miércoles, 4 de diciembre de 2013

Premi Domènec Font - UPF

Premi Domènec Font al millor treball de recerca en comunicació (periodisme, comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques) - UPF


La Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra convoca el II Premi Domènec Font en Comunicació al millor treball de recerca de batxillerat de Catalunya en qualsevol disciplina de comunicació (periodisme, comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques) que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2013-2014 en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.

Bases generals
Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya.
Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d'ensenyament on estudiï l'alumne/a o alumnes que desitgin concursar. Cada centre d'ensenyament pot presentar al Premi només un treball de recerca.
Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s'hi podran presentar treballs premiats en altres concursos.
Els treballs de recerca s'han de presentar en dues còpies (una impresa en paper i l'altra en format digital, o en d'altres formats depenent del treball de recerca). També s'ha d'incloure un paràgraf que en resumeixi el contingut.
Es valorarà l'originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic així com la rellevància i pertinènça del tema tractat.
Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat on hi figuri "II Premi Domènec Font en Comunicació de la UPF al millor Treball de Recerca de Batxillerat en Comunicació 2014" i el pseudònim de l'autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l'autor.
Dins del paquet, en un full a part, es farà constar:
1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon de l'alumne/a o alumnes que concursin.
2. Nom i cognoms del director o del coordinador de batxillerat del centre, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.
3. Nom i adreça postal del centre, adreça de correu electrònic, i telèfon del centre.
4. Vistiplau de la direcció del centre, degudament signat i segellat.
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 21 de març del 2014.
Tots els treballs s'han d'enviar per correu certificat o s'han de lliurar personalment (de dilluns a divendres d'11.00h a 13.30 h i de dilluns a dijous de 16:00 a 17:00 h al despatx 52.403) a l'adreça següent:
Premi Domènec Font en Comunicació al millor Treball de Recerca de Batxillerat en Comunicació
Secretaria de la Facultat de Comunicació (despatx 52.403)
Universitat Pompeu Fabra 
Roc Boronat, 138 
08018 Barcelona
La llista d'aquells treballs que el jurat consideri que poden optar al premi es farà pública a la pàgina web de la Facultat (http://www.upf.edu/facom), a partir de l'11 d'abril del 2014.
El jurat del Premi estarà format per tres professors de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i presidit pel degà de la mateixa facultat. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
Els premis atorgats en aquesta edició seran: 
Un primer premi al millor treball: 1000€ i diploma. 
Dos segons premis: 500€ i diploma
Diplomes Mencions especials a determinar pel jurat. 
Diploma Mencions especials als tutors dels projectes de recerca premiats.
ELS PREMIS ES LLIURARAN A LA FACULTAT EN COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA EL DIA 25 d'abrildel 2014 a les 17.00 a l'Auditori Campus de la Comunicació-Poblenou (C/Roc Boronat, 138).
L'autor o autora del treball premiat autoritzarà la UPF a incorporar-lo a les plataformes digitals d'accés obert pròpies de la UPF o en aquelles altres en què participi la UPF en l'àmbit de les competències que li són pròpies i sense ànim de lucre.
Una còpia del treball del primer premi i dels dos segons estarà disponible per a consulta a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.
Els treballs es podran recollir a la secretaria de la Facultat de Comunicació a partir del 5 de maig del 2014. La Facultat de Comunicació no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del 27 de juny de 2014.
Per a més informació podeu trucar a la Secretaria de la Facultat de Comunicació, telèfon: 93.542.14.63.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario