sábado, 25 de febrero de 2012

Premis Fundació Salas

La Fundació Salas obre la convocatòria per a la 7a edició dels Premis Accés Batxillerat, distinció que s’atorgarà als millors Treballs de Recerca d'alumnes de Batxillerat de Catalunya que tractin el tema de l'accessibilitat i/o dependència. 
L'objectiu dels Premis Accés Batxillerat és, un any més, promoure l'interès entre els més joves per l'accessibilitat i la igualtat, així com facilitar i donar suport a la tasca de sensibilització que es du a terme des dels centres de secundaria de Catalunya. 
La data límit d'entrega dels treballs serà el dia 27 de juliol de 2012.
La dotació dels premis és de 3.000€ per al primer premi, 2.000€ per al segon i 1.000€ per al tercer, quantitat que queda repartida entre l'autor/a o autors/res (50%), el tutor/a (30%) i el centre (20%).La Fundació Salas té com a missió promoure la investigació, la difusió i l’aplicació de l’adaptabilitat dels habitatges i el seu entorn per tal d’afavorir l’autonomia de les persones amb discapacitat, en un sentit ampli.
Des d’aquest fonament, la Fundació Salas convoca els Premis Accés Batxillerat 2012 als millors treballs de recerca sobre accessibilitat i discapacitat per a estudiants de batxillerat de Catalunya.
Aquests premis tenen com a objectiu potenciar l'interès de les joves generacions per l’accessibilitat (normalització de l’espai físic i social) i el món de la discapacitat (patologies que tinguin un impacte social, informació que reforci la prevenció de la discapacitat, malalties que generin dependència, teràpies que afavoreixin l’autonomia i la integració social, la discapacitat en l’àmbit de les humanitats, entre d’altres). Així mateix, es pretén incentivar la tasca educativa que es porta a terme en els centres de secundària sobre aquestes temàtiques promovent una societat més sensibilitzada, empàtica i oberta a l’accés de totes les persones sigui quina sigui la seva condició o
característiques físiques o psicològiques.

1. Objecte de premi

Pot ser objecte de premi qualsevol treball de recerca finalitzat i presentant durant l’any 2012 a qualsevol centre educatiu de Catalunya i que compleixi amb els condicionants d’entrega i participació especificats a continuació.

2. Participants a la convocatòria

La convocatòria dels Premis Accés Batxillerat 2012 està oberta a tots els alumnes que cursin segon de batxillerat durant el període 2011-2012 en qualsevol dels centres educatius de Catalunya.

3. Procés i format de presentació dels treballs

Se sol·licita a tots els participants que presentin els seus treballs en el següent format i seguint el següent procés:

a.  la Fundació Salas (www.fundaciosalas.org) i enviar-lo via e-mail (fundacio@fundaciosalas.org), per fax (93 745 02 24) o per correu (Rambla 221, 08202 Barcelona). Aquest enviament de la preinscripció ha de ser previ a l’enviament del treball de recerca en sí.
Omplir la Fitxa de Inscripció als Premis Accés Batxillerat 2012 que es troba a la pàgina web de

b.  Entrega del treball de recerca del participant que constarà dels següents elements:

b.1. Entrega d’un exemplar del treball de recerca original.

b.2. Tots els annexes i la documentació addicional que es consideri oportú aportar.
Al resum del treball ha de figurar-hi la següent informació: El nom, el DNI, l’adreça, el
telèfon de contacte i el correu electrònic de l’estudiant o els estudiants que han realitzat el treball; el nom del professor tutor o la professora tutora, amb el seu DNI, el seu telèfon i correu electrònic; el nom del centre, el NIF del centre i l’adreça, el telèfon i el correu electrònic corresponent; el títol del treball; l’objectiu o objectius del projecte, breu descripció del treball amb clara referència als aspectes d’accessibilitat i discapacitat tractats i a les guies d’innovació que es proposen; i, finalment, les conclusions extretes del treball.
La participació a la convocatòria comporta el consentiment de l’autor/a a la seva publicació i difusió per part de la Fundació Salas i, si resultés premiat, el compromís d’abstenir-se de publicar-ho d’una manera independent sense autorització de la mateixa Fundació durant un any des de la data de publicació dels premis, en contraprestació del premi atorgat. Tanmateix, aquest dret de difusió temporal exclusiu no implicarà cap dret sobre la propietat intel·lectual dels projectes.
Entrega d’un CD on hi figuri (en format PDF) el treball original, un resum del mateix,

4. Terminis de presentació de la candidatura

El termini de recepció dels treballs quedarà tancat el també acceptats com a vàlids tots aquelles treballs que tot i ser rebuts amb posterioritat presentin una data d’entrada a correus anterior a l’esmentada.
En cas que la sol·licitud entregada no reuneix tots els requisits assenyalats o s’observi que falti alguna documentació, un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds es requerirà a l’aspirant que aporti dita documentació facilitant un termini de deu dies naturals des de la comunicació. Tot sol·licitant que no aporti la documentació requerida en aquest termini de temps quedarà desestimat i arxivada la seva instància de sol·licitud.
Els treballs no seleccionats per al premi quedaran a la disposició dels seus autors i autores a la seu de la Fundació (Rambla 221, 08202 Sabadell, telèfon 93 745 73 05) durant dos anys, passats aquests dos anys els treballs no podran ser reclamats.
divendres 27 de juliol de 2012, sent 

5. Criteris de valoració

En la concessió dels premis es tindran en compte els següents aspectes:

1. El caràcter inèdit, l’originalitat del treball i l’interdisciplinarietat del projecte.

2. Àmbit i pel bé social.
El tractament de l’accessibilitat i/o la discapacitat, i les millores que es pugui aportar en aquest 

3. Els Premis s’atorgaran per majoria de vots i podran ser declarats deserts a criteri del Jurat. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
La Fundació Salas, en funció de la qualitat dels projectes presentats i un cop escoltat el veredicte del Jurat, podrà determinar la concessió d’accèssits de reconeixement.
Per altra banda, la Fundació Salas es reserva el dret unilateral d’anul·lació de la convocatòria general dels Premis Accés Batxillerat dels premis per a circumstàncies completament alienes a la seva voluntat i que suposin obstacles insalvables per a la concessió de dits premis.
El grau de consciència i sensibilització en relació amb la discapacitat i l’accessibilitat.

6. Composició del jurat

El Jurat estarà format per persones amb una trajectòria rellevant en el camp de la discapacitat i l’accessibilitat així com per representants del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
El veredicte del Jurat es farà públic en el transcurs d’un acte que tindrà lloc amb motiu del Dia Internacional de la Discapacitat. En aquest sentit, serà prèviament comunicat a tots els participants els noms dels alumnes finalistes de la convocatòria (encara que no serà comunicat el nom dels premiats fins el mateix acte) i els detalls de l’acte d’entrega dels premis.

7. Premis i lliurament

S’atorgaran tres categories de Premis Accés Batxillerat als tres millors treballs de recerca, consistents en:

Primer Premi:
autors del treball de recerca, 30% per el tutor i 20% per el centre d’estudis.
3.000 euros a repartir de la següent manera: 50% per l’alumne o alumnes autor o

Segon Premi:
alumnes autor o autors del treball de recerca, 30% per el tutor i 20% per el centre
d’estudis.
2.000 euros a repartir a repartir de la següent manera: 50% per l’alumne o

Tercer Premi:
alumnes autor o autors del treball de recerca, 30% per el tutor i 20% per el centre
d’estudis.
La Fundació Salas podrà convocar als autors dels treballs finalistes per tal que facin una presentació del seu projecte amb motiu del lliurament dels premis.
1.000 euros a repartir a repartir de la següent manera: 50% per l’alumne o 

8. Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria implica automàticament la plena i total acceptació de les Bases de Participació dels Premis Accés Batxillerat presents.

BASES DE PARTICIPACIÓ

No hay comentarios:

Publicar un comentario