miércoles, 29 de febrero de 2012

Premi UPF al Millor Treball de Recerca en Economia i Empresa

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, amb el propòsit d'incentivar l'interès per l'estudi -des dels primers nivells de l'ensenyament secundari a Catalunya- en l'àmbit de l'economia i l'empresa -entès aquest en un sentit ampli que comprèn, entre d'altres, les tecnologies de la informació, el canvi demogràfic i social, la innovació i la recerca, l'anàlisi de dades, la formació i el capital social-, convoca el Premi d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboració d'Agrolimen S.A. i de Planeta de Agostini Profesional y Formación.

Bases
- S'atorgarà el Premi d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra al millor treball de recerca versant sobre temes d’economia i empresa realitzat durant el curs acadèmic 2011-2012 en els centres d’ensenyament secundari públics, privats o concertats de Catalunya.
– Poden optar a aquest premi els alumnes de batxillerat dels centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
La Direcció de cada centre d'ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
– Els treballs de recerca, amb un únic original, s'han de presentar obligatòriament impresos en paper. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format –vídeo, DVD, web, etc.–, també s'hi han d'adjuntar.
– Tots els treballs s’han de presentar en un sobre tancat en què hi figuri “Premi d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra”, i dins del sobre, en un full a part, es farà constar:
1.      Nom, cognoms, signatura, adreça i telèfon de l’estudiant que hi concursa.
2.      Títol del treball.
3.      Nom i cognoms del tutor del treball de recerca.
4.      Nom, cognoms i signatura del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
5.      Nom i adreça del centre.
6.      Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.
– Els treballs es podran presentar per qualsevol dels mitjans que s'especifiquen l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb l’adreça següent:

Premi d’Economia i Empresa
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

– El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 19 de març del 2012.
– Els treballs presentats quedaran dipositats a la Universitat i no es tornaran.
– El jurat serà designat pel degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF, d’entre els professors i les professores d'aquests estudis. La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública el 16 d’abril del 2012 al web http://www.upf.edu/facecon.
– El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
– El premi estarà dotat per l’import de la matrícula de primer i segon curs si accedeix finalment durant el curs 2012-2013 a un dels graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra.
– Així mateix, el tutor serà distingit amb un títol acreditatiu, el dret a ser membre a tots els efectes, durant un bienni, del Consell Assessor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; així com del premi de documentació de l’Editorial Planeta en Economia i Empresa.
- Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats; però només hi haurà un treball guanyador.
– El premi esmentat i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra al mes d’octubre de l’any de la convocatòria.
– La participació en aquest concurs implica acceptar aquestes bases.
Pàgina electrònica dels estudis: www.upf.edu/facecon.
Correu electrònic de contacte: secretaria.economiques@upf.edu (amb el títol “Premi de batxillerat”).

No hay comentarios:

Publicar un comentario