jueves, 27 de febrero de 2014

VIII Premis als Treballs de recerca en Turisme de Batxillerat

VIII Premis als Treballs de recerca en Turisme de Batxillerat - Curs 2013-14

La Fundació Gaspar Espuña-CETT és una entitat constituïda l’any 2000 amb l’objectiu de ser un impuls per a la formació, la investigació i el coneixement del turisme i l’hoteleria.

OBJECTIU DEL PREMI

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació, el coneixement del turisme i l’hoteleria i la formació dels estudiants, vol reconèixer els Treballs de Recerca dels alumnes de Batxillerat de Catalunya que tractin els camps del turisme, de l’hoteleria i d’altres afins -oci, geografia, història, gastronomia...-. En aquest sentit i com a entitat d’interès social, pretén premiar els millors treballs aportant un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat. Amb aquesta finalitat, convoca els Premis als millors Treballs de Recerca de Batxillerat en matèria de turisme i d’hoteleria.

A QUI S'ADREÇA

El Premi s’adreça a qualsevol alumne de batxillerat de Catalunya que presenti el seu Treball de Recerca en el camp del turisme, de l’hoteleria o d’altres sectors afins en el curs acadèmic 2013-14.

CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS

Els treballs hauran de ser redactats en català, la seva extensió serà lliure i el format serà:
 • En format paper: tamany Din A4; tipus lletra Arial 12 o similar; interlineat de 1,5.
 • En format informàtic: En Word. S’hi podran adjuntar fitxers d’Excel, Access, etc.

ELS PREMIS

Primer Premi:
 • Per a l’autor: El cost dels estudis universitaris que decideixi cursar, de qualsevol Universitat, amb un màxim de 4.000,-€
 • Per al professor-tutor del treball de recerca: Un portàtil.
 • Per a l’Escola: Un val de 1.000 € per a material educatiu.
Segon premi:
 • Per a l’autor: El cost dels estudis universitaris que decideixi cursar, de qualsevol Universitat, amb un màxim de 2.000 €
 • Per al professor-tutor del treball de recerca: Un disc dur multimèdia.
 • Per a l’Escola: Un val de 500€ per a material educatiu.
Tercer premi:
 • Per a l’autor: El cost dels estudis universitaris que decideixi cursar, de qualsevol Universitat, amb un màxim de 1.000 €.
 • Per al professor-tutor del treball de recerca: Una càmera digital.
  Per a l’Escola: Un val de 300 € per a material educatiu.
A més, si algun dels premiats resideix a més de 50 Km. de Barcelona i té intenció d’estudiar a una universitat de la ciutat de Barcelona, també obtindrà un descompte del 50% de l’import de l’estada durant el seu primer curs universitari al Col·legi Major ÀGORA BCN, Residència Universitària Internacional.
Igualment, aquests premis seran efectius per cursar el Grau de Turisme a l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB o bé qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior de la familia d’Hosteleria i Turisme que imparteix l’Escola d’Hoteleria i Turisme CETT.

Per poder fer efectiu el Premi obtingut, els guardonats hauran d’acreditar haver estat acceptats a la Universitat a 31 d’octubre de 2014.

Els Premis seran efectius per estudis oficials cursats en qualsevol Universitat de la Unió Europea.

El Primer Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador, en base al cost de cada un dels anys de la carrera i a raó d’un màxim de 1.000 € per any acadèmic cursat (amb un màxim de quatre anys acadèmics consecutius), fins al màxim de 4.000 € esmentat, tenint en compte que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 50 per curs.
El Segon Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador en base al cost de cada any de la carrera i a raó també d’un màxim de 1.000 € per any acadèmic cursat (amb un màxim de dos anys acadèmics consecutius), fins al màxim de 2.000 € esmentat, tenint en compte que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 50 per curs.
El Tercer Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador en base al cost del primer any de la carrera fins al màxim dels 1.000,- € esmentats, tenint en compte que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 50 per curs.

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el cas que els guanyadors del primer i segon premi no hagin assolit el 75% dels crèdits matriculats, es reserva el dret de poder cancel•lar la part del premi encara no lliurada,  valorant les circumstàncies de cada cas.

En el cas que el guanyador decideixi deixar els estudis universitaris, quedarà automàticament cancel•lada la part del premi encara no lliurada.

En el cas que el treball de recerca sigui realitzat per més d’una persona, aquestes es repartiran equitativament el premi.

La Fundació Gaspar Espuña-CETT es reserva el dret de poder publicar, totalment o parcial, el contingut dels Treballs guanyadors fent esment del seu autor i en el termini màxim de 24 mesos des del veredicte del Jurat, sense que això suposi cap cessió o limitació dels drets sobre els mateixos. Per tant, i en aplicació del article 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Ley de la Propiedad Intelectual, la mera presentació en aquests Premis significa que l’autor autoritza a la Fundació Gaspar Espuña-CETT a  divulgar-los, en les condicions i terminis anteriorment esmentats.

EL JURAT

El jurat estarà format per representants de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, d’institucions turístiques i d’ensenyament del país, de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT, de l’Agència Catalana de Joventut i per professors de centres de batxillerat.
El jurat seleccionarà els millors treballs en base a la seva innovació, originalitat i creativitat. Es valorarà l'ús d'una metodologia d'investigació rigorosa, el propi contingut, l'estructura acadèmica del treball, una presentació acurada, l'aportació de coneixement i la seva qualitat global.
En el cas que algun treball seleccionat com a finalista sigui procedent de l'Escola d'algun professor membre del Jurat, aquest s'abstindrà en la votació corresponent.
El veredicte del Jurat serà inapel.lable. En el cas que els treballs no tinguin la qualitat suficient a criteri del Jurat, aquest podrà declarar desert qualsevol dels premis.
El fet de concursar suposa l'acceptació de les bases.

QUÈ CAL PRESENTAR? 

Els participants hauran de presentar dues còpies complertes del treball en format paper més una en format electrònic. Només podrà aparèixer el nom del treball a la portada. En un sobre tancat on hi haurà el nom del treball a l’exterior, el participant introduirà un full amb les següents dades:
del Candidat:
- nom i cognoms
- adreça completa
- núm. de telèfon fix i mòbil
- correu electrònic

de l'Escola:
- nom de l’Escola
- adreça i telèfon
- nom i cognoms del professor-tutor del Treball de Recerca i correu electrònic
- nom i cognoms del director i correu electrònic

A més, s’haurà de lliurar una síntesi no superior als 5 folis en suport paper i en format electrònic en la que s’indicaran els objectius, les hipòtesis plantejades, la metodologia emprada i les principals conclusions de la recerca.
El límit de lliurament de la documentació és el 9 de maig de 2014, a les 15 hores, a:
Fundació Gaspar Espuña-CETT
    VIII PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA EN TURISME DE BATXILLERAT
    Av. Can Marcet, 36-38.
    08035 Barcelona

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

ETAPA I
Per delegació del Jurat, un Equip Tècnic Especialitzat, format per diferents especialistes, durà a terme la selecció dels projectes finalistes en base als criteris abans esmentats.
Els treballs seleccionats rebran la notificació el llarg del mes de juny de 2014.
ETAPA II
Els treballs seleccionats com a finalistes passaran a ser valorats pel Jurat. Els finalistes hauran de defensar oralment el seu Projecte davant d’aquest Jurat. El Jurat, un cop escoltats els candidats i analitzat l’informe de l’Equip Tècnic Especialitzat, escollirà els tres que consideri mereixedors dels Premis.

LLIURAMENT DELS PREMIS

La comunicació al guanyador serà a finals de juliol, els imports corresponents a cada curs acadèmic seran abonats per la Fundació Gaspar Espuña - CETT als guanyadors al llarg del mes de novembre de cada any, un cop presentats els documents corresponents. El lliurament formal dels premis es durà a terme en un acte públic durant el primer semestre del curs acadèmic següent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario