sábado, 7 de febrero de 2015

12è Premis ARGÓ - UAB


12è Premis ARGÓ - UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona convoca el 12è Premi Argó a treballs de recerca de
batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer
l’esforç dels estudiants en l’aprenentatge i en la recerca i d’incrementar els vincles amb els
centres d’ensenyament secundari.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Es poden presentar:

a) Treballs de recerca fets en el marc dels assessoraments del Programa Argó i
presentats durant el curs 2014-2015 que el centre on l’estudiant està matriculat consideri
amb prou qualitat per ser guardonats.

b) Altres treballs de recerca de Batxillerat presentats durant el curs 2014-2015,
seleccionats prèviament pel centre de secundària on l’estudiant està matriculat. S’hi
poden presentar, com a màxim, dos treballs per centre, que poden ser tres si el tercer
treball és de l’àmbit tecnològic o artístic.

c) Pel que fa als projectes de CFGS es podran presentar dos treballs per centre
desenvolupats al llarg del curs 2014-2015.

2. Els treballs poden ser individuals o col•lectius.

3. Cal presentar-ne dos exemplars en paper, i una còpia en CD/DVD (memòria en format
pdf), a més d’un exemplar de tot el material que es consideri oportú i que sigui producte
del treball, com maquetes, plànols i altres, si s’escau. En el format digital també es poden
incloure els documents complementaris (fotografies, vídeos, programes informàtics,
etc.) relacionats amb el treball. En el cas que els treballs siguin guardonats, un exemplar
restarà en dipòsit a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

4. Juntament amb el treball, els participants hauran de lliurar la sol•licitud d’admissió
signada pels autors i la direcció del centre i amb el segell de l’entitat docent. El formulari
de sol•licitud es troba a http://blogs.uab.cat/argo

5. Els treballs poden haver estat presentats a altres premis.

6. Els treballs presentats podran ser utilitzats i difosos per l’ICE de la UAB amb finalitats
educatives.

7. L’ICE podrà publicar fotografies i materials videogràfics dels actes de lliurament dels
Premis i altres situacions relacionades.

8. La sol•licitud, el treball i els materials complementaris es lliuraran a:

12è Premi Argó Treballs de recerca de Batxillerat i projectes de CFGS 2015
12è Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de CFGS
Institut de Ciències de l’Educació
Plaça Acadèmica
Edifici A - Rectorat
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Horari: de dilluns a dijous de les 9 a les 14 i de les 15 a les 16:30 hores, els divendres de les 9 a les 14 hores.

Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau Sant Antoni M. Claret, 171
08041 Barcelona
Horari: de dilluns a divendres de les 15 a les 19 hores.

9. En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

• L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els objectius i
les conclusions.

• La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure’n dades.

• La capacitat de síntesi i de valoració crítica.

• La creativitat i l’originalitat del treball.

• L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

10. La data límit de lliurament dels treballs de Batxillerat és el 15 d’abril de 2015. Per als
projectes de CFGS la data límit és el 30 de juny de 2015.

11. El jurat està format per professorat de la UAB i de secundària. Se’n podrà consultar la
composició al web del Programa Argó (http://blogs.uab.cat/argo).

12. El veredicte per als treballs de Batxillerat s’anunciarà el dia 4 de juny de 2015 al web
del Programa Argó i l’acte de lliurament serà el dimarts 16 de juny, a la sala d’actes de
l’edifici del Rectorat, a les 18 h. Per als projectes de CFGS el veredicte es farà públic el dia
30 de setembre de 2015 i el lliurament s’anunciarà a la pàgina web.C

13. El jurat podrà declarar desert algun dels premis.

CATEGORIES

Pel que fa a treballs de recerca de Batxillerat:

1. Treballs fets en el marc dels assessoraments del Programa Argó de qualsevol àmbit.
2. Treballs de recerca que no han tingut suport del Programa Argó
a) Àmbit de Ciències
b) Àmbit de Biociències i Ciències de la Salut
c) Àmbit de Tecnologia
d) Àmbit d’Humanitats
e) Àmbit de Ciències Socials
f) Àmbit d’Arts

Pel que fa CFGS:

3. Projectes de qualsevol dels cicles formatius de grau superior.

PREMIS

Per a cada una de les categories (treballs fets en el marc del Programa Argó, treballs de
les diferents categories del Batxillerat i dels Projectes de CFGS) s’estableixen els premis
següents:

• Primer premi: un obsequi a determinar per treball premiat i la matrícula gratuïta per
cursar el primer curs de Grau a la UAB a tots els autors del treball (*)

• Segon premi: un obsequi a determinar per treball premiat.

• Tercer premi: un obsequi a determinar per treball premiat.

• Mencions: quatre mencions honorífiques per a cada categoria
Notes:

(*) Els estudiants guardonats amb els primers premis i que ja tinguin dret a matrícula gratuïta per
Matrícula d’Honor al Batxillerat tindran la gratuïtat corresponent al Premi en la matrícula de 2n
curs de Grau.

(**) Els exemplars dels treballs no premiats es podran recollir des del 2 de novembre fins el 18 de
desembre de 2015.

Informació treta de: http://blogs.uab.cat/argo/files/2014/06/12-Premi-Argo.pdf [2015_02_07]

No hay comentarios:

Publicar un comentario