi, la violació dels drets d’autor o qualsevol altra falta de compliment de les bases pot suposar motiu de desqualificació i exclusió del concurs.
   
 7. Cada participant o grup de participants només podrà presentar una escultura per categoria. En el cas de les escoles, no s’acceptaran més de 3 escultures per classe o curs i, donat el cas, els components de cada grup de participants hauran de ser diferents.
   
 8. La inscripció i participació en el concurs implica l’acceptació de les bases. L’organització té potestat per modificar les bases de la competició en cas què fos necessari. Qualsevol modificació de les bases quedarà reflectida al web www.crg.eu/cel-lula
Informació treta de: http://pasteur.crg.es/portal/page/portal/Internet/04_EVENTS/HIDE-Concurs-Cel.lula/Concurs-Cel.lula-Normes [25/02/2013]

sábado, 23 de febrero de 2013

XXXV Premis Baldiri Reixac 2012/13

Aquests premis, destinats al'estímul i al reconeixement de l'escola catalana, són dotats per la Fundació Lluís Carulla amb les aportacions voluntàries dels receptors del llibre- nadala que la Fundació tramet cada any a persones interessades en la nostra cultura.

L'àmbit d'actuació és el dels països de parla catalana. L'organització dels premis compta amb la col·laboració tècnica d'Òmnium Cultural.

El jurat és format per Carme Alcoverro, Joan Arjona, Rosa Boixaderas, Josep M. Calbet, Alba Espot, Assumpta Fargas, Josep González- Agápito, Anna Ramis i Maria Vinuesa.CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2012 - 2013

Aquests premis, destinats a l'estímul i al reconeixement de l'escola catalana, són dotats per la Fundació Lluís Carulla amb les aportacions voluntàries dels receptors del llibre-nadala que la Fundació tramet cada any a persones interessades en la nostra cultura.
L'àmbit d'actuació és el dels països de parla catalana.
L'organització dels premis compta amb la col·laboració tècnica d'Òmnium Cultural.
El termini de presentació s'acaba el dia 13 de febrer de 2013. Els treballs tramesos per correu que arribin després d'aquesta data, només seran admesos si al mata-segells consta que la tramesa és anterior al 13 de febrer.
Els formularis d’inscripció es poden descarregar del web www.fundaciolluiscarulla.cat. La documentació que s’adjunti en suport informàtic ha de ser en programari compatible amb Windows XP i autoexecutable.
La participació als premis implica el compromís d’exposar l’experiència en fòrums organitzats per la Fundació Lluís Carulla.
El jurat és format per Carme Alcoverro, Joan Arjona, Rosa Boixaderas, Josep Maria Calbet, Alba Espot, Assumpta Fargas, Josep Gonzàlez-Agàpito, Anna Ramis i Maria Vinuesa.
Els treballs no premiats podran ser recollits des del 25 de juny ns al 17 d'octubre, amb la presentació de la fitxa d'inscripció.
La Fundació Lluís Carulla podrà disposar dels treballs premiats durant un any per tal d'exposar-los i promoure'n la difusió.
Els treballs i la documentació s'han d'adreçar a 

Fundació Lluís Carulla
Aribau 185 3r 08021 BARCELONA
Tel. 93 200 53 47 Fax 93 200 56 33
info@fundaciolluiscarulla.cat


PREMIS A LES ESCOLES

14 premis de 3.300 euros cadascun.

Serà premiada la qualitat global i la catalanitat, en llengua i continguts, d’escoles, instituts, centres de formació d’adults i centres universitaris de formació del professorat, concretades en un projecte educatiu i lingüístic que s’estigui aplicant i que assoleixi un ús elevat de la llengua entre l’alumnat i el professorat, tant en l’activitat acadèmica com en la comunicació
informal. Es valorarà igualment l’activitat educativa amb referència a la identitat que, a més de la llengua i la cultura pròpies, manifesti voluntat integradora en el marc d’una societat democràtica. Es prendran en consideració les di cultats que poden presentar determinats contextos escolars.
Per participar-hi cal omplir i trametre el qüestionari que facilita la Fundació Lluís Carulla, com també la documentació que s'hi demana. Les escoles unitàries integrades dins d’una zona rural s’han de presentar conjuntament.
Les escoles i els instituts ja presentats als Premis en anys anteriors i no premiats que desitgin optar a aquesta convocatòria, només cal que presentin el qüestionari actualitzat, i no és indispensable, doncs, que aportin documentació nova.
No hi poden optar els centres educatius ja guardonats en convocatòries anteriors.


PREMIS ALS ALUMNES

70 premis de 700 euros cadascun.

Seran atorgats a treballs escolars fets en català pel seu contingut i qualitat, que tractin sobre qualsevol àrea de coneixement, realitzats en equip per alumnes d’ensenyament no universitari. L’import del premi es destinarà a materials adreçats a l’ensenyamentaprenentatge o a llibres en català en format digital o en paper escollits pels alumnes guardonats.
Els treballs poden tractar de temes de qualsevol de les àrees de coneixement dels diversos cicles escolars, o bé ser resultat d'activitats del centre (dels murals, les maquetes i les manualitats més grans de 60 x 60 cm, només se n'admetran fotogra es). Quant als treballs de recerca de segon de batxillerat, només se n'admetrà un per centre. En aquest cas s’admetran treballs individuals.
El jurat valorarà especialment els treballs que representin un aprofundiment en la realitat nacional i en la nostra tradició cultural. Cal acompanyar els treballs d’una memòria breu, no més llarga de dos fulls, on cal especi car les motivacions, les circumstàncies, la manera en què s'ha fet el treball, etc.

2 premis dotats amb 2000 € cadascun

Seran atorgats a experiències especí ques que fomentin la comunicació en català entre l’alumnat dins i fora de l’aula a de promoure l’ús social de l’idioma. La proposta ha d’expressar quina és la situació lingüística inicial, els objectius a assolir i les bones pràctiques que es duen a terme per assolir-los.
Per optar als Premis, cal acompanyar cada treball amb la txa d'inscripció, segons el model que en facilita la Fundació Lluís Carulla.
No seran admesos els treballs que no vagin acompanyats de l'esmentada txa d'inscripció emplenada.


PREMIS A MESTRES I PROFESSORS

Dotats amb 12.000 euros en conjunt.

2 premis dotats amb 4.000 euros cadascun a un estudi, recerca, assaig pedagògic o experiència didàctica que contribueixi a millorar la qualitat educativa i la docència i referit a qualsevol nivell escolar o àrea d’aprenentatge o àmbit de coneixement.
El jurat considerarà la possibilitat de contribuir a l’edició dels treballs guardonats. La Fundació Lluís Carulla tindrà una opció preferent a l’hora de publicar-los.
Premi a una experiència didàctica d’ensenyament- aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes mitjançant les TIC, convocat conjuntament amb el projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya. El premi és dotat amb 4.000 euros per a l’autor i l’aplicador de la proposta didàctica.
En tots els casos, els treballs han de ser inèdits i presentats de forma anònima. Cal lliurar els treballs encapçalats amb el títol i acompanyats d’un sobre tancat amb la txa d’inscripció que ha de contenir el nom de l’autor. El jurat podrà dividir els premis o deixar-los sense adjudicar.

Informació treta de: http://www.fundaciolluiscarulla.com/cat/img/baldiri/bases_2012-2013.pdfviernes, 22 de febrero de 2013

10è Premi Terenci Thos i Codina

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró i l’associació cultural Grup d’Història del Casal de Mataró han instaurat el Premi Terenci Thos i Codina a treballs de recerca de Batxillerat, amb el clar objectiu de fomentar el plaer de la recerca històrica en el camp de les Ciències Humanes i Socials potenciant la futura aparició de nous valors.
El premi va ser batejat amb el nom de l’il·lustre mataroní Terenci Thos i Codina (1841-1903) coincidint amb la commemoració del centenari del seu traspàs. Terenci Thos fou un prohom impulsor d’innúmeres iniciatives ciutadanes en els camps de la docència, la història, les lletres i la cultura del país, i com a advocat, fou dels fundadors del Col·legi de Mataró el 1867 i degà de la institució al tombant de segle.

BASES
 • Podran concórrer al Premi "Terenci Thos i Codina" tots els treballs de recerca realitzats per estudiants de batxillerat de qualsevol centre d’ensenyament durant el curs 2012-2013.
 • Els treballs necessàriament tractaran sobre temes relacionats amb la comarca del Maresme en qualsevol dels àmbits de les Ciències Humanes i Socials (història, art, llengua, literatura, toponímia, patrimoni, folklore, pensament, biografies...)
 • El format, el suport i l’extensió dels treballs és lliure. S’aconsella, però, no superar els cinquanta fulls DIN A4 i digitalitzar-o també en format PDF.
 • Els treballs s’hauran de presentar per triplicat en suport paper. Al primer full de cada còpia hi figurarà el títol del treball i el pseudònim de l’autor. En un sobre hi figurarà, en l’exterior, el mateix títol i pseudònim, i a l’interior del sobre tancat hi haurà les dades bàsiques de l’autor o autora: nom i cognoms, adreça, número de telèfon, curs, centre d’ensenyament amb la seva adreça i el nom del professor/a que hagi tutoritzat el treball.
 • Els treballs es presentaran a la seu de l’associació cultural Grup d’Història del Casal de Mataró (c/ Bonaire, 25 tercer pis, 08301 -Mataró) per correu o personalment els dilluns de 7 a 8,30 del vespre.
 • El termini d’admissió de treballs finalitza el 30 de maig de 2013 a les 8 del vespre.
 • La dotació del premi Terenci Thos i Codina és d’un únic premi de 750 euros. També es podrà atorgar però, un accèssit de 250 euros.
 • El jurat estarà format per el degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, que en serà el president, un representant del Grup d’Història del Casal, que en serà el secretari, un representant de la Comissió del Centenari de Terenci Thos i Codina, i dues persones més vinculades a la docència i a la recerca local que es determinaran en el seu moment.
 • L'acte de veredicte i lliurament del premi es celebrarà el maig de 2014.
 • Els convocants es reserven la possibilitat de publicar el treball guanyador, ja sigui íntegrament, en resum o en extracte.

martes, 19 de febrero de 2013

8è Premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques


Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.

• La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
• Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits.
• Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies impreses (original i còpia) i una còpia en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s’han d’adjuntar per duplicat.
• Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les Ciències Socials i Polítiques i es ponderarà que l’autoria del treball sigui individual o col·lectiva.
• Es valorarà l’adquisició de criteris formals en diferents aspectes: presentació, redacció, bibliografia, anotacions i cites.
• Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri “Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques” i el pseudònim de l’autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar:

1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne/a que concursa.
2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
3. Nom i adreça del centre.
4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.


• El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 10 de maig de 2013.
• El jurat estarà format pel degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, que el presidirà; tres professors d’aquesta Facultat i tres membres designats per la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

• El premi estarà dotat amb 1.000 euros + 1.000 euros més en concepte de matriculació al 1r curs del Grau de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. En cas de cursar els seus estudis universitaris en aquesta Facultat, a l’alumne se l’hi bonificarà l’import un cop realitzat el pagament de la matrícula.
• Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats.
• El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, a finals de juny de 2013.
• Tots els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment, en horari de 9:30 a 14:00 h i de 15:30 a 17:00 h, a:


Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques.
Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Universitat Pompeu Fabra.
Ramon Trias Fargas, 25-27.
08005 Barcelona

• La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch a partir del 17 de juny de 2013.
• La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 13 de desembre de 2013.
• Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.
• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.


PER A MÉS INFORMACIÓ PODEU TELEFONAR AL 93 542 23 56
O CONSULTAR LES PÀGINES WEB:
WWW.UPF.EDU/POLITIQUES i WWW.FUNDACIOERNESTLLUCH.CAT

Informació treta de: http://www.upf.edu/politiques/_pdf/diptic1213.pdf [19/02/2013]
2a Edició Premis Ramon Llull

La Universitat Ramon Llull convoca la 12a edició dels Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat amb l’objectiu de fomentar l’esperit de recerca, despertar vocacions per a l’estudi i la investigació i incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres escolars.

DestinatarisEs poden presentar als Premis tots els alumnes de 2n de Batxillerat matriculats durant el curs 
2012-2013 que hagin realitzat un treball de recerca en alguna de les següents àrees:

1.Arts
 Batxillerat Artístic
2.Humanitats
 Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
3.Ciències Socials
 Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
4.Tecnologia
 Batxillerat de Ciències i Tecnologia
5.Ciències de la Natura i de la Salut
 Batxillerat de Ciències i Tecnologia

BASES

Requisits
Els treballs, que poden ser elaborats individualment o en grups de dues persones com a màxim, han de ser inèdits i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres concursos.

Presentació 
S'han de presentar dues còpies del treball impreses en paper DinA4. Podran acompanyar-se d’altres tipus de suports (material informàtic, vídeos, maquetes, mostres...), que també s’hauran de presentar per duplicat. El treball haurà d’anar acompanyat de tres còpies de la sol·licitud de participació. La fitxa de sol·licitud, a part de les dades personals, també inclou un apartat en el qual és indispensable complimentar una breu carta de motivació on s’haurà d’explicar el perquè de l’elecció del tema i el procés d’elaboració del treball. També caldrà fer un abstract com a resum descriptiu del treball i, finalment, una selecció deparaules clau referents al treball realitzat.

Important: l'organització es reserva el dret de canviar l’assignació d’àmbit de coneixement dels treballs en funció de criteris científics per tal que l’avaluació sigui el més adient possible.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
En l’avaluació dels treballs es tindran en compte els següents aspectes:

Presentació 

Criteri d’avaluació preliminar
Aspectes formals: estructura, presentació, 
redacció i correcció lingüística. 
Per passar a l’avaluació final caldrà superar l’avaluació preliminar. 

Criteris d’avaluació final i el seu valor percentual

Metodologia científica general (40%) 
Complexitat de la temàtica (15%)
Creativitat/originalitat (10%)
Discussió/ conclusions (20%) 
Referències documentals (15%)

COMITÈ CIENTÍFIC I JURAT 

Un Comitè Científic integrat per professors/es especialistes de cadascuna de les institucions de la URL avaluarà els treballs que s’hagin presentat i realitzarà una selecció d’aquells que optaran als premis finalistes. Paral·lelament, cada un dels membres d’aquest Comitè escollirà un treball de recerca per rebre la distinció de la seva corresponent institució. Finalment, un Jurat format per reconeguts especialistes valorarà la selecció de treballs proposada pel Comitè Científic i determinarà els guanyadors dels Premis.


VEREDICTE

Es farà públic el 20 de maig de 2013 en aquesta web.

L’acte públic de lliurament dels Premis tindrà lloc el dimarts 28 de maig de 2013 a les 18 h. a l’Aula Magna de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (c. Santaló, 37. Barcelona).

Els participants que ho desitgin podran recollir els seus treballs durant el mes de juny de 2013 al Rectorat de la URL. Passat aquest termini seran destruïts i no podran ser reclamats. 


PREMIS I DISTINCIONS

Premis
Hi haurà un premi per al treball guanyador de cada àrea que consistirà en un ordinador portàtil i un diploma honorífic. A més, els treballs guanyadors tindran accés directe a l’edició del 2014 de laMostra Exporecerca Jove, organitzada per Magma. També s’atorgarà una menció per al tutor/a i una altra per a l’escola.

Distincions 
Cadascuna de les següents institucions que integren la URL (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Fundació Pere Tarrés i Escola Superior de Disseny ESDi -centre adscrit-) atorgarà una distinció especial a un treball de recerca emmarcat en els seus àmbits d’estudi. L’autor/s del treball que rebi/n aquesta distinció obtindrà/an un reproductor MP4 o equivalent i un diploma honorífic. També s’atorgarà una menció per al tutor/a i una altra per a l’escola.


DATA I LLOC DE LLIURAMENT 

Els treballs es podran lliurar fins el divendres 15 de març de 2013 al Rectorat de la Universitat Ramon Llull (c. Claravall, 1-3. Barcelona) en horari de 9 h. a 13.30 h. i de 15.30 h. a 18.30 h.

No s’acceptarà cap treball rebut fora d’aquest termini i que no compleixi els requisits necessaris.


Informació treta de: http://www.url.edu/premisrecerca/index.php [19/02/2013]

15a Edició Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 2013


BASES

La Universitat de Vic, amb la intenció de promoure la incorporació dels estudiants de Batxillerat a la formació superior, i amb el convenciment que aquesta formació ha de combinar adequadament docència i investigació, convoca els quinzens premis de recerca amb les bases següents:


PREMIS i CATEGORIES

Els treballs han d’optar a un d’aquests premis:

Premis generals

- Premi Bon Preu, als millors treballs en l’àmbit de les ciències socials i humanitats: geografia, economia, història, empresa, filosofia, mitologia, idiomes, traducció, educació. Dotat amb 2.000 euros.

- Premi Eumogràfic, als millors treballs en l’àmbit de les arts: literatura, teatre, música, cinema, escultura, pintura o arquitectura. Dotat amb 2.000 euros.

- Premi La Farga Group, als millors treballs en l’àmbit de les ciències exactes i experimentals: físiques, químiques, aplicades, de la salut o tecnològiques. Dotat amb 2.000 euros.

Premis específics

- Premi Osona Contra el Càncer, als millors treballs que tinguin per objecte d’estudi la prevenció, les causes, la incidència, el tractament, l’entorn del malalt o qualsevol altre element que faci referència al càncer. Dotat amb 2.000 euros.

- Premi Institut Català de les Dones, als millors treballs sobre la visualització de l’acció social de les dones i les aportacions de la seva experiència en diferents àmbits, sobre la defensa i el treball pels drets de les dones en la consecució de la igualtat d’oportunitats i sobre violència masclista. Dotat amb 1.500 euros.

Els guanyadors dels Premis Universitat de Vic 2013 que desitgin cursar estudis a la Universitat de Vic tindran la matrícula del primer curs gratuïta.*

Els destinataris dels premis seran els i les alumnes. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.
El jurat es reserva el dret de subdividir l’import si opta per premiar diversos treballs o concedir ex aequos. Els premis seran, com a mínim, de 200 euros per treball.


* Vàlid per a les titulacions oficials de la UVic (no inclou Disseny BAU) a cursar el curs acadèmic 2013-2014 sempre i quan l’estudiant tingui la plaça assignada per l’Oficina de Preinscripció Universitària.

PARTICIPANTS

Premis Bon Preu, Eumogràfic, La Farga Group i Osona Contra el Càncer

Poden participar-hi tots els/les alumnes escollits pels centres de Batxillerat d’Andorra i les Illes Balears, i de les comarques de l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Empordà, el Berguedà, la
Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, el Gironès, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, el Pla d’Urgell, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Selva, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, l’Urgell, la Vall d’Aran i el Vallès Oriental.

Premi Institut Català de les Dones

Pot participar-hi tot l’alumnat dels centres de secundària de Catalunya.


PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Les obres que es presentin a concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els i les alumnes de Batxillerat duen a terme com a part del seu currículum.


PROCÉS D’ENVIAMENT

1. Els treballs els presentarà un/a responsable o coordinador/a del centre de secundària.

2. Cada centre s’haurà de dirigir a la pàgina http://secundaria.uvic.cat des d’on podrà adjuntar els treballs digitalment i haurà d’introduir les dades de l’autor/a (nom, cognoms, DNI, adreça, CP i població), resum del treball, premi al qual opta, etc.

3. En acabar el procés es generarà automàticament un comprovant que permetrà assegurar que el procés ha finalitzat correctament.

4. Un cop el centre hagi completat aquest procés, i per tal de garantir la validesa dels treballs presentats, caldrà que ens enviï per correu postal una carta signada i segellada pel director/a del centre on s’especifiqui el títol dels diferents treballs que presenta el centre juntament amb el comprovant imprès de cada treball.

REQUISITS


1. Cada centre podrà presentar un màxim de dos treballs als premis de la categoria general i un màxim d’un treball a cadascun dels premis específics. Cada treball pot optar a un sol premi.

2. Per tal de garantir l’anonimat, ni en els treballs ni en el resum no hauria de constar-hi el nom de l’autor/a ni el del tutor/a.

3. El treball s’ha d’enviar en format pdf o, si es tracta de més d’un fitxer, en format zip. La mida total dels fitxers no ha de passar de 100 MB. (Si el treball és més gran, cal consultar l’ajuda que es troba a http://secundaria.uvic.cat, on s’explica com comprimir els treballs i com enviar-los més fàcilment).

4. Al resum hi ha de constar l’objectiu, els resultats i les conclusions de la recerca. Aquest resum no pot ser superior a 900 caràcters.

5. Un treball lliurat digitalment es podrà complementar amb una maqueta, màquina, prototip, instrument, CD, etc., enviat físicament, que es tornarà després del lliurament dels premis. Aquest material s’ha d’adreçar a l’Àrea de Comunicació (Premis Recerca), juntament amb una còpia del comprovant imprès del treball.

6. L’enviament d’un treball de recerca per internet implica l’autorització d’incloure’l permanentment en una base de dades pública dels treballs.


TERMINI

El termini per a l’enviament telemàtic del treball i per a l’enviament de la carta de la direcció del centre és el 12 d’abril de l’any 2013.

JURATS

Els membres dels jurats dels premis seran professors/es de les facultats i escoles de la Universitat de Vic i si s’escau representats de les empreses patrocinadores. Els jurats es reserven el dret de declarar desert algun premi.

VEREDICTE i ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

El veredicte i l’acte de lliurament de premis tindran lloc en un acte públic a la Universitat de Vic el dia 25 de juny del 2013. El mateix dia del lliurament de premis es procedirà a la devolució de tots els complements de treballs presentats. Els complements que no es recullin aquest dia, es podran recollir qualsevol altre dia hàbil fins al 19 de juliol del 2013, a la recepció de la Universitat de Vic.

Universitat de Vic, gener de 2013
Per a més informació:
Tel. 93 881 61 77 // secundaria.uvic.cat

Informació treta de: http://secundaria.uvic.cat/_fitxers/diptic13.pdf [19/02/2013]


Premi Universitat de Vic - Institut Català de les Dones


La Universitat de Vic i l’Institut Català de les Dones convoquen el segon premi d’investigació Institut Català de les Dones amb la intenció de sensibilitzar els i les joves sobre la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, amb les bases següents:

1 Pot participar-hi tot l’alumnat dels centres de secundària de Catalunya.

2 Les obres que es presentin a concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els i les alumnes de Batxillerat duen a terme com a part del seu currículum.

3 Els treballs que optin a aquest premi no poden optar simultàniament a cap altre dels convocats per la Universitat de Vic.

4 El premi, dotat com a màxim amb 1.500 euros, s’atorgarà als millors treballs sobre la visualització de l’acció social de les dones i les aportacions de la seva experiència en diferents àmbits (mitjans de comunicació, esports, etc.), sobre la defensa i el treball pels drets de les dones en la consecució de la igualtat d’oportunitats (conciliació i usos del temps, treball, coeducació, etc.) i sobre violència masclista (prevenció de relacions abusives en joves, sensibilització a la ciutadania, violència masclista en l’àmbit de la parella i altres violències masclistes comunitàries).

5 Els destinataris dels premis seran els i les alumnes. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.

6 El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi i de subdividir l’import si opta per premiar diversos treballs o concedir ex aequos. Els premis seran, com a mínim, de 200 euros per treball.

7 Els membres del jurat del premi seran professors/es de les facultats i escoles de la Universitat de Vic, i hi participarà una persona en representació de l’Institut Català de les Dones.

8 Les condicions de presentació dels treballs, termini de lliuraments, veredicte i acte de lliurament de premis seran els mateixos que per als altres premis de recerca d’estudiants de batxillerat que convoca la Universitat de Vic, les bases dels quals les podeu consultar a: http://secundaria.uvic.cat.

Premi Universitat de Vic
Institut Català de les Dones
Per a més informació: Tel. 93 881 61 77 // secundaria.uvic.cat

Iinformació treta de: http://secundaria.uvic.cat/_fitxers/dipticICD13.pdf [19/02/2013]

jueves, 14 de febrero de 2013

VIII Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida.


La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i el PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques, convoquen el VIII Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida per a estudiants de batxillerat.
Seran guardonats els 3 millors treballs de recerca desenvolupats en qualsevol disciplina de les ciències de la salut i de la vida durant el present curs acadèmic 2012-2013, en els centres de secundària i batxillerat públics, privats o concertats de Catalunya. Els premis que s’ofereixen són els següents:
 • Primer Premi: 1 iPad + 1 col·lecció de llibres de divulgació científica
 • Segon Premi: 1 iPad Mini + 1 col·lecció de llibres de divulgació científica
 • Tercer Premi: 1 lector digital + 1 col·lecció de llibres de divulgació científica
 • Per a tots els participants: 1 entrada al Cosmocaixa
Per a tots els participants: 1 entrada al Cosmocaixa

* Al premi hi poden optar els alumnes de batxillerat, que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
* La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
* Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits.
* Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de la Biologia.
* És requisit imprescindible per participar en el concurs el formulari online que trobaran a la web del Premi PRBB (http://premi.prbb.org). Els treballs de recerca s’han de presentar ÚNICAMENT en format digital mitjançant el formulari accessible des de la pàgina web. Els arxius han de ser en format pdf o Word i no superar els 10MB.
* Si cal enviar material addicional (so, vídeo...), es pot enviar un CD/DVD a la següent adreça:
VIII Premi PRBB
Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

Informació treta de: http://premi.prbb.org/bases.pdf [14/02/2013]

sábado, 9 de febrero de 2013

10è Premi Argó - Treballs de recerca de Batxillerat i Projectes de CFGS 2013


La Universitat Autònoma de Barcelona convoca el 10è Premi Argó a treballs de recerca de Batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l'esforç dels estudiants i d'incrementar els vincles amb els centres d'ensenyament secundari.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT:

1. Es poden presentar:

- Els treballs de recerca fets en el marc del Programa Argó durant el curs 2012-2013 que el centre on l’estudiant està matriculat consideri amb prou qualitat per ser guardonats.
- Altres treballs de recerca de batxillerat fets durant el curs 2012-2013, seleccionats prèviament pel centre de secundària on l’estudiant està matriculat. S’hi poden presentar, com a màxim, dos treballs per centre, que poden ser tres si el tercer treball és de l’àmbit tecnològic o artístic.

2. Els treballs poden ser individuals o col·lectius.

3. Cal presentar-ne dos exemplars en paper i una còpia en CD/DVD (format pdf), a més d’un exemplar del material complementari que es consideri oportú. En el cas que els treballs siguin guardonats, restaran en dipòsit a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

4. Juntament amb el treball, els participants hauran de lliurar una sol·licitud d’admissió signada (el formulari, que s’haurà d’emplenar i imprimir, es troba a www.uab.cat/ice/argo) amb el vistiplau de la direcció i el segell del centre.

5. Els treballs poden haver estat presentats a altres premis.

6. En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

• L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els objectius i les conclusions.
• La idoneïtat de les fonts d’informació i a capacitat d’extreure’n dades.
• La capacitat de síntesis i de valoració crítica.
• La creativitat i l’originalitat del treball.
• L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

7. La data límit per presentar els treballs de batxillerat és el 12 d’abril de 2013.

8. El jurat està format per professorat de la UAB i de secundària. Se’n podrà consultar la composició a la web del Programa Argó (www.uab.cat/ice/argo)

9. El veredicte per als treballs de batxillerat s’anunciarà el dia 5 de juny de 2013 al web del Programa Argó i l’acte de lliurament serà el dimarts 18 de juny, a la sala d’actes de l’edifici del Rectorat, a les 18 h.

10. El jurat podrà considerar desert algun dels premis.

CATEGORIES:

1. TREBALLS FETS EN EL MARC DEL PROGRAMA ARGÓ DE QUALSEVOL ÀMBIT, PRESENTATS EL CURS 2012-2013.

2. ALTRES TREBALLS DE RECERCA DEL CURS 2012-2013:

a) Àmbit científic/sanitari
b) Àmbit de les ciències socials i les ciències humanes
c) Àmbit tecnològic
d) Àmbit artístic

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PROJECTES DE CFGS:

1. Es poden presentar dos treballs per centre.

2. Els treballs poden ser individuals o col·lectius.

3. Cal presentar-ne dos exemplars en paper i una còpia en CD/DVD (format pdf), a més d’un exemplar del material complementari que es consideri oportú. En el cas que els treballs siguin guardonats, restaran en dipòsit a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

4. Juntament amb el treball, els participants hauran de lliurar una sol·licitud d’admissió signada (el formulari, que s’haurà d’emplenar i imprimir, es troba a www.uab.cat/ice/argo) amb el vistiplau de la direcció i el Segell del centre.

5. Els treballs poden haver estat presentats a altres premis.

6. En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

• L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els objectius i les conclusions.
• La idoneïtat de les fonts d’informació i a capacitat d’extreure’n dades.
• La capacitat de síntesis i de valoració crítica.
• La creativitat i l’originalitat del treball.
• L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

7. La data límit per presentar els projectes de CFGS és el 27 de juny de 2013.

8. El jurat està format per professorat de la UAB i de secundària. Se’n podrà consultar la composició a la web del Programa Argó (www.uab.cat/ice/argo)

9. El veredicte es farà públic el dia 26 de setembre i el lliurament s’anunciarà a la pàgina web.

10. El jurat podrà considerar desert algun dels premis.

CATEGORIES:
- Projectes de qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Superior

Més informació:

Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Ciències de l'Educació
Edifici A - Rectorat
08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel: 935813186
argo.ice@uab.cat
www.uab.cat/ice/argo

Informació treta de: http://ice2.uab.cat/argo/Premi_argo/BASES2013.pdf [09022013]

viernes, 8 de febrero de 2013

10è Premi Poincaré 2013


Bases de la 10a edició

Convocatòria

La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC convoca el 10è Premi Poincaré al millor treball de recerca realitzat per alumnat de 2n de batxillerat durant el curs 2012/13.

Participació

Poden participar-hi tots aquells alumnes de 2n de batxillerat que durant el curs 2012/13 preparin el seu treball de recerca en un tema relacionat amb les Matemàtiques i/o l’Estadística.

Inscripció

Per a participar en el premi cal inscriure’s, abans del dia 12 d’abril de 2013, en el web de l’FME http://www.fme.upc.edu/premi-poincare.

Lliurament dels treballs

Els treballs s’han de lliurar abans del 15 d’abril de 2013, en format electrònic (pdf preferiblement) a
l’adreça deganat.fme@upc.edu o bé en format paper a la secretaria del deganat de l’FME*.

Premis

L’acte de lliurament del desè Premi Poincaré tindrà lloc a l’FME, el divendres 10 de maig de 2013 a les 17’30h.

S’atorgaran:

1r, 2n i 3r Premis: Un iPad per a l’alumne/a i un e-reader per al tutor/a.

Mencions: Un MP4 o similar per a l’alumne/a i un lot de llibres per al tutor/a.

Jurat

El jurat estarà format per dos membres de l’equip deganal de l’FME i pels dos Catedràtics de Matemàtiques d’Institut:

Mariona Petit Vilà
Carles Romero i Chesa

Secretaria Deganat .
Premi Poincaré Facultat de Matemàtiques i Estadística Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Pau Gargallo, 5 - 08028 Barcelona
Tel. 93 401 73 01- deganat.fme@upc.edu
www.fme.upc.edu

Informació treta de: http://www.fme.upc.edu/premi-poincare/arxius/bases_poincare_2013 [08/02/2013]