martes, 28 de enero de 2014

39è Concurs Literari Josep Pla

39è CONCURS LITERARI JOSEP PLA

L’Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell convoca el 39è Concurs Literari Josep Pla

BASES 2014

1. DESTINATARIS DEL CONCURS:

Hi poden prendre part els alumnes de 14 a 18 anys dels Instituts d’Ensenyament Secundari dels Països de Llengua Catalana, amb un o diversos treballs en català i sense cap
mena de limitació temàtica. Les obres han ser inèdites.

2. PREMIS:

Es concediran els següents premis:

▪ PREMI JOSEP PLA, dotat amb 300 €, per a la millor obra narrativa fins a un màxim de cinc fulls.
▪ PREMI POESIA, dotat amb 200 €, al millor recull de poemes, fins a un màxim de sis composicions.
▪ PREMI FRANCESC ALSIUS, dotat amb 300 €, per al concursant d’un dels dos Instituts de Palafrugell que hagi presentat l’escrit de més qualitat.
▪ PREMI TREBALL DE RECERCA, dotat amb 150 €, al millor treball de recerca, fet durant el batxillerat, sobre qualsevol aspecte referit a la llengua o a la literatura catalanes.

El jurat podrà concedir els accèssits que cregui oportuns. Per altra banda, el jurat també es reserva la possibilitat de declarar els premis deserts.

3. JURAT:

El jurat estarà format per tres professors de l’Institut Frederic Martí Carreras, un professor de l’Institut Baix Empordà i un representant de la Fundació Josep Pla.

4. FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES:

▪ Els textos han d’estar escrits a l’ordinador, per una sola cara i grapats. A cada còpia hi ha de constar el
títol del treball.

Es presentaran 5 còpies en paper (exceptuant el treball de recerca del qual només caldrà presentar una còpia). Les persones guanyadores del certamen lliuraran, a més, una còpia en suport electrònic del seu text. L’extensió màxima serà de 5 fulls DIN A4. S’ha d’utilitzar la següent tipografia: lletra Arial, cos 12, doble espai.

▪ Els treballs s’enviaran en un sobre a la següent adreça:

Per al Concurs Literari Josep Pla
Insti tut Frederic Martí Carreras
C/ Frederic Martí Carreras, 13
17200 PALAFRUGELL (Baix Empordà)

▪ Dintre del sobre se n’inclourà un altre de tancat amb el títol del treball i el gènere (poesia o narrativa) anotat a l’exterior. A l’interior d’aquest sobre petit hi ha d’haver un full escrit a l’ordinador amb les següents dades: títol del treball, gènere, nom i cognoms del concursant, edat, correu electrònic i l’adreça i el telèfon particulars. També caldrà esmentar les dades del centre on estudia l’alumne actualment: nom de l’institut, adreça, telèfon i correu electrònic i curs que està cursant.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI:

El termini de recepció dels treballs serà el divendres 21 de març del 2014. El veredicte del concurs es farà públic el divendres 25 d’abril de 2014 a l’acte que se celebrarà a l’Institut Frederic Martí Carreras, a les 8 del vespre.
S’avisarà els guanyadors telefònicament uns dies abans. Posteriorment, es publicaran els noms dels guanyadors a la web del centre.

6. REFERENT ALS DRETS:

No serà retornat cap treball; les obres no premiades seran destruïdes en acabar el concurs. L’institut organitzador es reserva la propietat dels treballs premiats i el dret a publicar-los i/o a divulgar-los per mitjà de la xarxa Internet, si ho creu oportú.

7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

Qualsevol situació imprevista que pugui sorgir la resoldrà el jurat. El fet de concursar en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.

Col·laboracions: AMPA de l’INS Frederic Martí Carreras, Fundació Josep Pla, l’Escola de Música de Palafrugell, Maria Juriol, Vda. de Francesc Alsius, INS Baix Empordà i Revista de Palafrugell.

Institut Frederic Martí Carreras
Tel. 972 30 10 79 – Fax 972 61 13 36
iesfredericmarti @xtec.cat


No hay comentarios:

Publicar un comentario