sábado, 25 de febrero de 2012

8è Concurs Preuniversitari

Vine a defensar el teu treball de recerca


EN QUÈ CONSITEIX?


Lliura'ns el teu treball de recerca i defensa'l davant d'un tribunal universitari.
Consulta les bases del concurs a www.uic.es/concurs


ADREÇAT A


Estudiants de 2n de Batxillerat d'escoles de Catalunya


COM PARTICIPAR-HI


Emplenant la sol·licitud d'inscripció a través de www.uic.es/concurs-ins


LLOC I CALENDARI


Data límit d'inscripció: divendres, 3 de febrer de 2012


Lliurament del treball: fins divendres, 10 de febrer de 2012 a les 18:00 hores, campus Barcelona.


Exposició oral: dissabte, 25 de febrer de 2012 de 9:00 a 13:45 hores


Exposició oral dels treballs finalistes: divendres, 30 de març de 2012 de 16:00 a 20:30 hores


Com participar-hi

L'alumnat que vulgui participar en el  concurs ha d'emplenar una sol·licitud d’inscripció a través d'Internet accedint al lloc web de la Universitat.

Posteriorment, ha de lliurar:
 • Una còpia enquadernada del treball de recerca. A la portada hi ha de constar el nom de l’estudiant, el nom del centre de procedència i el nom del tutor que ha dirigit la recerca.
 • Un resum d’un màxim de dues pàgines en què constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. A la portada hi ha de constar el nom de l’estudiant, el nom del centre de procedència i el nom del tutor que ha dirigit la recerca.
 • En cas d’utilitzar suports informàtics per a la presentació, només s'accepta un document Power Point en versió 2007 i se n'ha de lliurar una còpia en format digital (CD o memòria USB) el mateix moment que es lliuri el document.
 • Una fotocòpia del DNI o el passaport.
El treball ha de ser original i presentat per l’estudiant com a treball de recerca de segon de batxillerat. En aquest sentit, la Universitat es reserva el dret de demanar una comprovació d’autenticitat al centre d’estudis de l’estudiant.
L’exposició, tant en la fase prèvia com en la final, no pot excedir els 10 minuts en cap cas i el tribunal pot donar per acabada l’exposició si l’estudiant supera aquest temps. Es poden utilitzar mitjans gràfics per completar l’exposició (presentació de Microsoft Power Point versió 2007).
En els treballs realitzats i presentats per més d’un estudiant s'ha d’escollir un portaveu per a l’exposició oral. I en cas que el treball resulti guanyador, el premi s’atorga al portaveu.
Les persones que ho vulguin poden assistir tant en la fase prèvia d’exposicions com en la final, amb la limitació de l’aforament màxim de l’aula.


Premis

Els premis consisteixen en:
 • Una beca d’estudi del 100% al primer curs de qualsevol titulació de la UIC durant el curs 2012-2013 pels 10 primers classificats.
 • Un ordinador portàtil per a cadascun dels tres primers classificats.
 • Els tutors o tutores dels estudiants guanyadors rebran una agenda electrònica.
El concurs té el patrocini de Banc Sabadell.
La propietat intel·lectual dels treballs premiats és dels autors. La participació al concurs implica que la Universitat Internacional de Catalunya està autoritzada a publicar i difondre els treballs, i també les fotografies de les jornades, a través dels mitjans que consideri oportuns.
Els treballs no premiats es podran recollir a Promoció i Admissions de la UIC Del 10 al 19 d'Abril, de 9 a 18h. Passat aquest termini no es retornarà cap treball.
__________
1. La Universitat es reserva el dret de declarar deserts els premis o alguns dels premis per manca de nivell acadèmic dels treballs presentats o suspendre el concurs per no disposar d'un nombre mínim de participants.

2. No inclou l'import dels crèdits matriculats en segona convocatòria o posteriors. La Junta de Govern estudiarà la possibilitat d’ampliar la beca de l’estudiant en els cursos posteriors en funció dels resultats acadèmics obtinguts. L’estudiant ha de ser admès després de superar el procés d’admissió propi de la UIC i complir els requisits legals d’accés als estudis universitaris.

3. En cas que hi hagi diversos tutors del treball, es lliura una única agenda electrònica. En cas que el professor sigui tutor de diversos treballs guanyadors, únicament se li lliura una agenda electrònica. La Universitat es reserva el dret a variar el regal segons els estocs.
[En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, us informem que les dades de caràcter personal aportades pels participants del concurs s'incorporen en un fitxer automatitzat de la UIC amb la finalitat d'utilitzar-les per a comunicacions periòdiques. La persona interessada pot exercir, respecte a les seves dades, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una carta a la Universitat Internacional de Catalunya (Immaculada, 22 - 08017 Barcelona) o un correu electrònic a info@uic.es. El fet de participar en el concurs implica l’acceptació de les bases].


Contingut del concurs

El concurs consisteix a lliurar el treball de recerca realitzat per l'estudiant de segon de batxillerat i defensar-lo oralment davant d'un tribunal universitari.
Es poden presentar treballs de totes les opcions de batxillerat.
Els treballs que es presentin al concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o col·letiu tutelat i redactat com a part del currículum de l'estudiant. Es poden redactar en català, castellà o anglès.
Després de lliurar els treballs, s'han de defensar oralment davant de tribunals formats per professors de les diferents facultats de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). La defensa oral es pot fer en català, castellà o anglès. La UIC es reserva el dret de seleccionar prèviament els treballs que es poden exposar oralment.
L'estudiant disposa estrictament de 10 minuts per convèncer el tribunal corresponent de la rellevància i l'interès del seu treball, exposant-ne:
 • l'objectiu bàsic, la metodologia i les conclusions de la recerca;
 • la rellevància, l'interès i la importància de la recerca.
Els membres del tribunal poden, si ho consideren oportú, fer preguntes i valoracions en finalitzar l'exposició de l'estudiant.
Després de la jornada d'exposicions, els diferents tribunals de la fase prèvia escullen els millors treballs, que passen a la final. La final consisteix en la defensa oral del treball, en les mateixes condicions que en la fase prèvia. El tribunal de la final escull els treballs premiats.
La selecció dels millors treballs de cada tribunal i l'adjudicació dels diferents premis es fa en funció de la rellevància i l'interès dels treballs i del seu contingut. Es valoren sobretot la motivació de l'estudiant, demostrada en l'exposició, i les seves competències pel que fa a l'estructuració dels continguts, la capacitat d'anàlisi, les habilitats d'expressió oral i la consecució d'objectius.


Lloc i calendari

 • Data límit d'inscripció: divendres 3 de febrer del 2012.
 • Lliurament dels treballs: fins el divendres 10 de febrer del 2012, a les 18.00 h al Campus Barcelona de la Universitat Internacional de Catalunya o a través de correu postal a l’adreça següent:
Universitat Internacional de Catalunya
Informació i Admissions
Concurs Preuniversitari
Immaculada, 22
08017 Barcelona
 • Exposició oral: dissabte 25 de febrer de 2012 de 9 h a 13.45 h al Campus Barcelona.
 • El divendres 16 de març de 2012 es publicarà al web de la UIC la distribució dels treballs que cal exposar oralment en cada tribunal, així com l’horari d’inici i  finalització de la jornada. La composició dels tribunals es fa en funció del nombre de participants, per tal de facilitar les presentacions dels treballs durant el matí.
 • Exposició oral dels treballs finalistes: divendres 30 de març del 2012 de 16 h a 20.30 h. Després de la deliberació dels tribunals, es farà lliurament de premis.
 • Les decisions dels tribunals, tant en la fase prèvia com en la final, són inapel·lable

No hay comentarios:

Publicar un comentario