martes, 6 de marzo de 2012

Premis a Treballs de Recerca de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra

La Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra convoca tres premis als millors treballs de recerca de batxillerat.
Cada premi es correspon amb un dels graus que ofereix la Facultat:
  • Dret,
  • Criminologia i,
  • Relacions Laborals (Premi Teresa Claramunt de Relacions Laborals).
La convocatòria d'aquests tres premis és única.

Bases

Premis i candidats

La Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra convoca premis per a treballs de recerca de batxillerat. Es convoquen tres (3) premis. Cada premi es correspon amb un dels estudis de grau que ofereix la Facultat: Dret, Criminologia i Relacions Laborals. Aquest darrer premi rep el nom de “Premi Teresa Claramunt en Relacions Laborals” i enguany es convoca en la seva tercera edició. La convocatòria és única per a tots tres premis i es regirà per les presents bases.

Poden optar a qualsevol dels premis que convoca la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra els estudiants de batxillerat dels centres de secundària de l’estat espanyol.
Els candidats hauran d’haver estat seleccionats prèviament pel centre de batxillerat en el qual s’ha dut a terme la recerca.
La Direcció de cada centre pot presentar un màxim de tres treballs de recerca.
Els treballs poden estar escrits en català, castellà o anglès.
La participació en la convocatòria dels premis a treballs de recerca de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra suposa l’acceptació de les seves bases.

Temes i àmbits de recerca dels treballs

Els treballs de recerca que es presentin a aquesta convocatòria de premis hauran de tractar qüestions relacionades amb l’àmbit de docència i recerca de les titulacions que ofereix la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra: Dret, Criminologia i Relacions Laborals.
Es tractarà, per tant, de treballs enfocats cap a àrees d’estudi pròpies de les ciències socials i, en especial, de la ciència jurídica. Es valorarà positivament l’anàlisi multidisciplinar i l’apropament a la problemàtica de les ciències jurídiques des de altres branques de la ciència, com ara, i per exemple, la economia, la biologia, la filosofia, la història o la ciència política.
La present convocatòria s’adreça a qualsevol recerca relacionada amb els temes d’estudi i docència de les titulacions de Dret, Criminologia i Relacions Laborals. A tall d’exemple, i sense ànim d’exhaustivitat, els temes dels treballs de recerca pels quals es dissenya la present convocatòria podrien consistir en estudis sobre els drets humans, les organitzacions internacionals, el procés d’unificació europea, la estructura política i jurídica dels Estats, les implicacions jurídiques dels avenços en la biologia, la psicologia o la medicina, les millores en el funcionament de l’Administració pública, la mida i funcions del sector públic, la protecció jurídica de les minories, les polítiques de gènere, la lluita contra el crim, les mesures de
control dels delinqüents, la organització penitenciària, la lluita contra el terrorisme i les seves repercussions internacionals, els límits del control policial i estatal, l’estudi de la organització judicial, la vinculació entre nació i dret, la reforma laboral, la millora de les relacions laborals i industrials, l’atur i les mesures per a la seva reducció, etc.

Premi

Cada premi està dotat amb la gratuïtat de la matrícula de primer curs de qualsevol dels estudis de grau que ofereix la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (al voltant de 1.000 euros) i amb el corresponent Diploma acreditatiu. D’aquesta forma, els premis que es convoquen consisteixen en:

- Una matrícula gratuïta de primer curs dels estudis de Dret.
- Una matrícula gratuïta de primer curs dels estudis de Criminologia.
- Una matrícula gratuïta de primer curs dels estudis de Relacions Laborals.

La concessió de qualsevol dels premis que es convoquen dóna dret a la matrícula gratuïta a qualsevol dels estudis que ofereix la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, inclòs la part corresponent als estudis jurídics de primer curs dels estudiants del doble grau en Dret i Econòmiques/ADE.
El premi només podrà fer-se efectiu a la matrícula del curs 2012-2013 i es perdrà si el guanyador no es matricula en cap dels estudis que ofereix la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra en l’esmentat curs acadèmic.
En cas que l’autor del treball guanyador tingui dret a la gratuïtat total o parcial de la matrícula, el premi cobrirà la part de matrícula que, en el seu cas, hauria de pagar i s’abonarà en efectiu la diferència entre aquest import i el preu de la matrícula.
El premi es farà efectiu en el moment de formalitzar-se la matrícula.
En cas que, excepcionalment, la autoria del treball de recerca guanyador sigui col·lectiva , el premi es donarà íntegre a cada un dels autors, amb un màxim de dos (2) premis per treball,
Es lliurarà un certificat acreditatiu al centre d’educació de procedència dels guanyadors i un altre al tutor o tutora dels treballs premiats.

Comissió avaluadora

La Comissió avaluadora estarà formada pel Degà de la Facultat de Dret, que la presidirà, i un professor en representació de cada un dels estudis (Dret, Criminologia i Relacions Laborals) nomenat pel responsable de cada titulació.
La Comissió seleccionarà el treball de recerca mereixedor del premi corresponent a cada un dels estudis de grau que ofereix la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra:
- Un premi al millor treball de recerca sobre temes relacionats amb els estudis de Dret.
- Un premi al millor treball de recerca sobre temes relacionats amb els estudis de Criminologia.
- Un premi al millor treball de recerca sobre temes relacionats amb els estudis de Relacions Laborals.
Amb independència del premi al que optin els candidats, la Comissió podrà decidir atorgar qualsevol dels premis que es convoquen a qualsevol dels treballs presentats.
La Comissió podrà declarar desert qualsevol dels premis si cap dels treballs presentats assoleix el nivell mínim de qualitat que, a judici dels seus membres, han de tenir els treballs premiats en aquesta convocatòria. En cas que algun dels premis quedi desert, la Comissió podrà acumular-lo a qualsevol dels altres que s’ofereixen en aquesta convocatòria.
La Comissió adoptarà la seva decisió per majoria simple dels seus membres. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president.
La decisió de la Comissió és inapel·lable i es farà pública durant el mes de maig de 2012. El títol dels treballs guanyadors i dels seus autors es publicarà a la pàgina web de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (www.upf.edu/fdret).
La Comissió pot atorgar mencions honorífiques a treballs no premiats, en reconeixement de la seva qualitat però sense cap compensació.
La Comissió resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

Forma de presentació

Es presentaran tres (3) impressions de cada treball, amb els annexes que l’acompanyin i, en el seu cas, amb el material addicional que formi part del treball en qualsevol suport en què s’hagi realitzat.
A la primera pàgina del treball constarà el títol, el pseudònim de l’autor o autora i, si s’escau, el premi (Dret, Criminologia o “Premi Teresa Claramunt en Relacions Laborals”) al qual opta. En cas que un treball no faci explícita cap opció, o bé quan s’entengui que la tria no és l’adient, la Comissió decidirà quina li correspon.
S’adjuntarà un sobre tancat, mida DIN A4, que contindrà:
- Nom, cognoms, adreça postal, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic de l’autor o autora.
- Títol del treball.
- Vist-i-plau de la direcció del centre, indicant el nom i l’adreça.
- Vist-i-plau del tutor o tutora del treball, indicant el seu nom, adreça professional, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.
A la part exterior del sobre constarà el títol del treball i el pseudònim de l’autor o autora.
No es valoraran els treballs que no s’ajustin a les normes de presentació d’aquesta convocatòria.

Termini i lloc de presentació

Els treballs de recerca hauran d’enviar-se per correu certificat o mitjançant un servei de missatgeria que pugui justificar el lliurament a la següent adreça postal:

Universitat Pompeu Fabra
Secretaria de la Facultat de Dret
Premis per a treballs de recerca
Ramon Trias Fargas 25-27
08005 Barcelona

També és possible lliurar en mà els treballs a la adreça indicada.

El termini de presentació dels treballs finalitza el 10 d’abril de 2012 a les 14:00 h.

Els treballs presentats no seran retornats als seus autors, que els podran retirar personalment de la secretari de la Facultat de Dret abans del 20 de juliol de 2012.
Els treballs que no hagin estat retirats en aquella data, seran destruïts

No hay comentarios:

Publicar un comentario