jueves, 20 de febrero de 2014

IX Premi de Recerca per a la Pau

IX Premi de Recerca
per a la Pau

per a treballs de batxillerat

El rector de la Universitat de Barcelona convoca la novena edició del Premi de Recerca per a la Pau, per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, amb l’objectiu de promoure l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i d’enfortir la cultura de pau des de la recerca.

1. Participants
Poden participar-hi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2013-2014 als centres d’ensenyament de Catalunya.
2. Presentació de treballs
2.1. Poden optar al premi els treballs de recerca que tractin alguna qüestió relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament humà ple de totes les persones i l’eradicació de qualsevol mena de violència (guerra, injustícia, vulneració de drets humans, alienacions, etc.). Algunes de les temàtiques vinculades a aquest àmbit són la solidaritat internacional, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, l’altermundisme, els drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc.
Els treballs poden ser individuals o col·lectius. El format i l’extensió dels treballs és lliure.
2.3. Els treballs s’han de presentar a la Fundació Solidaritat UB, al carrer de Melcior de Palau, 140, de Barcelona (08014), a partir del 3 de febrer de 2014 i fins al 25 d’abril de 2014.
2.4. De cada treball, se n’ha d’entregar una còpia impresa i una d’electrònica (memòria USB, CD o DVD), en un sobre tancat en què consti la referència «IX Premi de Recerca per a la Pau» i un pseudònim que n’identifiqui l’autoria. La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible ni en el sobre ni en les còpies de cap dels materials que integren el treball, a excepció dels supòsits en què la identitat o les imatges siguin imprescindibles per exposar el treball. En el sobre s’hi ha d’incloure la fitxa A, amb les dades d’identificació de les persones i del centre d’ensenyament que presenten el treball. En l’USB, el CD o el DVD s’hi ha d’incloure la fitxa B, amb el resum del treball. Totes dues fitxes es troben disponibles en aquest espai web.
3. Jurat
El Premi el resol un jurat interdisciplinari que presideix el rector de la Universitat de Barcelona i que està format íntegrament per professorat de la Universitat de Barcelona.
4. Criteris de valoració
Per elegir el treball guardonat, es tenen en compte els criteris següents:
  • La vinculació i coherència del treball amb la cultura de pau.
  • El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca.
  • La integració de les dimensions local i global de la temàtica.
  • L'originalitat del treball de recerca.
  • La contribució de la recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.
5. Premis
5.1. L’estudiant —responsable de l’autoria del treball premiat— i el centre d’ensenyament reben cadascun un xec per valor de 500 €. El tutor del treball premiat rep un diploma de reconeixement.
5.2. A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d’accèssits o de mencions especials, sense dotació econòmica.
5.3. El Premi es pot declarar desert a criteri del jurat. La decisió del jurat és inapel·lable. El veredicte del jurat es dóna a conèixer durant la segona quinzena de maig i es publica a l’espai web de la Fundació Solidaritat UB. El lliurament de premis té lloc a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona durant l’última setmana de maig.
6. Difusió dels treballs
La Universitat de Barcelona es reserva el dret de publicació digital dels treballs participants al Dipòsit Digital (diposit.ub.edu) durant un any. Aquesta publicació es comunica mitjançant un correu electrònic a les adreces de contacte facilitades pels participants en la fitxa A. Les fitxes B de resum poden publicar-se a l’espai web del Premi de Recerca per a la Pau.
7. Devolució dels treballs
Els treballs es poden recollir al local de la Fundació Solidaritat UB, els mesos de juny, juliol i setembre de 2014.
8. Interpretació i acceptació de les bases
La interpretació d’aquestes bases correspon al rector de la Universitat de Barcelona. La participació en el Premi de Recerca per a la Pau implica acceptar aquestes bases.
Informació treta de: http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/ [20/02/2014]

No hay comentarios:

Publicar un comentario