miércoles, 13 de marzo de 2013

7è Premi de Treballs de recerca de Geologia i Ciències de la Terra

El Col·legi de Geòlegs de Catalunya, COLGEOCAT, és conscient de la importància que té el treball de recerca elaborat pels nois i noies de Batxillerat de Catalunya.
Per aquest motiu, vol premiar els millors treballs realitzats sobre un tema de Geologia i Ciències de la Terra.

Premis:

1r premi: 300 €
2n premi: 150 €
3r premi: 100 €

La Geologia és molt important en la nostra societat. No solament ens aporta recursos minerals o energètics, sinó que el coneixement de la dinàmica de la natura ens proporciona una societat més segura i amb menys riscos.

Principals sortides professionals

* Construcció: estudis geotècnics, tant a l'obra pública com enginyeria civil.
* Recursos naturals: aigües, roques industrials, metalls, etc.
* Medi ambient: terrenys contaminats, abocadors, dipòsits de CO2, etc.
* Riscos naturals: prevenció de terratrèmols, tsunamis, inundacions, inestabilitat del terreny, allaus.
* Ordenació i planificació territorial: gestió del territori, plans urbanístics, etc.
* Docència i investigació: ensenyament secundari i universitari.
* Patrimoni natural i cultural: avaluació i protecció del patrimoni geològic, paleontològic, miner, etc.
* Cartografia i sistemes d'informació: cartografia temàtica del IGC i altres organismes.

Condicions generals

- Els participants han de ser alumnes de Batxillerat dels Instituts de Catalunya.
- Els treballs poden ser signats per més d'un autor/a.
- Els treballs presentats poden ser de l'any 2012 o 2013.
- En tots els casos haurà d'haver un professor/a del Centre que es faci responsable del treball.
- A la portada només constarà el títol del treball.
- En el treball no es farà referència a l'autor/s ni Centre de procedència.

Jurat

- La Junta avaluadora estarà formada per professionals designats per COLGEOCAT.
- El jurat podrà declarar deserts els premis als quals no s'hagin presentat treballs amb els mèrits suficients.

Documentació a presentar

- El treball s'enviarà al COLGEOCAT, via email, en format PDF, juntament amb les dades que es demanen a l'Annex d'aquesta butlleta.

Criteris d'avaluació

- Estructura, presentació, redacció, correcció lingüística (20 %)
- Metodologia científica general (30 %)
- Complexitat de la temàtica (10 %)
- Creativitat / Originalitat (10 %)
- Discussió / conclusions (20 %)
- Referències documentals (10 %)

Autoria i difusió

- Els autors conservaran la propietat dels treballs premiats.
- Els autors autoritzen al COLGEOCAT a publicar i difondre els treballs guanyadors a través dels mitjans que consideri oportuns.
En qualsevol cas, en la difusció s'indicaran el nom dels autors i nom del centre de secundària al qual pertanyen.

Terminis

15 de novembre de 2013: Data màxima de recepció de treballs.
30 de novembre de 2013: Data màxima de resolució.
Desembre del 2013: lliurament dels premis.

Informació treta de: http://www.colgeocat.org/ca/ [13/03/2013]

viernes, 8 de marzo de 2013

14è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicles formatius de grau superior. Arquitectura, Ciència i Tecnologia Sostenibles.


Objectiu

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), amb la col·laboració de l'Institut de Sostenibilitat de la UPC, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, la Càtedra UPC Endesa Red de Valors Humans en l’Enginyeria - Victoriano Muñoz Oms i l'Obra Social "la Caixa", convoca el 14è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicles formatius de grau superior. Arquitectura, Ciència i Tecnologia Sostenibles. El Premi té com a objectiu potenciar l’interès de l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior per aquestes àrees de coneixement i pel valor de la sostenibilitat, aplicat a la concepció i al desenvolupament dels seus projectes de recerca. 

La UPC ha prioritzat els valors de la sostenibilitat en els diferents àmbits de la seva activitat: des de la docència a la recerca i la innovació que desenvolupa en els seus laboratoris, aules i instal·lacions. Amb aquesta convocatòria, vol compartir aquests valors i fomentar l’interès de l’alumnat per la contribució de la tecnologia al desenvolupament sostenible, és a dir, el desenvolupament que considera de forma integrada la seva dimensió ambiental, social, econòmica i institucional. Tot això en els àmbits de l’edificació, l’energia i el canvi climàtic (reducció de consums, incorporació de l’eficiència, energies renovables); la gestió del cicle integral de l’aigua; el disseny per a la sostenibilitat; la gestió de residus; la planificació territorial; la mobilitat; la logística, i la responsabilitat ètica i social de la tecnologia

Participants

Aquesta convocatòria s’adreça a l’alumnat de Catalunya de segon de batxillerat i de cicles formatius de grau superior que vulguin iniciar els seus universitaris a la UPC el proper curs 2013-2014. Els treballs que es presentin han de tractar temes o aspectes relacionats amb els coneixements i els estudis propis de la UPC, com ara l’arquitectura, la ciència o la tecnologia, i incorporar criteris de sostenibilitat, tant ambientals com ètics i socials.

Premis

Premi al millor treball de batxillerat. Està dotat amb un llibre electrònic i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l’any acadèmic 2013-2014 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent. La tutoria del treball es premia amb un llibre electrònic i el centre d’ensenyament secundari rebrà un diploma acreditatiu.

Premi al millor projecte de cicles formatius de grau superior. Està dotat amb un llibre electrònic i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l’any acadèmic 2013-2014 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent. La tutoria del treball es premia amb un llibre electrònic i el centre d’ensenyament rebrà un diploma acreditatiu.

Premi al treball finalista. Està dotat amb un llibre electrònic. La tutoria del treball i el centre d'ensenyament rebran un diploma acreditatiu.

La concessió d’aquests premis està condicionada a la matrícula dels autors o autores dels treballs en estudis oficials a centres propis de la UPC l’any acadèmic 2013-2014.

Els premis s’atorguen als treballs, no als autors/es.

Tots els autors o autores dels treballs que es presentin al concurs seran obsequiats amb una entrada gratuïta per al Planetari 3D del CosmoCaixa Barcelona.

Jurat

La selecció dels millors treballs la fa un jurat format pels membres següents:

•    El vicerector de Docència i Estudiantat de la UPC, que actuarà com a president.
•    El comissionat per a la Sostenibilitat i la Responsabilitat Social de la UPC.
•    Una persona en representació de la Càtedra Unesco de Sosteniblitat de la UPC.
•    Una persona en representació del professorat de Batxillerat.
•    Una persona en representació del professorat de CFGS.
•    Una persona en representació de la Càtedra UPC Endesa Red de Valors Humans en  l’Enginyeria - Victoriano Muñoz Oms. 
•    Un/a estudiant/a guanyador/a de l’edició anterior del Premi.
•    Una persona en representació del Servei de Comunicació i Promoció de la UPC, que actuarà com a secretària.

El veredicte del jurat es farà públic entre els mesos de juny i juliol de l'any 2013. El jurat pot declarar deserts els premis o concedir un accèssit.

Criteris d'avaluació

Els treballs es valoren d’acord amb els criteris següents:
 1. L’adequació del projecte als objectius, continguts i requeriments del currículum de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, i als mitjans de què disposin els autors o autores.
 2. L’originalitat.
 3. La metodologia científica i tecnològica en el tractament dels temes.
 4. La dificultat de realització del projecte.
 5. El caràcter interdisciplinari del projecte.
 6. La presentació.
 7. La claredat i concisió de la memòria explicativa.
Per valorar la incorporació dels valors de la sostenibilitat, es tenen en compte:
 1. La consideració i avaluació de l’impacte social, la dimensió ètica i l’impacte ambiental del seu cicle de vida i la viabilitat econòmica.
 2. La promoció i l’ús de matèries reciclables i energies renovables.
 3. La incorporació en els seus objectius i desenvolupament del respecte per les generacions futures i la diversitat cultural.
Es valorarà que els treballs incloguin material audiovisual.
El jurat pot convocar els autors o autores perquè facin una presentació del seu projecte.

Presentació dels treballs

Per participar cal, en primer lloc, registrar-se a través del formulari d'inscripció.

En el formulari cal emplenar les dades corresponents a l'autoria del treball, la tutoria i un resum del treball (títol, objectius, procediment emprat, criteris de sostenibilitat aplicats i conclusions).

Seguidament, s’ha de lliurar en un sobre a qualsevol dels registres públics de la UPC  la documentació següent:
 1. La fitxa resultant de la inscripció del treball per via telemàtica.
 2. Un CD o DVD amb el treball complet en format PDF, degudament identificat amb el nom i cognoms de l’autor o autors i el títol del treball. En cas que s’utilitzi una aplicació informàtica diferent de Microsoft Office, cal adjuntar les eines per executar-la.
Aquesta documentació (formulari d’inscripció imprès i treball complet) també es pot enviar per correu certificat amb avís de recepció a l'adreça següent:
Premi Secundària
Servei de Comunicació i Promoció
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici TS (Til·lers)
C. Jordi Girona, 31
08034 Barcelona

No es poden enviar maquetes. Si el treball ha comportat la realització d'una maqueta o prototip, cal incloure documentació gràfica en format digigtal en el mateix CD o DVD en què s'entregui el treball.

Els treballs s’han de presentar en una de les llengües oficials de Catalunya.

Termini de presentació

Els treballs procedents d’alumnat de batxillerat s’han de lliurar com a màxim el 26 d’abril de 2013 i els treballs procedents d’alumnat de cicles formatius de grau superior s’han de lliurar com a màxim el 31 de maig de 2013.

Després d’aquestes dates, només s’acceptaran els treballs que es rebin per correu postal amb la data del mata-segells dins el termini establert en aquestes bases.

Difusió

Els autors o autores dels treballs premiats cedeixen a la Universitat Politècnica de Catalunya els drets de reproducció, distribució i comunicació pública.

Recollida dels treballs

Es poden recollir durant els mesos de juliol i setembre de 2013 al Servei de Comunicació i Promoció de la UPC (Edifici Til·lers, C. Jordi Girona 31, de Barcelona). Els treballs que no s'hagin recollit durant aquest període seran destruïts.

La participació en aquest Premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel Servei de Comunicació i Promoció de la UPC.

Informació treta de: http://www.upc.edu/premi-secundaria/bases [08/03/2013]

6a Edició Premis Enginy


Objecte

L’objecte dels “Premis Enginy” és fomentar la iniciativa tecnològica dels alumnes d’ensenyament en Batxillerat de les modalitats de tecnologia i científica, mitjançant el suport econòmic als millors treballs de recerca de caràcter tecnològic.
Amb aquest premi l’EUPMT té per objecte potenciar l’estímul dels alumnes en la formació específica d’àmbit tecnològic i científic i contribuir a satisfer la demanda social de necessitat de professionals especialitzats en aquestes competències.

A qui va dirigit?

Als alumnes d’ensenyament de Batxillerat en la modalitat de tecnologia i científica, que hagin estat matriculats o avaluats del Treball de Recerca, en el curs acadèmic 2012/13.

Requisits

Per poder participar en aquests premis, els beneficiaris i projectes hauran de complir els requisits següents:

a) Dels beneficiaris

L’alumne beneficiari ha d’estar matriculat en un centre d’ensenyament en Batxillerat en el qual prèviament s’hagi presentat els Premis Enginy, a l’objecte de contribuir a la consecució dels objectius d’aquest premi i participar en l’estímul als alumnes per la seva formació en professions científic i tècniques, primordials per assolir el progrés general, social i econòmic, i el seu desenvolupament sostenible.

b) Dels projectes

El Treball de Recerca haurà de complir el requisit d’haver estat matriculat per l’alumne en el curs acadèmic 2012/13 i complir amb la normativa acadèmica vigent del centre de batxillerat.

Procediment per la sol·licitud

1. Sol·licitud de participació
2. Fotocòpia del DNI de l’alumne
3. Treball de recerca
4. Document de matrícula o valoració del Treball de Recerca corresponent al curs acadèmic 2012/13.

Premi

Es concediran tres premis als tres treballs finalistes que hagin obtingut la millor qualificació del Treball de Recerca, atorgada per la Comissió d’Avaluació dels “Premis Enginy”. Aquests treballs quedaran registrats al CRAI del Tecnocampus com a treballs de consulta.
El “Premi Enginy” consisteix en un diploma acreditatiu més una subvenció per import de la matrícula del primer any a la EUPMt (taxes UPC no incloses).

A més del premi atorgat a cada guanyador, la Comissió d’Avaluació podrà proposar la concessió de beques addicionals a aquells treballs que per la seva qualitat es considerin adient, sense que el número màxim de beques atorgades no excedeixi el número total establert en les partides pressupostàries corresponents.

Comissió d’Avaluació

Els Treballs de Recerca seran valorats per la Comissió d’Avaluació.

Criteris de selecció

a) Creativitat

Demostrar la capacitat de reunir i vincular diversitat d’elements, idees o situacions existents per crear un nou producte, servei, acció u objectiu. Fins a 5 punts

b) Originalitat

Desenvolupar un producte, servei, acció u objectiu que sigui nou o modificar un d’existent, per aconseguir una millora social o econòmica innovadora. Fins a 3 punts.

c) Comprensió

Les idees, projectes i resultats aconseguits han de ser exposats de forma concreta i clara. Fins a 2 punts

Data límit d’entrega dels treballs: 22 d’abril
comunicacio@tecnocampus.cat 
www.xnergic.com/enginy

Informació treta de: http://xnergic.com/upload/PremisEnginy2013.pdf [08/03/2013]

38è Concurs Literari Josep Pla


38è Concurs Literari Josep Pla

L’Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell convoca el 38è Concurs Literari Josep Pla

BASES

1. Hi poden prendre part els alumnes d’ESO i de Batxillerat dels Instituts d’Ensenyament Secundari dels Països de Llengua Catalana, amb un o diversos treballs en català i sense cap mena de limitació temàtica.

2. Es presentaran cinc còpies en paper i una en CD.

Els treballs tindran un títol i s’enviaran en un sobre, a l’exterior del qual haurà de figurar:
Per al Concurs Literari Josep Pla
Institut Frederic Martí Carreras
C/ Frederic Martí Carreras, 13
17200 PALAFRUGELL (Baix Empordà)

Dintre del sobre se n’inclourà un altre de tancat, amb el títol del treball anotat a l’exterior, i, a l’interior, hi constarà el nom i cognoms del concursant, així com l’adreça i el telèfon particulars. També caldrà esmentar les dades del centre on estudia l’alumne actualment.

3. El termini de recepció dels treballs serà el 18 de març del 2013.

4. El jurat estarà format per professors de l’Institut Frederic Martí Carreras i un representant de la Fundació Josep Pla.
5. Es concediran els següents premis:
 • PREMI JOSEP PLA, dotat amb 400 €, per a la millor obra narrativa fins a un màxim de sis folis.
 • PREMI POESIA, dotat amb 300 €, al millor recull de poemes, fins a un màxim de dotze composicions.
 • PREMI FRANCESC ALSIUS, dotat amb 300 €, per al concursant d’un dels dos Instituts de Palafrugell que hagi presentat l’escrit de més qualitat.
 • PREMI TREBALL DE RECERCA, dotat amb 300 €, al millor treball de recerca, fet durant el batxillerat, sobre qualsevol aspecte referit a la llengua o a la literatura catalanes. Per aquest treball només es demana una còpia en paper i una en CD.
 • El jurat podrà concedir els accèssits, dotats amb 150 €, que cregui oportuns.
6. El veredicte del concurs es farà públic el divendres 26 d’abril de 2013, a l’acte que se celebrarà a l’Institut Frederic Martí Carreras, a les 8 de la tarda.
7. L’institut organitzador es reserva la propietat dels treballs premiats i el dret a publicar-los.
Palafrugell, gener del 2013

Col·laboracions: AMPA de l’IES Frederic Martí Carreras, Fundació Josep Pla, L’Escola de Música de Palafrugell, Maria Juriol, Vda. de Francesc Alsius i Revista de Palafrugell.
Institut Frederic Martí Carreras Tel. 972 30 10 79 – Fax 972 61 13 36 iesfredericmarti@xtec.cat