jueves, 12 de abril de 2012

9è Premi Terenci Thos i Codina

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró i l’associació cultural Grup d’Història del Casal de Mataró han instaurat el Premi Terenci Thos i Codina a treballs de recerca de Batxillerat, amb el clar objectiu de fomentar el plaer de la recerca històrica en el camp de les Ciències Humanes i Socials potenciant la futura aparició de nous valors.
El premi va ser batejat amb el nom de l’il·lustre mataroní Terenci Thos i Codina (1841-1903) coincidint amb la commemoració del centenari del seu traspàs. Terenci Thos fou un prohom impulsor d’innúmeres iniciatives ciutadanes en els camps de la docència, la història, les lletres i la cultura del país, i com a advocat, fou dels fundadors del Col·legi de Mataró el 1867 i degà de la institució al tombant de segle.

BASES
 • Podran concórrer al Premi "Terenci Thos i Codina" tots els treballs de recerca realitzats per estudiants de batxillerat de qualsevol centre d’ensenyament durant el curs 2011-2012.
 • Els treballs necessàriament tractaran sobre temes relacionats amb la comarca del Maresme en qualsevol dels àmbits de les Ciències Humanes i Socials (història, art, llengua, literatura, toponímia, patrimoni, folklore, pensament, biografies...)
 • El format, el suport i l’extensió dels treballs és lliure. S’aconsella, però, no superar els cinquanta fulls DIN A4.
 • Els treballs s’hauran de presentar per triplicat en suport paper. Al primer full de cada còpia hi figurarà el títol del treball i el pseudònim de l’autor. En un sobre hi figurarà, en l’exterior, el mateix títol i pseudònim, i a l’interior del sobre tancat hi haurà les dades bàsiques de l’autor o autora: nom i cognoms, adreça, número de telèfon, curs, centre d’ensenyament amb la seva adreça i el nom del professor/a que hagi tutoritzat el treball.
 • Els treballs es presentaran a la seu de l’associació cultural Grup d’Història del Casal de Mataró (c/ Bonaire, 25 tercer pis, 08301 -Mataró) per correu o personalment els dijous de 7 a 8,30 del vespre.
 • El termini d’admissió de treballs finalitza el 10 de maig de 2012 a les 8 del vespre.
 • La dotació del premi Terenci Thos i Codina és d’un únic premi de 750 euros. També es podrà atorgar però, un accèssit de 250 euros.
 • El jurat estarà format per el degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, que en serà el president, un representant del Grup d’Història del Casal, que en serà el secretari, un representant de la Comissió del Centenari de Terenci Thos i Codina, i dues persones més vinculades a la docència i a la recerca local que es determinaran en el seu moment.
 • L'acte de veredicte i lliurament del premi es celebrarà el febrer de 2013.
 • Els convocants es reserven la possibilitat de publicar el treball guanyador, ja sigui íntegrament, en resum o en extracte.

miércoles, 11 de abril de 2012

Treball de recerca

Què és

 

El treball de recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs. Té les caracacterístiques següents:

 • És una recerca adequada al nivell d'estudis que està cursant l'alumnat.
 • Pot estar enmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari.
 • Està tutorat per un professor o professora.
 • Té una durada d'unes 70 hores i representa el 10 % de la qualificació final de batxillerat.
 • Es presenta per escrit i oralment.
 • S'avalua tenint en compte l'actuació de l'alumne o l'alumna durant la realització del treball de recerca, l'informe escrit i la presentació oral.
 • Cada centre fa una proposta del marc on s'ha de desenvolupar el treball, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluació i la presentació dels resultats de la recerca.
 • Abans de començar el treball, s'ha de decidir quina orientació (general o específica) se li vol donar i quin serà l'avast de la recerca. La metodologia és diferent segons el tipus de treball: científic, tecnològic, estadístic, artístic, literari, històric, etc.
 • Per norma general, es tracta d'un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.
Com desenvolupar el treball

El treball de recerca se sol desenvolupar a partir de les etapes o fases següents:

Tutoria del treball de recerca

Durant les diverses fases de realització del treball de recerca, els alumnes són assessorats i supervisats per un professor o prpfessora: el tutor o tutora del treball de recerca. A més de l'orientació sobre les tècniques habituals emprades en qualsevol recerca, el tutor o tutora del treball vetlla perquè l'alumnat efectuï les tasques amb regularitat, utilitzi adequadament les fonts d'informació, faci una selecció correcta de la informació i estructuri correctament la presentació final. Amb aquesta finalitat, es duen a terme entrevistes periòdiques, on es fa un control sobre l'estat del treball i s'estableixen objectius per a les pròximes trobades.
Consegüentment, el tutor o tutora del treball de recerca és present en totes les fases que es detallen tot seguit.

Com escollir el treball


A l'hora d'escollir el treball de recerca cal tenir en compte els factors següents:

 • La relació de la recerca amb:
  • la pròpia modalitat de batxillerat;
  • els interessos o aficions personals;
  • l'entorn immediat: escola, barri, municipi...
 • El nivell d'aprofundiment de la recerca, que hauria de ser adequat a la pròpia capacitat i preparació i, per tant, abastable.
 • L'equilibri entre el temps de dedicació i la complexitat del tema: la recerca hauria d'estar limitada a una sola qüestió (qui, què, quan, com i per què).
 • L'enfocament de la recerca com una qüestió a investigar. Cal acotar bé les preguntes que es volen respondre. En aquest sentit, és bo de plantejar-se algun aspecte desconegut sobre el tema de treball i intentar contestar-lo per mitjà de la investigació.
 • Les fonts d'informació existents i la facilitat per accedir-hi. Abans de decidir-se, és convenient fer una recerca preliminar per garantir la viabilitat del treball.
 • Els materials i recursos disponibles per desenvolupar el treball (aparells i instruments necessaris per a la recerca, l'experimentació, la realització i la presentació de l'informe...):

Plantejament de qüestions relacionades

Un cop decidida quina és la qüestió essencial de la recerca, cal formular una sèrie de preguntes relacionades que permetin identificar els factors, o variables, que poden influir en el procés que es vol investigar; el seu estudi guiarà la recerca principal.

Planificació de la recerca

Per planificar el desenvolupament del treball de recerca és convenient fer un full de planificació, en el qual s'han d'indicar:
 • Les activitats (de cerca i processament de la informació, síntesi, avaluació i redacció de l'informe) que cal fer i l'ordre en què s'han de fer.
 • La programació de les visites, entrevistes, enquestes, etc. que cal fer;
 • El període de temps estimar per a cada una d'aquestes activitats;
 • La relació de material i aparells necessaris per desenvolupar les activitats i els permisos que es necessiten per fer ús de les instal·lacions (laboratori, aula d'informàtica, biblioteca,etc.)
Cerca d'informació

Hi ha diverses tècniques de cerca d'informació. Segons els tipus de recerca, s'utilitza l'una o l'altra o diverses en combinació. Les més habituals són:

Observació sociocultural

És la més adequada per estudiar comportaments socials. Aplica eines de recollida d'informació com les entrevistes, els qüestionaris, les enquestes o els registres d'observació.

Observació artística o arquitectònica d'un disseny o instal·lació

En tots aquests casos és convenient disposar d'un esquema pautat amb els factors que caldrà observar, analitzar, interpretar i valorar, tant des del punt de vista funcional com estètic o semiòtic.

Cerca bibliogràfica i documental

És la localització d'informació continguda en llibres, revistes generals o especialitzades, diaris, arxius, documents escrits o amb imatges en diferetens suports (convencionals, TIC, MAV...). És una tècnica que s'utilitza en la realització de tots els treballs de recerca.

Consulta de fons històriques

És la consulta de materials diversos (escrits, visuals o orals, en arxius, biblioteques o a través de testimonis de persones) per obtenir informacíó sobre fets històrics i sobre les causes que els van produir.

Cerca a Internet

És l'exploració de recursos sobre qualsevol tema a través d'Internet. L'eina que s'utilitza en aquest tipus d'investigació és un cercador.

Cerca experimental

És el conjunt de mètodes i tècniques emprats per recollir d'un treball de tipus experimental. Cal decidir quines variables intervenen en el procés estudiat, quines de les variables interessa investigar (variable dependent), així com dissenyar un experiment per controlar la variació i dependència d'aquestes variables.
Per norma general, cal disposar de fonts d'informació diversificades i contrastades i valorar-ne la qualitat i fiabilitat.
Processament de la informació

La informació obtinguda s'ha de processar per generar coneixement, tant a través de mitjans convencionals com de les TIC. En primer lloc, cal ordenar i classificar la informació per mitjà de fitxes, taules o bases de dades. En segon lloc, cal analitzar, contrastar i interpretar la informació, aplicant les tècniques i conceptes propis de les disciplines.


Síntesi de la investigació i explicació dels resultats obtinguts

Ha arribat l'hora de tornar a llegir i revisar el treball per interpretar les dades obtingudes i treure conclusions (identificar regularitats, correlacions entre variables, relacions causa-efecte), explicar els resultats obtinguts, tenint en compte els coneixements teòrics i la bibliografia consultada, i suggerir aplicacions dels resultats o fer propostes per continuar la recerca.

Revisió de la feina feta

A mesura que es desenvolupa la recerca, és convenient anar fent una valoració del treball i dels resultats que es van assolint, avaluant la pròpia capacitat d'organització, el temps de què es disposa, la tria de qüestions i l'elecció de variables, la previsió de materials i instal·lacions que s'utilitzaran, la preparació de materials necessaris, la programació de visites, els problemes per portar endavant la recerca, la dinàmica de treball i la cooperació amb els companys i companyes, la relació amb el tutor o tutora, amb les persones enquestades o entrevistades, etc. És a dir, cal valorar la marxa del treball globalment, allò que s'ha fet i allò que resta per fer.

Presentació de l'informe

Abans de presentar el treball de recerca s'ha de tenir en compte:

- la redacció;
- la presentació escrita;
- la presentació oral.

Redacció

Abans de començar a redactar el treball, cal seleccionar i ordenar les idees que es volen expressar, d'acord amb l'estructura que se li vol donar:

 • En primer lloc cal redactar el nucli de l'informe i després la introducció i les conclusions.
 • Durant la redacció s'ha de procurar escriure frases clares i utilitzar el vocabulari específic quan sigui necessari. Es pot afegir un glossari al final del treball si es considera adient.
 • Els capítols del nucli de l'informe es numeren i es poden dividir en apartats i subapartats.
 • Cal referenciar la bibliografia i altres fonts de documentació seguint les normes de citació acceptades.
 • Els annexos s'identifiquen amb lletres majúscules: annex A, annex B...
 • Les notes a peu de pàgina són un recurs que permet complementar o aclarir algun punt del text. s'escriuen amb un tipus de lletra menor que el del text normal i van precedides d'un senyal (asterisc o superíndex), que també s'escriu en el lloc de text on s'insereix el missatge.
Presentació escrita

La presentació escrita del treball consisteix en un informe amb l'estructura següent:

 • Inici:
  • Portada
  • Índex
 • Cos:
  • Introducció
  • Nucli de l'informe
  • Conclusions
  • Llista de referències documentals
 • Final:
  • Annexos
La portada ha d'ocupar una pàgina sencera (la primera de l'informe) i ha de contenir la informació següent:

- títol
- autor o autora (nom i grup)
- tutor o tutora del treball
- data de presentació

A l'index hi ha la relació de totes les parts de l'informe (la introducció, els títols dels capítols dels nucli de l'informe, les conclusions i recomanacions, la llista de referències i els títols dels annexos) amb el número de la pàginaen la qual apareixen.

En la introducció s'exposen la motivació de la recerca i els objectius del treball, la seva relació amb altres treballs, les circumstàncies acadèmiques o històriques que l'han afavorit i la metodologia emprada. No es tracta d'un capítol de l'informe (en tot cas s'ha de numerar com a capítol 0) i no ha de donar detalls sobre la investigació que s'ha fet, els resultats, les conclusions i les recomanacions.

El nucli de l'informe conté informació, distribuïda en capítols, sobre els mètodes de treball seguits, les lleis aplicades, els càlculs efectuats, les descripcions i els dibuixos dels resultats obtinguts i la interpretació i anàlisi d'aquests resultats.

Els capítols es poden dividir en apartats i subapartats, cadascun amb el seu encapçalament i numerats de forma adient.

Les descripcions han de ser suficients perquè un/a especialista en la matèria pugui seguir i comprendre les etapes del treball sense dificultat. En el text s'inclouen totes les il·lustracions, taules i fórmules essencials per a la comprensió del treball.

En els annexos s'inclouen materials complementaris no essencials per a la comprensió del text (detalls de procediments aplicats, demostracions matemàtiques i taules), si es vol ampliar la informació.

Les conclusions han de ser una relació clara de les deduccions fetes a conseqüència de la investigació.
Poden incloure resultats quantitatius.

Si escau, es poden afegir algunes recomanacions d'accions futures que semblin necessàries com a resultat de les conclusions o d'alguna experiència feta durant l'elaboració del treball.

La llista de referències és una relació de totes les fonts consultades (enciclopèdies, llibres, revistes, articles, vídeos, CD-ROM, webs...) en què es basa el treball. En el nucli del treball es fa referència a aquesta llista quan se cita alguna d'aquestes fonts. En tots els casos cal conèixer la forma adequada de respectar els drets d'autoria, la forma de citar adequadament les  fonts consultades i l'ús ètic de la informació obtinguda.

Els annexos s'utilitzen per presentar:

 • material que no es pot col·locar en el nucli de l'informe a causa de les seves dimensions (plànols, esquemes, dibuixos...) o de la seva naturalesa (vídeos, DVD, CD-ROM, etc.);
 • material complenteari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, il·lustracions i taules) que en el nucli de l'informe alteraria la presentació lògica i ordenada del treball;
 • documentació d'interès per al lector o lectora de l'informe i que no se cita a la llista de referència;
 • descripció detallada d'equips o programes emprats.
L'informe s'ha d'escriure en fulls DIN A4 numerats i s'ha de presentar enquadernat.

Presentació oral

Per fer una bona presentació oral del treball de recerca, cal:

Planificar la presentació

 • L'exposició ha de ser clara i rigorosa i ha de sintetitzar tot el treball. No s'ha de fer únicament una lectura de les conclusions. Cal procurar, també, que l'exposició sigui dinàmica i entenedora.
 • Cal pensar quins mitjans tècnics es poden utilitzar (ordinador, projector de diapositives, retroprojector de transparències, reproductor de vídeos, CD-ROM, connexió a internet, etc.)
 • S'ha de valorar molt bé la distribució de la presentació en el temps de què es disposa: en general, el temps de la presentació es limita a quinze minuts.

Preparar la presentació

 • L'exposició ha de tenir tres parts: introducció, nucli i conclusions, igual que el cos de l'informe.
 • Cal identificar i organitzar els punts clau.
 • Cal desenvolupar transicions entre els punts clau.
 • S'han d'escollir els exemples i incidents més adequats per clarificar la preserntació i fer-la amena.
 • Cal preparar un guió esquemàtic de l'exposició amb els punts clau del treball i els exemples que es poden utilitzar durant la presentació.
 • S'ha de preparar informació visual per il·lustar els punts clau.
 • Si es disposa de mitjans necessaris, poden preparar-se plantilles de presentació amb Poer-Point.
Practicar la presentació

 • S'ha de memoritzar l'estructura i el desenvolupament general de la intervenció.
 • Cal assajar en veu alta i comprovar que la durada de la intervenció no sobrepassa el temps de què es disposa.
 • Cal assegurar-se que el material de suport és variat i il·lustratiu.
Durant la presentació

Cal establir contacte visual.
 • S'ha de parlar a poc a poc, amb naturalitat i amb un to de veu clar i audible.
 • Cal mostrar-se relaxat i convençut de l'interès del treball.
 • S'ha de consultar el guió, si escau, durant la presentació.
 • Cal centrar-se en els aspectes fonamentals i exposar la conclusió d'una manera convincent.
 • On trobar més informació

  Els centres educatius i els centres de recursos pedagògics disposen d'exemples de treballs de recerca ja fets, que es poden consultar per mitjà del professorat del centre.
  Hi ha nombroses entitats i organismes que convoquen premis per a treballs de recerca. Si el producte final del treball de recerca té prou qualitat, el tutor o turora del treball pot facilitar més informació sobre aquestes convocatòries.

  Nota: tota la informació anterior ha estat treta del tríptic Batxillerat - Treball de recerca 2012, editat per la Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament) www.gencat.cat/ensenyament/queestudiar (Estudiar a Catalunya)

   
  Què és

  El treball de recerca és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de batxillerat. Aquest treball:
  • És una petita investigació.
  • Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinar.
  • Està dirigit per un professor/a - tutor/a.
  • Equival a 2 crèdits i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • Es presenta per escrit i oralment.
  • S'avalua tenint en compte l'actuació durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral.
  Cada centre fa una proposta de treball al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluació i la presentació.

  Per a desenvolupar el treball de recerca es convenient aplicar un
  mètode de treball sistemàtic.

  Aquí teniu algunes eines metodològiques desenvolupades pel professor Albert Piñero

  Abans de començar el treball, cal decidir quina orientació vol donar-se a la recerca. La metodologia de cerca i processament de la informació seran diferents segons que es tracti d'una recerca de tipus científic, de tipus tecnològic, de tipus estadístic, de tipus artístic, de tipus literari, històric, sobre les característiques del disseny d'un objecte, instal·lació o construcció...


  Com desenvolupar el treballPer a desenvolupar el treball de recerca correctament és necessari aplicar un mètode de treball sistemàtic i seguir-ne les diferents etapes pas a pas, tal com suggereix el següent diagrama:


  Com escollir el temaA l'hora d'escollir el tema del treball de recerca has de tenir en compte els factors següents:

  1. El tema hauria d'estar relacionat amb:
   • La teva modalitat de batxillerat.
   • Els teus interessos o afecció.
   • El teu entorn immediat: escola, barri, municipi...
  2. La teva capacitat i preparació: el nivell de desenvolupament de la recerca ha de ser l'adequat.
  3. L'equilibri entre el temps de dedicació i la complexitat del tema: la recerca hauria d'estar limitada a una sola qüestió (qui, què, quan, com, per què).
  4. El tema de recerca s'ha de plantejar com una qüestió a investigar. Així:
   • Et pot interessar dedicar la teva recerca en el tema dels plàstics però en tractar-se d'un tema molt ampli hauràs de centrar la teva investigació en un aspecte particular. Per exemple, podries tractar d'esbrinar quin és el millor plàstic per a envasar begudes.
   • Si t'interessa el tema d'Internet, podries investigar, per exemple, quines són les característiques dels jocs en xarxa.
  5. Les fonts d'informació existents i la facilitat per accedir-hi. Abans de decidir-te, es convenient que facis una recerca preliminar.
  6. Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells i instruments necessaris per a la recerca, l'experimentació, la realització i la presentació de l'informe...).
  7. Pot ser un estímul a l'hora de treballar que algun company o companya, amb interessos o afeccions semblants als teus, esculli una altra qüestió sobre el mateix tema. Per exemple, quin és el millor plàstic per a fabricar estris de cuina? O bé, quines són les característiques de jocs - no en xarxa - a través d'Internet.
  Plantejament de qüestions relacionadesUn cop decidit quina és la qüestió essencial motiu de la recerca, s'ha de formular una sèrie de preguntes relacionades que permetin identificar els factors, o variables, que poden influir en el procés que es vol investigar i l'estudi de les quals guiarà la recerca principal.

  Planificació de la recercaPer planificar el desenvolupament del treball de recerca aniria bé construir un full de planificació en el qual indicar:

  • Les activitats (de cerca i processament de la informació, síntesi, avaluació i redacció de l'informe) a realitzar en l'ordre en què s'han de fer.
  • La programació de les visites i entrevistes a realitzar.
  • El període de temps estimat per a cada una d'aquestes activitats.
  • La relació de material i aparells necessaris per a desenvolupar les activitats, els permisos que es necessiten per a utilitzar instal·lacions (laboratoris, aula d'informàtica, biblioteca,...)
  Cerca d'informacióHi ha diverses tècniques de cerca d'informació. Segons el tipus de recerca, se'n utilitza una o altra. Tot seguit trobaràs una relació de les més habituals:

  Observació sociocultural per a fer una recerca sobre alguna realitat sociocultural. Per exemple, sobre l'ús que es fa d'un espai públic, sobre la violència en els estadis de futbol, sobre els hàbits dels nois i noies de 14 anys en el seu temps lliure, sobre el projecte realitzat per algun escriptor, científic, polític, etc.

  Per a realitzar una observació d'aquest tipus es poden utilitzar diverses eines:

  • Qüestionaris
  • Entrevistes
  • Enquestes
  • Registres d'observació
  Observació artística, tècnica de cerca adequada per analitzar una pintura o una escultura. Es convenient disposar d'un esquema pautat sobre tots els factors a observar, interpretar, analitzar i valorar.

  Observació arquitectònica, tècnica de cerca per analitzar una obra arquitectònica. És convenient disposar d'un esquema pautat sobre els factors a observar, interpretar, analitzar i valorar.

  Observació d'un disseny o instal·lació, tècnica de cerca per analitzar un objecte, una màquina, una instal·lació... És convenient seguir un esquema pautat que inclogui els diversos factors que permeten fer un anàlisi i una valoració completa dels aspectes funcionals, estètics i semiòtics de l'element en estudi.

  Cerca bibliogràfica i documental quan s'ha de localitzar informació continguda en llibres, articles de revistes o diaris, arxius, documents escrits o amb imatges. És una tècnica que s'utilitza en la realització de tots els treball de recerca.

  Consulta de fonts històriques (materials, escrites, visuals u orals) per obtenir informació sobre uns fets històrics i sobre les causes que els van produir.

  Cerca a internet d'informació sobre qualsevol tema. L'eina que has d'utilitzar en aquest tipus de cerca és un cercador.

  Cerca experimental és la tècnica de recollida d'informació que has de fer en la realització d'un treball de tipus científic. Hauràs de decidir quines variables intervenen en el procés, quina de les variables és la que t'interessa investigar (variable dependent) i hauràs de dissenyar un experiment per a controlar la variació i dependència d'aquestes variables.

  Processament de la informacióLes dades obtingudes a través de la cerca d'informació es poden recollir en:

  • Fitxes
  • Taules i quadres
  • Gràfics
  • Càlculs
  • Comentari de text
   SíntesiHa arribat l'hora d'interpretar les dades obtingudes i treure conclusions (identificar regularitats, correlacions entre variables, relacions causa-efecte), d'explicar els resultats tenint en compte els coneixements tèorics i la bibliografia consultada i suggerir aplicacions dels resultats obtinguts o propostes per a continuar la recerca.
   AvaluacióTambé s'ha autoavaluar el treball realitzat: la capacitat d'organització, el càlcul del període de temps necessari per a les diverses fases i activitats, l'elecció de variables, la previsió de materials i instal·lacions a utilitzar, la preparació de materials necessaris, la programació de visites, els problemes econòmics per tirar endavant la recerca, la dinàmica de treball i la cooperació amb els companys i companyes, la relació amb el tutor o tutora, amb les persones enquestades o entrevistades, ...
   Els resultats de l'autoavaluació són necessaris per a completar els apartats de conclusions i recomanacions de l'informe o, si és el cas, per a replantejar-se el treball.

   Com presentar l'informeEn el moment de presentar el treball de recerca has de tenir en compte:
   Redacció
   • En primer lloc i sempre que sigui necessari, consulta el diari en el qual has anotat tots els avenços i incidents produïts durant el procés de recerca.
   • Abans de començar, selecciona i ordena les idees que vols exposar.
   • Durant la redacció procura escriure frases curtes i fàcils d'entendre i utilitzar el vocabulari específic sempre que sigui necessari.
   • En primer lloc has de redactar el nucli de l'informe i després la introducció i la conclusió.
   • Els capítols del nucli de l'informe es numeren i es poden dividir en apartats i subapartats també numerats segons el format d'esquema numerat.

    Exemple:
    En el cas que el segon capítol porti per títol els envasos de plàstic a l'actualitat, el primer apartat d'aquest capítol es tituli els envasos d'aigua i el tercer subapartat, ampolles d'1,5 l, hauries d'escriure:


    2. ELS ENVASOS DE PLÀSTIC A L'ACTUALITAT
    2.1. Els envasos d'aigua
    2.1.3. Envasos de 1,5 l
   • Els elements de la llista de referències s'han d'indicar segons l'exemple:

    AUTOR. Títol. Dades de la publicació.
   • Els annexos s'identifiquen amb lletres majúscules.
    Annex A, annex B...
   • Les notes a peu de pàgina són un recurs que et permet complementar o aclarir algun punt del text. S'escriuen amb un tipus de lletra menor que el del text normal i precedides d'un senyal (asterisc o subíndex) que també s'escriu en el lloc del text on es vol inserir el missatge.
   • Si t'interessa pots escriure l'informe en una plantilla prèviament preparada.Presentació escritaLa presentació escrita del treball consisteix en un informe amb l'estructura mínima següent:
    1. Inici
    2. Cos
    3. Final
    Et pot ajudar escriure l'informe sobre una plantilla prèviament preparada amb una estructura més completa i sobre la qual tu podràs decidir quins dels elements optatius vols incloure.

    L'informe s'ha d'escriure en fulls DIN A4 numerats i s'ha de presentar enquadernat.
  La portada ha d'ocupar una pàgina sencera (la primera de l'informe) i ha de contenir la informació següent:
  • Títol
  • Autor/a (grup de classe)
  • Tutor/a del treball
  • Data de presentació
  A l'índex hi consta la relació de totes les parts de l'informe (la introducció, els títols dels capítols del nucli de l'informe, les conclusions i recomanacions, la llista de referències i els títols dels annexos) acompanyades del número de la pàgina en la qual apareixen.
  En la introducció s'exposen els objectius del treball, la seva relació amb altres treballs, les circumstàncies acadèmiques o històriques que l'han propiciat i la metodologia emprada. No és tracta d'un capítol de l'informe (en tot cas s'ha de numerar com a capítol 0) i no ha de donar detalls sobre la investigació realitzada, els resultats, les conclusions ni les recomanacions.
  El nucli de l'informe conté informació, distribuïda en capítols, sobre els mètodes de treball seguits, les lleis aplicades, els càlculs realitzats, descripcions i dibuixos dels resultats obtinguts i la interpretació i anàlisi d'aquests resultats.

  Els capítols es poden dividir en apartats i aquests en subapartats cadascun amb el seu encapçalament.

  Les descripcions han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui seguir i comprendre les etapes del treball sense dificultat. S'inclouen en el text totes les il·lustracions, taules i fórmules essencials per a la comprensió del treball.

  Si es vol ampliar la informació amb materials complementaris no essencials per a la comprensió del text (detalls de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, taules) s'inclouen en els annexos.

  Les conclusions han de ser una relació clara de les deduccions fetes com a conseqüència de la investigació. Poden incloure resultats quantitatius.

  Les recomanacions indiquen accions futures que semblin necessàries com a resultat de les conclusions o d'alguna experiència feta durant l'elaboració del treball. Només apareixen si la seva inclusió està completament justificada.

  L'apartat de conclusions i recomanacions no forma part del nucli de l'informe i per tant no porta numeració de capítol.

  La llista de referències és una relació de totes les fonts consultades (llibres, enciclopèdies, articles, videos, CD-ROM, webs...) en les quals es basa el treball. En el nucli del treball es fa referència a aquesta llista quan es cita alguna d'aquestes fonts.
  Els annexos s'utilitzen per presentar:
  • Material que no pot col·locar-se en el nucli de l'informe a causa de la seva mida (plànols, dibuixos...) o de la seva naturalesa (vídeos, CD-ROM).
  • Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, il·lustracions i taules) que en el nucli de l'informe alteraria la presentació lògica i ordenada del treball.
  • Documentació d'interès per al lector de l'informe i que no es cita a la llista de referència.
  • Descripció detallada d'equips o programes utilitzats.
  Presentació oralSi vols fer una bona presentació oral del treball de recerca, segueix els consells següents:
  1. Planifica la presentació
   • L' exposició ha de ser clara i rigorosa i ha de sintetitzar tot el treball. No facis únicament una lectura de les conclusions.
   • Pensa quins mitjans tècnics pots utilitzar (ordinador, projector de diapositives, retroprojector de transparències, reproductor de vídeos, CD-ROM, connexió a internet...).
   • Recorda que disposes d'un temps limitat.
  2. Prepara la presentació
   • L'exposició ha de tenir tres parts: introducció, nucli i conclusions igual que el cos de l'informe.
   • Identifica i organitza els punts clau.
   • Desenvolupa transicions entre els punts clau.
   • Escull els exemples i incidents més adequats per a clarificar la presentació i fer-la amena.
   • Prepara un guió esquemàtic de l'exposició amb els punts clau del treball i els exemples. El podràs utilitzar durant la presentació.
   • Prepara informació visual per a il·lustrar els punts clau.
   • Si disposes dels mitjans necessaris pots preparar plantilles de presentació amb el Microsoft Power Point i:

    - Projectar-les en pantalla directament des de l'ordinador.

    - Preparar transparències per projectar-les sobre una pantalla amb el retroprojector.
  3. Practica
   • Memoritza l'estructura i el desenvolupament general de la teva intervenció.
   • Assaja en veu alta i comprova que la durada de la teva intervenció no sobrepassa el temps del que disposes.
   • Assegura't que el material que has preparat és visualment atractiu.
  4. Presenta
   • Estableix contacte visual.
   • Parla a poc a poc, amb naturalitat i amb un to de veu audible.
   • Mostra't relaxat i convençut de l'interès del teu treball.
   • Consulta el guió durant la presentació.
   • Centrat en lo fonamental i exposa la conclusió de forma convincent.
  Et pot ajudar escriure l'informe sobre una plantilla prèviament preparada amb una estructura més completa i sobre la qual tu podràs decidir quins dels elements optatius vols incloure.

  L'informe s'ha d'escriure en fulls DIN A4 numerats i s'ha de presentar enquadernat.

  Nota: Tota la informació anterior que està escrita en cursiva ha estat treta del portal educatiu edu365.

  martes, 10 de abril de 2012

  11a EDICIÓ PREMIS RAMON LLULL

  BASES

  Els treballs, que poden ser elaborats individualment o en grups de dues persones com a màxim, han de ser inèdits i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres concursos.
  S’han de presentar dues còpies del treball impreses en paper DinA4 que podran acompanyar-se d’altres tipus de suports (material informàtic, vídeos, maquetes, mostres...), que també s’hauran de presentar per duplicat. El treball haurà d’anar acompanyat de tres còpies de la sol·licitud de participació.

  Criteris d'avaluació:
  - Originalitat del tema
  - Actualitat del tema
  - Metodologia i rigor en la seva aplicació
  - Presentació general
  - Estudi bibliogràfic utilitzat
  - Dificultat de realització
  - Resultats (dades, materials…)
  - Conclusions d’acord amb els objectius plantejats.

  PREMIS I DISTINCIONS

  Hi haurà un premi pel treball guanyador de cada àrea que consistirà en un ordinador portàtil i un diploma honorífic. A més, els treballs guanyadors tindran accés directe a l’edició de l’any 2013 de la Mostra Exporecerca Jove, organitzada per Magma. També s’atorgarà una menció per al tutor/a i una altra per a l’escola.

  A banda dels Premis, cadascuna de les institucions que integren la URL (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés i Escola Superior de Disseny ESDi -centre adscrit-) atorgarà una distinció especial a un treball de recerca emmarcat en els seus àmbits d’estudi. L’autor/s del treball que rebi/n aquesta distinció obtindrà/n un reproductor MP4 o equivalent i un diploma honorífic. També s’atorgarà una menció per al tutor/a i una altra per a l’escola.

  VEREDICTE

  Es farà públic el 23 de maig de 2012 en aquest web. L’acte públic de lliurament dels Premis tindrà lloc el dimarts 29 de maig de 2012 a les 18h a la Sala de Graus d’Enginyeria i arquitectura La Salle (C. Sant Joan de la Salle, 42. Barcelona).

  Els participants que ho desitgin podran recollir els seus treballs durant el mes de juny al Rectorat de la URL. Passat aquest termini seran destruïts i no podran ser reclamats.

  COMITÈ CIENTÍFIC I JURAT

  Un Comitè Científic integrat per professors/es especialistes de cadascuna de les institucions de la URL avaluarà els treballs que s’hagin presentat i realitzarà una selecció d’aquells que optaran als premis finalistes. Paral·lelament, cada un dels membres d'aquest Comitè escollirà un treball de recerca per a rebre la distinció de la seva corresponent institució.

  Finalment, un Jurat format per reconeguts especialistes valorarà la selecció de treballs proposada pel Comitè Científic i determinarà els guanyadors dels Premis.

  DATA I LLOC DE LLIURAMENT

  Els treballs es podran lliurar fins el divendres 30 de març de 2012 al Rectorat de la Universitat Ramon Llull (c. Claravall, 1-3. Barcelona) en horari de 9 h a 13.30 h i de 15.30 h a 18.30 h. No s’acceptarà cap treball rebut fora d’aquest termini i que no compleixi els requisits necessaris.

  MÉS INFORMACIÓ:
  Gabinet de Comunicació
  Universitat Ramon Llull
  T. 936 022 226
  premisrecerca@url.edu

  VI PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA EN TURISME DE BATXILLERAT

  OBJECTIU DEL PREMI

  La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació, el coneixement del turisme i l'hoteleria i la formació dels estudiants, vol incentivar els alumnes de Batxillerat de Catalunya a desenvolupar els seus Treballs de Recerca en el camp del turisme i de l'hoteleria. En aquest sentit i com a entitat d’interès social, pretén premiar els millors treballs aportant un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat. Amb aquesta finalitat, convoca el Premi als millors Treballs de Recerca de Batxillerat en matèria de Turisme i Hoteleria.

  A QUI S'ADREÇA

  El Premi s'adreça a qualsevol alumne de Batxillerat de Catalunya que presenti el seu Treball de Recerca en el camp del turisme i/o l'hoteleria en el curs acadèmic 2011-12.

  CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS

  Els treballs hauran de ser redactats en català, la seva extensió serà lliure i el format serà:
      - En format paper: tamany Din A4; tipus lletra Arial 12 o similar; interlineat de 1,5.
      - En format informàtic: En Word. S'hi podran adjuntar fitxers d'Excel, Access, etc

  ELS PREMIS

  Primer Premi:
      Per a l'autor: El cost dels estudis universitaris que decideixi cursar amb un màxim de 4.000 €.
      Per al professor-tutor del treball de recerca: Un portàtil        
      Per a l'Escola: Un val de 1.000 € per a material educatiu.
  Segon premi:
      Per a l'autor: El cost dels estudis universitaris que decideixi cursar amb un màxim de 2.000 €.
      Per al professor-tutor del treball de recerca: Un disc dur mutimèdia.
      Per a l'Escola: Un val de 500 € per a material educatiu.
  Tercer premi:
      Per a l'autor: El cost dels estudis universitaris que decideixi cursar amb un màxim de 1.000 €.
      Per al professor-tutor del treball de recerca: Una càmera digital.
      Per a l'Escola: Un val de 300 € per a material educatiu.
  A més, si algun dels premiats resideix a més de 50 Km. de Barcelona i té intenció d'estudiar a una universitat de la ciutat de Barcelona, també obtindrà un descompte del 50% de l’ import de l'estada durant el seu primer curs universitari al Col·legi Major ÀGORA BCN, Residència Universitària Internacional.
  Igualment, aquests premis seran efectius per cursar el Grau de Turisme a l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB o bé qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior de la familia d’Hosteleria i Turisme que imparteix l’Escola d’Hoteleria i Turisme CETT.

  Per poder fer efectiu el Premi obtingut, els guardonats hauran d’acreditar haver estat acceptats a la Universitat a 31 d’octubre de 2012.

  Els Premis seran efectius per estudis oficials cursats en qualsevol Universitat de la Unió Europea.

  El Primer Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador, en base al cost de cada un dels anys de la carrera i a raó d’un màxim de 1.000,- € per any acadèmic cursat (amb un màxim de quatre anys acadèmics consecutius), fins al màxim de 4.000,- € esmentat, tenint en compte que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 50 per curs.
  El Segon Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador en base al cost de cada any de la carrera i a raó també d’un màxim de 1.000,- € per any acadèmic cursat (amb un màxim de dos anys acadèmics consecutius), fins al màxim de 2.000,- € esmentat, tenint en compte que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 50 per curs.
  El Tercer Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador en base al cost del primer any de la carrera fins al màxim dels 1.000,- € esmentats, tenint en compte que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 50 per curs.

  La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el cas que els guanyadors del primer i segon premi no hagin assolit el 75% dels crèdits matriculats, es reserva el dret de poder cancel•lar la part del premi encara no lliurada,  valorant les circumstàncies de cada cas.

  En el cas que el guanyador decideixi deixar els estudis universitaris, quedarà automàticament cancel•lada la part del premi encara no lliurada.

  En el cas que el treball de recerca sigui realitzat per més d’una persona, aquestes es repartiran equitativament el premi.

  La Fundació Gaspar Espuña-CETT es reserva el dret de poder publicar, totalment o parcial, el contingut dels Treballs guanyadors fent esment del seu autor i en el termini màxim de 24 mesos des del veredicte del Jurat, sense que això suposi cap cessió o limitació dels drets sobre els mateixos. Per tant, i en aplicació del article 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Ley de la Propiedad Intelectual, la mera presentació en aquests Premis significa que l’autor autoritza a la Fundació Gaspar Espuña-CETT a  divulgar-los, en les condicions i terminis anteriorment esmentats.

  EL JURAT

  El jurat estarà format per representants de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, d'institucions turístiques i d'ensenyament del país, de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, dels patrocinadors i per professors de centres de Batxillerat.
  El jurat seleccionarà els millors treballs en base a la seva innovació, originalitat i creativitat. Es valorarà l'ús d'una metodologia d'investigació rigorosa, el propi contingut, l'estructura acadèmica del treball, una presentació acurada, l'aportació de coneixement i la seva qualitat global.
  En el cas que algun treball seleccionat com a finalista sigui procedent de l'Escola d'algun professor membre del Jurat, aquest s'abstindrà en la votació corresponent.
  El veredicte del Jurat serà inapel.lable. En el cas que els treballs no tinguin la qualitat suficient a criteri del Jurat, aquest podrà declarar desert qualsevol dels premis.
  El fet de concursar suposa l'acceptació de les bases.

  QUÈ CAL PRESENTAR? 

  Els participants hauran de presentar dues còpies complertes del treball en format paper més una en format electrònic. Només podrà aparèixer el nom del Treball a la portada. En un sobre tancat on hi haurà el nom del treball a l’exterior, el participant introduirà un full amb les dades següents:
  del Candidat:
      * nom i cognoms
      * adreça completa
      * núm. de telèfon fix i mòbil
      * correu electrònic

  de l'Escola:
      * nom de l'Escola
      * adreça i telèfon
      * nom i cognoms del professor-tutor del Treball de Recerca i correu electrònic
      * nom i cognoms del director i correu electrònic
   A més, s'haurà de lliurar una síntesi no superior als 5 folis en suport paper i en format electrònic on s'indicaran els objectius, les hipòtesis plantejades, la metodologia emprada i les principals conclusions de la recerca,
  El límit de lliurament de la documentació és el 11 de maig de 2012, a les 18 hores, a:
  Fundació Gaspar Espuña-CETT
      VI PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA EN TURISME DE BATXILLERAT
      Av. Can Marcet, 36-38.
      08035 Barcelona

  PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

  ETAPA I
  Per delegació del Jurat, un Equip Tècnic Especialitzat, format per diferents especialistes, durà a terme la selecció dels projectes finalistes en base als criteris abans esmentats.
  Els treballs seleccionats rebran la notificació el 15 de juny de 2012.
  ETAPA II
  Els treballs seleccionats com finalistes passaran a ser valorats pel Jurat. Els finalistes hauran de defensar oralment el seu Projecte davant d’aquest Jurat. El Jurat, un cop escoltats els candidats i analitzat l’informe de l’Equip Tècnic Especialitzat, escollirà els tres que consideri mereixedors dels Premis.

  LLIURAMENT DELS PREMIS

  La comunicació al guanyador serà a finals de juliol, els imports corresponents a cada curs acadèmic seran abonats per la Fundació Gaspar Espuña-CETT als guanyadors al llarg del mes de novembre de cada any, un cop presentats els documents corresponents i el lliurament formal dels premis es durà a terme en un acte públic durant el primer semestre del curs acadèmic següent.

  13a EDICIÓ PREMIS CONSELL SOCIAL DE LA UdG - 10a EDICIÓ PREMIS COAC D'ARQUITECTURA

  El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), amb la col•laboració de la demarcació de Girona del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), convoca la 13a i 10a edició, respectivament, dels Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, amb l’objectiu de promoure la recerca d’aquests estudiants en totes les àrees de coneixement.
  Aquests premis, juntament amb les Beques Botet i Sisó i el Campus de Recerca de la UdG - que donen suport a l'elaboració dels treballs de recerca -, pretenen també acostar els estudiants a l'ensenyament superior, en un àmbit de proximitat i col•laboració entre els centres de secundària i la Universitat de Girona.
  Dins la convocatòria s'integra també premi per als treballs que tractin temàtiques relacionades amb la joventut, promogut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, un premi per a treballs de recerca que tinguin com a àmbit la ciutat de Girona, i d’acord amb els consells comarcals de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva premis a treballs de recerca d’àmbit comarcal, per estimular la recerca d’aspectes propis de les diferents comarques gironines.
  Enguany, amb el patrocini de les dues escoles adscrites a la UdG amb seu a Salt, s'afegeixen a la convocatòria dos nous premis: un d'arts visuals, amb la col·laboració de l'Escola Universitària ERAM, i un de salut i esport, en el qual col·labora l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES).
   

  Bases

  1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2011-2012, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines, del Maresme, d’Osona i del Vallès Oriental. Els premis per a la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques de Girona.

  2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària, la qual podrà avalar un màxim de sis treballs.

  3. S’atorgaran un total de vint-i-un premis, que s’enumeren seguidament:
  • Tres premis en la categoria de treballs de recerca en humanitats i ciències socials.
  • Tres premis en la categoria de treballs de recerca en ciència i tecnologia.
  • Un premi i dos accèssits en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat.
  • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre temàtiques relacionades amb la joventut.
  • Un premi en la categoria de treballs de recerca en arts visuals.
  • Un premi en la categoria de treballs de recerca en salut i esport.
  • Nou premis en la categoria de treballs de recerca d’àmbit comarcal i local:
  • Premi de Recerca de l’Alt Empordà
  • Premi de Recerca del Baix Empordà
  • Premi de Recerca de la Cerdanya
  • Premi de Recerca de la Garrotxa
  • Premi de Recerca del Gironès
  • Premi de Recerca del Pla de l’Estany
  • Premi de Recerca del Ripollès
  • Premi de Recerca de la Selva
  • Premi de Recerca de la ciutat de Girona
  4. Els treballs guanyadors obtindran el premi següent:
  • La matrícula gratuïta d’un curs complet de qualsevol titulació oficial en centres integrats de la Universitat de Girona i una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG EUSES i Escola Universitària ERAM durant l’any acadèmic 2012-2013.
  • Un val per valor de 700 € per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 400 € per a l’autor o autors del treball, 200 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball i 100 € per al tutor.
  • Els accèssits als treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat rebran un val per valor de 400 €. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 200 € per a l’autor o autors del treball i 200 € en forma de lot de llibres per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball.
  • La difusió dels treballs premiats.
  5. En la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte els aspectes següents:
  • L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius.
  • El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
  • L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats, i l’estructuració del treball de recerca.
  • L’originalitat de les fonts d’informació produïdes o emprades en el treball de recerca i l’ús adequat d’aquestes fonts.
  • La presentació del treball de recerca, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat.
  • En els treballs de recerca d’àmbit comarcal o de la ciutat de Girona, la seva originalitat i el seu interès per a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb el territori, tant en l’àmbit local com comarcal.
  6. Els premis s’atorgaran per decisió de jurats específics integrats principalment per professors de la Universitat de Girona, dels centres adscrits EUSES i Escola Universitària ERAM i per professors de batxillerat. En el cas dels premis d’àmbit comarcal i local, el jurat incorporarà tècnics dels consells comarcals i de l’Ajuntament de Girona. La Direcció General de Joventut actuarà també com a membre avaluador dels treballs específics sobre joventut. En el cas dels treballs que optin al premi en l’àmbit de l’arquitectura, urbanisme i ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta del COAC – Demarcació de Girona.

  7. Els jurats podran declarar deserts els premis als quals no s’hagin presentat treballs amb els mèrits suficients.

  8. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor o autors cediran a la Universitat de Girona, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.

  9. S’ha d’adjuntar una còpia del treball que aspiri als premis, en format PDF, al formulari de sol·licitud que es publicarà a la pàgina web dels Premis (http://www.udg.edu/premis_recerca). El termini final d’admissió d’originals és el divendres 13 d’abril de 2012.

  L’acte de lliurament dels premis es farà el divendres 15 de juny de 2012.

  ONZÈ PREMI ANTONI QUINTANA I MARÍ


  ONZÈ PREMI ANTONI QUINTANA I MARÍ DE LA SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat


  1.
  Poden participar-hi tots els alumnes dels centres de Batxillerat dels Països Catalans. Els originals hauran d’estar redactats en llengua catalana.
  2.
  Les obres que es presentin a concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els estudiants de Batxillerat duen a terme com a part del seu currículum.
  3.
  Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.
  4.
  síntesi d’un màxim de 6.000 caràcters, on consti l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.
  5.
  presentat al centre. A més del treball i la certificació s’hi afegirà una plica (o sobre tancat) indicant el títol del treball a la part exterior i, a l’interior, una nota amb el títol i el nom de l’autor o autors amb l’adreça postal i electrònica i telèfon. També el nom i cognoms del tutor o tutora.
  Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament. Ni en els treballs ni en les síntesis ha de constar-hi el nom de l’autor ni el del tutor. Els treballs aniran acompanyats d’un certificat signat pel director del centre o pel cap d’estudis conforme el treball que es presenta s’ha escollit entre tots els que els alumnes han
  6.
  Els destinataris del premi en metàl·lic són els estudiants. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.
  7.
  Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel seu consell directiu.
  8.
  El termini màxim de presentació dels treballs serà el dia 31 de maig de 2012. S’han d’adreçar a la SCHCT (Institut d’Estudis Catalans-SCHCT. Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona). Els originals no seran retornats als seus remitents, però quedaran en dipòsit a la seu de la SCHCT durant els dos mesos posteriors a la data en la que es farà públic el veredicte per aquells autors que desitgin recollir-los.
  9.
  El veredicte es farà públic en una data que serà anunciada oportunament. De la mateixa manera, també s’anunciarà oportunament la data de l’acte de lliurament del premi que tindrà lloc en el quart trimestre del 2012.
  10.
  El premi serà dotat amb la quantitat de 500 . El jurat es reserva el dret de declarar deserta aquesta convocatòria.
  El format i l’extensió dels treballs són lliures. S’ha de lliurar una còpia original del treball impresa en paper conjuntament amb la corresponent còpia en suport informàtic. Els treballs han d’anar acompanyats d’una

  La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) amb la intenció de despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre els estudiants de batxillerat, convoca l’Onzè Premi Antoni Quintana i Marí amb les bases següents: