martes, 6 de marzo de 2012

Premi ESCI al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de l'Activitat Internacional

L’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) de la Universitat Pompeu Fabra convoca el
DE CATALUNYA EN L’ÀMBIT DE L’ACTIVITAT INTERNACIONAL
PREMI AL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERATque hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2011-2012 en els centres de batxillerat de Catalunya.

Bases generals

Poden optar al Premi els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament de Catalunya.
Han de tenir una nota mitjana mínima de 7 de primer de batxillerat i una base liquidable per càpita de la unitat
familiar que no superi els 24.000 euros (en l’última declaració de renda presentada).
Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d’ensenyament on estudiï l’alumne o els alumnes que desitgin concursar. Cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s’hi poden presentar treballs premiats en altres concursos.
Els treballs han d’estar redactats en llengua catalana.
Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies (una impresa en paper i l’altra en format digital). Tanmateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s’hi hauran d’adjuntar.
Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de la cultura i els negocis internacionals. Es valorarà l’originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic, la rellevància i la pertinència del tema tractat, així com la qualitat, la correcció lingüística i la presentació formal.
Tots els treballs s’han de lliurar en un sobre o en un paquet tancat en què figuri “Premi de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la UPF al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en Negocis Internacionals” i el pseudònim de l’autor. En el treball només hi haurà el pseudònim de l’autor. Dins del sobre o del paquet, en un sobre a part, es farà constar en un full:
1
. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne o alumnes que concursin.
2
. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
3
. Nom i adreça del centre.
4
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 30 d’abril del 2012.
El jurat del Premi estarà format per tres professors de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat
Pompeu Fabra i presidit pel director de l’Escola. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
. Vistiplau de la direcció del centre, incloses la signatura i el segell.

Premis atorgats en aquesta edició

Dos primers premis
Diploma i beca del 50% per cursar el grau en Negocis i Màrqueting Internacionals a ESCI i un iPad per al tutor que hagi coordinat el treball.
Dos finalistes
Diploma com a finalista i en el cas que els guanyadors no es matriculin al grau d’ESCI, els finalistes podran optar a la beca del 50% per cursar el grau a ESCI, així com a l’iPad per al tutor que hagi coordinat el treball.
Tots els treballs s’han d’enviar per correu certificat o lliurar-los personalment (de dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h) a la recepció d’ESCI (passeig Pujades, 1. Barcelona).
La relació de finalistes es farà pública a la pàgina web de l’Escola Superior de Comerç Internacional (http://www.esci.es).
ESCI no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del 30 de setembre del 2012.
La participació en aquest concurs implica acceptar-ne les bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario