viernes, 8 de marzo de 2013

14è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicles formatius de grau superior. Arquitectura, Ciència i Tecnologia Sostenibles.


Objectiu

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), amb la col·laboració de l'Institut de Sostenibilitat de la UPC, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, la Càtedra UPC Endesa Red de Valors Humans en l’Enginyeria - Victoriano Muñoz Oms i l'Obra Social "la Caixa", convoca el 14è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicles formatius de grau superior. Arquitectura, Ciència i Tecnologia Sostenibles. El Premi té com a objectiu potenciar l’interès de l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior per aquestes àrees de coneixement i pel valor de la sostenibilitat, aplicat a la concepció i al desenvolupament dels seus projectes de recerca. 

La UPC ha prioritzat els valors de la sostenibilitat en els diferents àmbits de la seva activitat: des de la docència a la recerca i la innovació que desenvolupa en els seus laboratoris, aules i instal·lacions. Amb aquesta convocatòria, vol compartir aquests valors i fomentar l’interès de l’alumnat per la contribució de la tecnologia al desenvolupament sostenible, és a dir, el desenvolupament que considera de forma integrada la seva dimensió ambiental, social, econòmica i institucional. Tot això en els àmbits de l’edificació, l’energia i el canvi climàtic (reducció de consums, incorporació de l’eficiència, energies renovables); la gestió del cicle integral de l’aigua; el disseny per a la sostenibilitat; la gestió de residus; la planificació territorial; la mobilitat; la logística, i la responsabilitat ètica i social de la tecnologia

Participants

Aquesta convocatòria s’adreça a l’alumnat de Catalunya de segon de batxillerat i de cicles formatius de grau superior que vulguin iniciar els seus universitaris a la UPC el proper curs 2013-2014. Els treballs que es presentin han de tractar temes o aspectes relacionats amb els coneixements i els estudis propis de la UPC, com ara l’arquitectura, la ciència o la tecnologia, i incorporar criteris de sostenibilitat, tant ambientals com ètics i socials.

Premis

Premi al millor treball de batxillerat. Està dotat amb un llibre electrònic i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l’any acadèmic 2013-2014 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent. La tutoria del treball es premia amb un llibre electrònic i el centre d’ensenyament secundari rebrà un diploma acreditatiu.

Premi al millor projecte de cicles formatius de grau superior. Està dotat amb un llibre electrònic i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l’any acadèmic 2013-2014 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent. La tutoria del treball es premia amb un llibre electrònic i el centre d’ensenyament rebrà un diploma acreditatiu.

Premi al treball finalista. Està dotat amb un llibre electrònic. La tutoria del treball i el centre d'ensenyament rebran un diploma acreditatiu.

La concessió d’aquests premis està condicionada a la matrícula dels autors o autores dels treballs en estudis oficials a centres propis de la UPC l’any acadèmic 2013-2014.

Els premis s’atorguen als treballs, no als autors/es.

Tots els autors o autores dels treballs que es presentin al concurs seran obsequiats amb una entrada gratuïta per al Planetari 3D del CosmoCaixa Barcelona.

Jurat

La selecció dels millors treballs la fa un jurat format pels membres següents:

•    El vicerector de Docència i Estudiantat de la UPC, que actuarà com a president.
•    El comissionat per a la Sostenibilitat i la Responsabilitat Social de la UPC.
•    Una persona en representació de la Càtedra Unesco de Sosteniblitat de la UPC.
•    Una persona en representació del professorat de Batxillerat.
•    Una persona en representació del professorat de CFGS.
•    Una persona en representació de la Càtedra UPC Endesa Red de Valors Humans en  l’Enginyeria - Victoriano Muñoz Oms. 
•    Un/a estudiant/a guanyador/a de l’edició anterior del Premi.
•    Una persona en representació del Servei de Comunicació i Promoció de la UPC, que actuarà com a secretària.

El veredicte del jurat es farà públic entre els mesos de juny i juliol de l'any 2013. El jurat pot declarar deserts els premis o concedir un accèssit.

Criteris d'avaluació

Els treballs es valoren d’acord amb els criteris següents:
 1. L’adequació del projecte als objectius, continguts i requeriments del currículum de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, i als mitjans de què disposin els autors o autores.
 2. L’originalitat.
 3. La metodologia científica i tecnològica en el tractament dels temes.
 4. La dificultat de realització del projecte.
 5. El caràcter interdisciplinari del projecte.
 6. La presentació.
 7. La claredat i concisió de la memòria explicativa.
Per valorar la incorporació dels valors de la sostenibilitat, es tenen en compte:
 1. La consideració i avaluació de l’impacte social, la dimensió ètica i l’impacte ambiental del seu cicle de vida i la viabilitat econòmica.
 2. La promoció i l’ús de matèries reciclables i energies renovables.
 3. La incorporació en els seus objectius i desenvolupament del respecte per les generacions futures i la diversitat cultural.
Es valorarà que els treballs incloguin material audiovisual.
El jurat pot convocar els autors o autores perquè facin una presentació del seu projecte.

Presentació dels treballs

Per participar cal, en primer lloc, registrar-se a través del formulari d'inscripció.

En el formulari cal emplenar les dades corresponents a l'autoria del treball, la tutoria i un resum del treball (títol, objectius, procediment emprat, criteris de sostenibilitat aplicats i conclusions).

Seguidament, s’ha de lliurar en un sobre a qualsevol dels registres públics de la UPC  la documentació següent:
 1. La fitxa resultant de la inscripció del treball per via telemàtica.
 2. Un CD o DVD amb el treball complet en format PDF, degudament identificat amb el nom i cognoms de l’autor o autors i el títol del treball. En cas que s’utilitzi una aplicació informàtica diferent de Microsoft Office, cal adjuntar les eines per executar-la.
Aquesta documentació (formulari d’inscripció imprès i treball complet) també es pot enviar per correu certificat amb avís de recepció a l'adreça següent:
Premi Secundària
Servei de Comunicació i Promoció
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici TS (Til·lers)
C. Jordi Girona, 31
08034 Barcelona

No es poden enviar maquetes. Si el treball ha comportat la realització d'una maqueta o prototip, cal incloure documentació gràfica en format digigtal en el mateix CD o DVD en què s'entregui el treball.

Els treballs s’han de presentar en una de les llengües oficials de Catalunya.

Termini de presentació

Els treballs procedents d’alumnat de batxillerat s’han de lliurar com a màxim el 26 d’abril de 2013 i els treballs procedents d’alumnat de cicles formatius de grau superior s’han de lliurar com a màxim el 31 de maig de 2013.

Després d’aquestes dates, només s’acceptaran els treballs que es rebin per correu postal amb la data del mata-segells dins el termini establert en aquestes bases.

Difusió

Els autors o autores dels treballs premiats cedeixen a la Universitat Politècnica de Catalunya els drets de reproducció, distribució i comunicació pública.

Recollida dels treballs

Es poden recollir durant els mesos de juliol i setembre de 2013 al Servei de Comunicació i Promoció de la UPC (Edifici Til·lers, C. Jordi Girona 31, de Barcelona). Els treballs que no s'hagin recollit durant aquest període seran destruïts.

La participació en aquest Premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel Servei de Comunicació i Promoció de la UPC.

Informació treta de: http://www.upc.edu/premi-secundaria/bases [08/03/2013]

No hay comentarios:

Publicar un comentario