miércoles, 4 de diciembre de 2013

Premi ESCI al millor treball de recerca en l'àmbit internacional - UPF

Premi ESCI al millor treball de recerca en l'àmbit internacional - UPF

Premi ESCI-UPF al millor treball de recerca en l’àmbit internacional

L’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) de la Universitat Pompeu Fabra convoca el PREMI AL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT DE CATALUNYA EN L’ÀMBIT DE L’ACTIVITAT INTERNACIONAL que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2013-2014 en els centres de batxillerat de Catalunya.

Bases generals

Poden optar al Premi els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament de Catalunya.

Han de tenir una nota mitjana mínima de 7 de primer de batxillerat i una base liquidable per càpita de la unitat familiar que no superi els 24.000 euros (en l’última declaració de renda presentada).

Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d’ensenyament on estudiï l’alumne o els alumnes que desitgin concursar. 

Cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.

Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s’hi poden presentar treballs premiats en altres concursos.

Els treballs han d’estar redactats en llengua catalana i anglesa.

Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies (una impresa en paper i l’altra en format digital). Tanmateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s’hi hauran d’adjuntar.

Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de la cultura i els negocis internacionals. Es valorarà l’originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic, la rellevància i la pertinència del tema tractat, així com la qualitat, la correcció lingüística i la presentació formal.

Tots els treballs s’han de lliurar en un sobre o en un paquet tancat en què figuri “Premi de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la UPF al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en Negocis Internacionals” i el pseudònim de l’autor. En el treball només hi haurà el pseudònim de l’autor. Dins del sobre o del paquet, en un sobre a part, es farà constar en un full:

1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne o alumnes que concursin.

2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.

3. Nom i adreça del centre.

4. Vistiplau de la direcció del centre, incloses la signatura i el segell.

5. Certificat Acadèmic amb la nota mitjana de primer de batxillerat.

6. Declaració de la Renta de l’any 2012.


El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 30 d’abril del 2014.

Informació treta de: http://www.esci.upf.edu/asset/pdf/premi%20ESCI.pdf [04/12/13]

No hay comentarios:

Publicar un comentario