martes, 28 de mayo de 2013

XII Premi Antoni Quintana i Marí

DOTZÈ PREMI ANTONI QUINTANA I MARÍ
de la SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) amb la intenció de
despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre
els estudiants de batxillerat, convoca el dotzè Premi Antoni Quintana i Marí amb les bases
següents:

1. Poden participar-hi tots els alumnes dels centres de Batxillerat dels Països Catalans.
Els originals hauran d’estar redactats en llengua catalana.

2. Les obres que es presentin a concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els estudiants de Batxillerat duen a terme com a part del seu currículum.

3. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

4. El format i l’extensió dels treballs són lliures. S’ha de lliurar una còpia original del treball
impresa en paper conjuntament amb la corresponent còpia en suport informàtic.
Els treballs han d’anar acompanyats d’una síntesi d’un màxim de 6.000 caràcters, on
consti l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

5. Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament. Ni en els treballs ni en les síntesis ha de constar-hi el nom de l’autor ni el del tutor. Els treballs aniran acompanyats d’un certificat signat pel director del centre o pel cap d’estudis conforme el treball que es presenta s’ha
escollit entre tots els que els alumnes han presentat al centre. A més del treball i la certificació s’hi afegirà una plica (o sobre tancat) indicant el títol del treball a la part exterior i, a l’interior, una nota amb el títol i el nom de l’autor o autors amb l’adreça postal i electrònica i telèfon. També el nom i cognoms del tutor o tutora.

6. Els destinataris del premi en metàl·lic són els estudiants. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.

7. Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel seu consell directiu.

8. El termini màxim de presentació dels treballs serà el dia 31 de maig de 2013. S’han
d’adreçar a la secretaria de la SCHCT. Els originals no seran retornats als seus remitents,
quedant en dipòsit a la seu de la SCHCT durant els dos mesos posteriors a la data en la que es farà públic el veredicte del premi per tal que els seus autors puguin passar a recollir-los si així ho desitgen.

9. El veredicte es farà públic en una data que serà anunciada oportunament. De la mateixa manera, també s’anunciarà oportunament la data de l’acte de lliurament del premi que tindrà lloc en el quart trimestre del 2013.
El premi serà dotat amb la quantitat de 500 €. El jurat es reserva el dret de declarar deserta aquesta convocatòria.

Institut d'Estudis Catalans SCHCT
Servei de Suport a la Recerca
Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona

Informació treta de: [28/05/2013]

No hay comentarios:

Publicar un comentario